DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) FINANCES INTERNACIONALS Codi 16914209
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
LI , XIAONI
Adreça electrònica xiaoni.li@urv.cat
yaghoub.abdi@urv.cat
Professors/es
LI , XIAONI
ABDI , YAGHOUB
Web
Descripció general Finances Internacionals està dissenyat per proporcionar coneixements i habilitats necessàries en la gestió financera. En acabar el curs, els participants comprendran i apreciaran els problemes financers internacionals que s'enfronten les empreses quan operen en el context internacional. El curs es desenvoluparà tant en els fonaments teòrics i pràctics dels que operen en un entorn empresarial cada vegada més globalitzat. Se centra en un coneixement pràctic dels mercats de divises, els mercats internacionals monetaris i mercats de capitals internacionals i també cobreix diversos temes de la gestió financera internacional, que són essencials per a aquells que estan compromesos i actius en administració de negocis internacionals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.
Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.
Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. L'entorn financer internacional 1.1 Introducció a les finances internacionals
1.2 Mercats monetaris internacionals
1.3 Els mercats de divises (FOREX)
1.4 Els mercats d’eurodivises
1.5 Arbitratge i règim de paritat internacionals


TEMA 2. Gestió del risc de canvi
2.1 Gestió de l'exposició al risc de canvi
2.2 Exposició de transaccions
2.3 Exposició operativa
2.4 Exposició de traducció
2.5 Cobertura del risc de divises
2.5 Projecte de simulació: FOREXTEMA 3. Inversió Internacional i Finançament Global 3.1 Direcció Financera Internacional
3.2 Entrada estratègica en els mercats internacionals
3.3 Gestió del risc país


TEMA 4. Altres temes rellevants 4.1 Les crisis financeres en economies obertes. Influència en la Balança de Pagaments
4.2 Anàlisi d'inversions a l'exterior
4.3 Normes internacionals d'informació financera


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 1 3
Sessió Magistral
A6
B4
C1
36 44 80
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A6
B4
C1
10 22 32
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
B4
C1
8 22 30
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves orals
A6
B4
C1
1 0 1
Proves pràctiques
A6
B4
C1
1 0 1
Proves mixtes
A6
B4
C1
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introduir l'esquema del curs, forma d'avaluació i hores d'oficina.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura acompanyat d'alguns materials de lectura.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne
Atenció personalitzada L'atenció personalitzada es durà a terme durant hores d'oficina o a través del correu electrònic, etc.

Atenció personalitzada
Descripció
Les hores d'oficina s'establirà per resoldre qualsevol problema o dubte que els estudiants puguin tenir, també es poden habilitar les comunicacions per correu electrònic o moodle.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves orals
A6
B4
C1
Presentació d'un tema relacionat amb els continguts del curs.


20%
Proves pràctiques
A6
B4
C1
Treball (o projecte) sobre algún dels temes del curs. 20%
Proves mixtes
A6
B4
C1
Prova final que combina preguntes de desenvolupament, preguntes objectives de preguntes curtes i/o proves objectives tipus test. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria

Per aprovar l'assignatura cal obtenir més d'un 5 de mitja segons la ponderació de més amunt.

En segona convocatòria
Per aprovar l'assignatura cal obtenir més d'un 5 de mitja i compte 100% de l'avaluació final del curs.


Fonts d'informació

Bàsica Levi, M. D. , International Finance, 5th ed. , Routledge
Butler, K. C., Multinational Finance, 4th ed. , Wiley
Shapiro, A. C., Multinational Financial Management, 8th ed. , Wiley

Complementària Akkizidis, D. & Khandelwal, S. K., Financial Risk Management for Islamic Banking and Finance, , Palgrave Macmillan
Heather D. Gibson, International finance : exchange rates and financial flows in the international financial system , 1996, Longman

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
MÀRQUETING INTERNACIONAL/16214201
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS/16214218

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ/16214101
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent