DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE) Codi 16914302
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Treball fi de grau Cinquè AN
Llengua d'impartició
Català
Prerequisits Consultar normativa de TFG per requisit de matrícula.
Departament Economia
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
MIRÓ ARAGONÉS, JOSEP
Adreça electrònica agusti.segarra@urv.cat
francisco.llerena@urv.cat
jaume.gene@urv.cat
mireia.valverde@urv.cat
antoni.vidal@urv.cat
xavier.arnavat@urv.cat
miquelangel.bove@urv.cat
dolors.seto@urv.cat
noemi.rabassa@urv.cat
carlos.abello@urv.cat
josep.miro@urv.cat
rafael.bocker@urv.cat
rosalia.cascon@urv.cat
jordi.ferrel@urv.cat
irene.borras@urv.cat
judit.barrullas@urv.cat
Professors/es
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
LLERENA GARRÉS, FRANCISCO
GENÉ ALBESA, JAUME
VALVERDE APARICIO, MIREIA
VIDAL SUÑÉ, ANTONI
ARNAVAT CARBALLIDO, FRANCESC XAVIER
BOVÉ SANS, MIQUEL ANGEL
SETÓ PAMIES, MARIA DOLORES
RABASSA FIGUERAS, MARIA NOEMÍ
ABELLÓ PELLICER, CARLES
MIRÓ ARAGONÉS, JOSEP
BÖCKER , RAFAEL
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA MONTSERRAT
FERRÉ LLORENS, JORDI
BORRÀS GARRIDO, IRENE
BARRULLAS BONET, JUDIT
Web http://http://moodle.urv.cat/
Descripció general El Treball de Fi de Grau té com a finalitat que l’estudiant desenvolupi un treball autònom on mostri l’assoliment de competències i l’aprenentatge de continguts formatius del grau de manera integrada.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
 A3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
 A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
 A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
 A6 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
 A7 Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.
 A2 Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions empresarials.
 A3 Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions empresarials.
 A4 Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu posicionament estratègic.
 A5 Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les seves àrees funcionals.
 A6 Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.
 A7 Integra els coneixements teòrics en informes empresarials.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
 B6 Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Procediments de selecció i assignació
Procediments

En el moment de matricular el Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha de tenir superats el 70% dels crèdits de l'ensenyament.

La selecció i assignació del tema del Treball de Fi de Grau, seguirà el procediment següent:

1. L'estudiant prioritzarà els àmbits temàtics d'entre els que se li proposin. L'estudiant disposarà a la web de la Facultat d'un aplicatiu informàtic amb la relació d'àmbits actualitzats per a cada curs acadèmic.

2. Des de la coordinació del Treball de Fi de Grau es realitzarà l'assignació de l'àmbit d'acord amb els criteris establerts pel centre.

3. El centre i els departaments vinculats a la FEE assignaran un/a tutor/a a cada estudiant, tenint en compte l'àmbit.

4. La temàtica final serà acordada entre tutor i estudiant.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Selecció/assignació del treball de fi de grau
0 1 1
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster
6 27 33
Elaboració del treball de fi de grau/màster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B4
B6
C1
C3
C4
0 100 100
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B4
B6
C1
C3
C4
2 12 14
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Sessió informativa sobre el contingut i estructura del treball de fi de grau.
Selecció/assignació del treball de fi de grau Selecció i assignació de l'àmbit del treball de fi de grau a desenvolupar.
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster Orientació i seguiment del/de la tutor/a a l'estudiant.
Elaboració del treball de fi de grau/màster Elaboració d'un treball autònom per part de l'estudiant on mostri l'assoliment de competències i l'aprenentatge de continguts formatius del grau de manera integrada.
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster Exposició i defensa per part de l'estudiant del treball de fi de grau.

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat).
Descripció

Reunions que l’estudiant manté amb el/la seu/va tutor/a de treball de fi de grau en diferents moments del desenvolupament del treball.


Criteris i procediments d’avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Elaboració del treball de fi de grau/màster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B4
B6
C1
C3
C4
El treball haurà de ser presentat en suport paper i electrònic. La qualificació del treball correspondrà tant al tutor/a (20% de la nota final) com al tribunal (50% de la nota final). 70%
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B4
B6
C1
C3
C4
L'estudiant ha de presentar el treball fi de grau davant del tribunal. La presentació i defensa del treball es farà de forma pública i presencial.

En el cas que l'estudiant no es presenti davant del tribunal, la valoració final del tribunal, tant de l'elaboració del treball (50%) com de la presentació i defensa (30%) serà de 0.
30%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El Treball de Fi de Grau té dues convocatòries: primera convocatòria al juny i segona convocatòria al setembre. Els estudiants poden sol·licitar avançar la primera convocatòria al febrer, seguint el procediment establert a la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Grau i Màster.

Degut a les característiques del Treball de Fi de Grau, NO hi ha CONVOCATÒRIA ADDICIONAL.

El document final pot presentar dues formes alternatives:

1. Treball individual
2. Treball col·lectiu en el qual com a màxim hi participaran dos estudiants del mateix grau.

Els criteris de qualitat, el format i altres especificitats es troben a la "Guia per a l'elaboració del TFG de la FEE" publicada al Moodle i a la pàgina web la Facultat: http://www.fee.urv.cat/estudiants/treball_fi_grau.html.

A l'inici de curs es realitzarà una sessió informativa sobre el TFG, d'obligada assistència per als estudiants matriculats:


Fonts d'informació

Bàsica BARTOLOMÉ, ANTONIO R.; FERRER I CERVERO, VIRGINIA; CARMONA, MOISÉS; SORIA, VANESS , El Trabajo de fin de grado : guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores , , McGraw Hill, cop. 2013
GARCÍA SANZ, MA. PAZ, COORD; MARTÍNEZ CLARES, PILAR, COORD. , Guía práctica para la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster , , Universidad de Murcia, 2012
GONZÁLEZ GARCÍA, JUANA MARÍA; LEÓN MEJÍA, ANA; PEÑALBA SOTORRÍO, MERCEDES , Cómo escribir un trabajo de fin de grado : algunas experiencias y consejos prácticos , , Síntesis, DL 2014

Complementària BUSTÍNDUY, IÑAKI , Presentaciones efectivas : técnicas para la exposición oral de trabajos y proyectos académicos , , UOC, cop. 2013
DEELEY, SUSAN J. , El Aprendizaje-servicio en educación superior : teoría, práctica y perspectiva crítica , , Narcea, cop. 2016
FONDEVILA I GASCÓN, JOAN FRANCESC; OLMO ARRIAGA, JOSÉ LUIS DEL , El Trabajo de fin de grado en ciencias sociales y jurídicas : guía metodológica , , Ediciones Internacionales Universitarias, cop. 201
ICART ISERN, MARIA TERESA; PULPÓN SEGURA, ANNA M., ED. , Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis , , Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
LEÓN, ORFELIO G. , Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 6.ª : para los trabajos de fin de Grado, de fin de Máster tesis doctorales y artículos , 4a, Garceta, 2016
MOLINA VILLAR, JUAN JOSÉ; GARCÍA-LAVERNIA GIL, JOAQUÍN , Cómo hacer un trabajo final de carrera para los estudios de grado : notas para estructurar de manera práctica el trabajo final de carrera y plan de marketing para los estudios de grado , , Astro Uno, 2010
SANCHO SALIDO, JORDI , Com escriure i presentar el millor treball acadèmic : [guia pràctica per a estudiants i professors] , 2a, Eumo, 2016

Recomanacions


 
Altres comentaris
En el moment de matricular el Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha de tenir 168 ECTS superats.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent