DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) FILOSOFIA DEL DRET Codi 16914140
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Cinquè 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
MERINO SANCHO, VÍCTOR MANUEL
Adreça electrònica victor.merino@urv.cat
Professors/es
MERINO SANCHO, VÍCTOR MANUEL
Web
Descripció general Recapitulació sobre el concepte de Dret. Transformacions en el Dret des de l'ordenament jurídic. Alguns aspectes i problemes sobre la justificació del Dret: la legitimitat jurídica, entre racionalitat i ideologia. Contribució a la reflexió crítica sobre el Dret com a fenòmen racional i ideològic integrat en la societat i la cultura. Dotar l'alumne de tècniques bàsiques pel desenvolupament de tasques jurídiques professionals, especialment en els aspectes metodològics i formatius relacionats amb qüestions de legalitat i legitimitat democràtica

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Genèric
 A8 Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

Continguts
Tema Subtema
TEMA I.-RECAPITULACIÓ SOBRE EL CONCEPTE DE DRET 1. Estructura, funció i fonamentació del Dret
2. Normes, drets i injustícies
3. Legalitat i legitimitat. Legitimació i deslegitimació
4. Validesa, eficàcia i justificació del Dret
5. Formalisme, sociologisme, iusnaturalisme
TEMA II.- PRESSUPÒSITS I CONDICIONS HEGEMÒNIQUES DE LA DOGMÀTICA JURÍDICA 1. Causes de l'aparició i origen del positivisme jurídic. La reacció front al iusnaturalisme racionalista
2. Trets bàsics i característiques del formalisme jurídic. El model del legislador racional, la noció de sistema jurídic i els seus criteris ideals: unitat, plenitud i coherència del Dret
TEMA III.- MODIFICACIONS ACTUALS EN LA CONCEPCIÓ NORMATIVISTA DEL DRET 1. De l'imperativisme a la textura oberta de les normes jurídiques. Els problemes del llenguatje jurídic
2. De l'estructura coercitiva a la regulació de la sanció i els mecanismes alternatius. Sancions negatives i positives
3. La distinció entre principis i regles. Diversos sentits de l'expressió principi jurídic
TEMA IV.- SOCIETAT, ESTAT I DRET 1. L'Estat de Dret: formació i caracters
2. Dret estatal i pluralisme jurídic
3. Funcionalitat-legitimitat en la relació poder social i poder político-jurídic

TEMA V.- EL PROBLEMA DE L'OBEDIÈNCIA AL DRET: LA DESOBEDIÈNCIA CIVIL 1. La desobediència civil. Anàlisi conceptual i classes. Possible justificació moral, política i jurídica
2. L'objecció de consciència. Aproximació conceptual
TEMA VI.- IGUALTAT I DIFERÈNCIA: LA DISCRIMINACIÓ INVERSA 1. Discriminació positiva o inversa. Concepte i característiques
2. Possible justificació teòrica de la discriminació inversa
TEMA VII.- SOBRE EL PRINCIPI DE SOLIDARITAT 1. La solidaritat com a principi polític i juríric
2. Drets i deures de solidaritat. Els deures positius
TEMA VIII.- LA TOLERÀNCIA I ELS SEUS LÍMITS 1. Concepte i tipus de tolerància
2. El problema de la tolerància amb els intolerants

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A8
20 20 40
Presentacions / exposicions
A8
B3
C5
4 17 21
Resolució de problemes, exercicis
A8
B3
C5
4 4 8
Atenció personalitzada
C5
1 1 2
 
Proves mixtes
A8
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, tant de la part teòrica com de la pràctica, dels seus objectius i sistema d'avaluació
Sessió Magistral Classes teòriques d'explicació dels temes del temari.
Presentacions / exposicions Presentació d'un treball i exposició pública d'un treball.
Resolució de problemes, exercicis Presentació d'exercicis amb preguntes teòrico-pràctiques sobre els quatre darrers temes del temari, a lliurar i corregir en l'aula
Atenció personalitzada Establiment de tutories per dubtes i per determinar el tema i contingut de l'exposició de la part pràctica

Atenció personalitzada
Descripció
S'establiran tutories, especialment per orientar en la presentació de l'exposició

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A8
B3
C5
Presentació d'una exposició sobre un dels quatre darrers temes del temari 20% de la nota final
Resolució de problemes, exercicis
A8
B3
C5
Realització d'una prova avaluativa escrita consistent en preguntes teòrico-pràctiques sobre els temes 5, 6, 7 i 8 del temari, a lliurar en l'aula 30% de la nota final
Proves mixtes
A8
Realització d'una prova combinada consistent en preguntes tipus test i preguntes curtes
50% de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal de procedir a realitzar la mitjana de les qualificacions de l'assignatura caldrà haver superat amb una nota mínima de 4 cadascuna de les proves, tant per cadascuna de les dues proves de la part pràctica com la part teòrica. La part teòrica s'avaluarà amb una prova mixta (50%). La part pràctica consisteix en la resolució d'exercicis (30%) i l'exposició (20%).

L'avaluació en segona convocatòria seguirà el mateix sistema de la primera, és a dir, en una prova final consistent en una combinació de preguntes test i preguntes curtes que suposarà un 50% de la nota final. La nota obtinguda de la part pràctica (exposició i resolució d'exercicis) es conserva per a la segona convocatòria de l'assignatura. En cas de suspendre o no presentar-se a la part pràctica, en segona convocatòria es determinarà una prova pràctica addicional que determinarà el professor/a encarregat/da i es realitzarà en la mateixa data, lloc i hora que l'examen previst per la segona convocatòria de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica E. DÍAZ, Curso de Filosofía del Derecho, 1998, Marcial Pons
G. PECES-BARBA, Introducción a la Filosofía del derecho, 1983, Debate
N. BOBBIO, El positivismo jurídico, 1993, Debate
SANDEL, M., Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?, 2017, Debolsillo Ensayo
G. PECES-BARBA, Derecho y derechos fundamentales, 1993, Centro de Estudios Constitucionales
E. GARZÓN VALDÉS, Derecho, Ética y Política, 1994, Centro de Estudios Constitucionales
C. S. NINO, Introducción al análisis del derecho, 1983, Ariel
R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, 1993, Centro de estudios Constitucionales
E. DÍAZ, Sociología y Filosofía del Derecho, 2ª ed. 1980, Taurus
E. FERNÁNDEZ, Filosofía, Política y Derecho, 1995, Marcial Pons
M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO, Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, 1996, Ariel
VV.AA., MORESO, J. J. y MARTÍ, J. l. (eds.), Contribuciones a la Filosofía del Derecho, 2012, Marcial Pons
M. CALVO, Los fundamentos del método jurídico: una revisión crítica, 1994, Tecnos
A. CALSAMIGLIA, Introducción a la ciencia jurídica, 1986, Ariel
L. FERRAJOLI, Derecho y razón, 1994, Trotta
L. FERRAJOLI, Derechos y garantías. La ley del más débil, 1999, Trotta
R. GUASTINI, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateroría del Derecho, 1999, Trotta
J. HABERMAS, Facticidad y validez, 1998, Trotta
J. J. MORESO, La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución, 1997, Centro de estudios constitucionales
A. E. PÉREZ LUÑO, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 1981, Tecnos
G. PECES-BARBA, Curso de derechos fundamentales, 1999, Universidad Carlos III-BOE
VV. AA. (E. GARZÓN y F. LAPORTA, eds.), El Derecho y la justicia, 1996, Trotta
L. PRIETO, Ideología e interpretación jurídica, 1987, Tecnos
L. PRIETO, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, 1992, Centro de Estudios Constitucionales
L. PRIETO, Constitucionalismo y positivismo, 1997, Fontamara
G. ZAGREBELSKY, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 1995, Trotta
N. BOBBIO, El tiempo de los derechos, 1993, Sistema
J. DE LUCAS, El desafío de las fronteras, 1994, Temas de hoy
J. DE LUCAS, Puertas que se cierran. Europa como fortaleza, 1996, Icaria
R. DWORKIN, Los derechos en serio, 1984, Ariel
RUIZ SANZ, M., Sistemas jurídicos y conflictos normativos , 2002, Dykinson
RUIZ SANZ, M, La construcción coherente del Derecho, 2009, Dykinson
P. SINGER, Democracia y desobediencia, 1985, Ariel
G. PECES-BARBA, Los valores superiores, 1984, Tecnos
GALIANA SAURA, A., La ley: entre la razón y la experimentación, 2008, Tirant lo Blanch
GALIANA SAURA, A., La legislación en el Estado de Derecho, 2003, Dykinson
C. S. NINO, La constitución de la democracia deliberativa, 2000, Gedisa
E. GARZÓN VALDÉS, Filosofía, política, derecho. Escritos seleccionados, 2001, Universitat de València
TROPER, M, La filosofia del Derecho, 2008, Tecnos
RODRÍGUEZ PANIAGUA, J.M, Historia del pensamiento jurídico(2 vols), 1988, SPFD U. Complutense
TRUYOL Y SERRA, A, Historia de la filosofia del Derecho y del Estado, 2010, Alianza Universidad
PRIETO SANCHÍS, L., El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica, 2013, Trotta
FASSÒ, G, Historia de la filosofia del Derecho, 1996, Pirámide

A la pàgina Moodle de l'assignatura hi haurà informació, bibliografia/webgrafia, recursos i avisos que s'aniran actualitzant durant tot el període lectiu.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
TEORIA DEL DRET/15214004
SOCIOLOGIA DEL DRET/15214225
 
Altres comentaris
Cal mantenir l'atenció a la pàgina Moodle de l'assignatura i als avisos de les sessions presencials. No sempre serà possible respondre els correus electrònics de l'alumnat; aquest mitjà només s'ha de fer servir per tal de resoldre qüestions particulars.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent