DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ART I RELIGIÓ Codi 12073221
Ensenyament
Cicle
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Història i història d'art
Coordinador/a
RODA AIXENDRI, ROBERTO
Adreça electrònica roberto.roda@urv.cat
Professors/es
RODA AIXENDRI, ROBERTO
Web
Informació rellevant S´indaga en el contingut de la bellesa per tal de descobrir el significat de la presència d´allò religiós en l´art.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
3. Integrar aquets coneixements i pràctiques en el marc general de la disciplina. A17
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10
B12
C3
C4
2. Incorporar els elements teòrics adquirits a l´anàlisi crític dels documents en aquest camp específic. A17
A19
B1
B3
C3
C5
1. Conèixer el marc teòric i conceptual específic de l´assignatura. A1
A4
A5
A6
A7
A8
A13
B9
C5

Continguts
Tema Subtema
1.INTRODUCCIÓ La intrincissitat del factor religiós en l´art com hipòtesi interpretativa.
2. L´ ELEMENT RELIGIÓS DEL FENOMEN ESTÈTIC CONSIDERAT EN SÍ MATEIX:
Fenomenologia de l´experiència estètica.
2.1. L’atractiu de la realitat i l´ estupor provocat per la bellesa. La desproporció estructural.
2.2. Les exigències originàries: la dinàmica del desig.
2.3. Totalitat i infinit: el punt de fuga.
2.4.La forma: signe del Misteri.
3. L´ ELEMENT RELIGIÓS DEL FENOMEN ESTÈTIC VIST EN LA HISTÒRIA:
Hermenèutica del signe.
3.1 Els orígens prehistòrics.
3.2 La tensió cap a un absolut panteístic:
- Extrem orient.
- Grècia i Roma, la gènesi
d´Occident.
3.3. El monoteisme creacionista: jueus i musulmans. La novetat cristiana.
3.4. La especificitat del món occidental modern.
4. L´ACTUALITAT DE LA BELLESA. 4.1. EL FACTOR RELIGIÓS.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
 
Sessió Magistral
20 40 60
Presentacions / exposicions
12 12 24
Treballs
4 4 8
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
24 24 48
 
Atenció personalitzada
4 4 8
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció als objectius de l´assignatura i presentació dels instruments de treball.
Sessió Magistral Desenvolupament sistemàtic del temari de l´assignatura a càrrec del professor.
Presentacions / exposicions Presentació individual o en grup per part dels alumnes, en base a treballs de documentació supervisats pel professor.
Treballs El treball consistirà en un assaig, individual o en grup, per part de l´alumne sobre una temàtica específica.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es treballarà amb lectures associades a cada un dels temes. Aquestes lectures seran comentades a les classes. Esporàdicament també es visualitzaran documentals i altre material audiovisual que, igualment serà objecte de debat a l´aula.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Treballs
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Descripció
L´atenció personalitzada és important per resoldre els dubtes que pugui generar l´assignatura i, també per guiar els estudiants en la confecció dels treballs del curs.

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral S´avaluarà mitjançant l´elaboració d´un assaig, amb base estètica, en el qual es demostri un bon coneixement dels continguts teòrics i metodològic del curs. 40%
Presentacions / exposicions Avaluació dels diferents treballs realitzats. 15%
Treballs Redacció d´un assaig de curs. 30%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Avaluació del coneixement de les lectures obligatòries treballades durant el curs. 15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

ADORNO, TH.W.  Teoría estética.  Taurus, Madrid, 1971.

AUERBACH, E.  Mimesis: la realidad en la literatura. F.C.E. México, 1950.

BACHELARD, G.  La poétique de l’espace. PUF. París, 1974.

BALLÓ, J. – PÉREZ, X.  La semilla inmortal.  Anagrama. Barcelona, 1997.

BATTISTINI, M.  Símbolos y alegorías. Ed. Electa. Barcelona, 2003.

BEUCHOT, M. Las caras del símbolo: el icono y el ídolo. Caparrós. Madrid, 1999.

BIEDERMANN, H.  Diccionario de símbolos. Paidós. Barcelona, 1993.

BLANCH, A.  El hombre imaginario. P.P.C.Madrid, 1995.

BOZAL, V.  Mimesis: las imágenes y las cosas. Visor. Madrid, 1987.

CASSIRER, E. Esencia y efecto del concepto de símbolo. F.C.E. México, 1975.

                        Filosofía de las formas simbólicas (3vols.) F.C.E. México, 1976.

                        El problema del conocimiento. F.C.E. México, 1953..

CIRLOT, J.E.  Diccionario de símbolos. Grijalbo. Barcelona, 1995.

COLLINGWOOD, R.G. Los principios del arte. F.C.E. México, 1960.

CHEVALIER-GHEERBRANT.  Diccionario de los símbolos.  Herder. Barcelona, 1993.

D’ORS, E.  Introducción a la crítica del arte. Aguilar. Madrid, 1963.

DUFRENNE, M.  Esthétique et philosophie (3 vols.). Klincksieck. París, 1950.

DURAND, G.  La imaginación simbólica. Amorrortu. Buenos Aires, 1964.

ECO, U.  Historia de la belleza. Lumen. Barcelona, 2004.

ELIADE, M.  Imágenes y símbolos. Taurus. Madrid, 1955.

                      Mito y realidad. Guadarrama. Barcelona, 1968.

                     Tratado de historia de las religiones. Era. México, 1972.

ELIAS, N. Teoría del símbolo. Un ensayo de Antropología cultural. Península. Barcelona,94    

            

GADAMER, H.-G. Verdad y método (2 vols. ). Sígueme. Salamanca, 1984.

                               La actualidad de lo bello. Paidós. Barcelona.

GILSON, E.  Pintura y realidad. Aguilar. Madrid, 1965.

GRESSATO, A.  El libro de los símbolos. Grijalbo. Barcelona, 2000.

GRONDIN, J.  Introducción a Gadamer. Herder. Barcelona, 2003.

GUARDINI, R.  La Esencia de la obra de Arte. Guadarrama. Madrid, 1960.

                          Obras I. Sobre la esencia de la obra de arte. Cristiandad. Madrid, 1981.

HORKHEIMER, M. Crítica de la razón instrumental. Trotta. Madrid, 2002.

KANDINSKY, V. De lo espiritual en el arte. Paidós. Barcelona, 19996.

MARITAIN, J.  La poesia y el arte. Emecé. Buenos Aires, 1955.

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenología de la percepción. Península. Barcelona, 1975.

                                        Lo visible y lo invisible. Seix Barral. Barcelona, 1970.

                                        Signos. Seix Barral. Barcelona, 1964

ORTEGA Y GASSET.  La deshumanización del arte. Aguilar. Madrid, 1981.

ORTIZ-OSÉS, A.  Antropología hermenéutica.  Ricardo Aguilera. Madrid, 1973.

                             La razón afectiva. San Esteban. Salamanca, 2000.

PALMER, R.E.  Hermeneutics. Northwestern University press. Evanston, 1969.

PIGUET, J.C.  De l’Esthétique à la Metaphysique.  Martines Nijhoff. La Haye, 1959.

PLATÓ. Diàlegs. Fundació Bernat Metge. Barcelona, 1950.

RICOEUR, P. Le conflit des interprétations. Essais d´herméneutique. Du Seuil. Paris, 1969.

RUBERT DE VENTÓS, X.  Teoría de la sensibilidad.  Península. Barcelona, 1969.

SALINAS, P.  La realidad y el poeta.  Ariel. Barcelona, 1976.

SARTRE, J.P.  Lo imaginario. Losada. Buenos Aires, 1976.

                       La imaginación. Edahsa. Barcelona, 1978.

SCHILER, F. La educación estética del hombre. Espasa-Calpe (Austral). Madrid, 1920.

SERVIER, J. L´homme et l´invisible. Robert Laffont. Paris,1964.

STEINER, G. Gramáticas de la creación. Siruela. Madrid, 2001.

                      Lenguaje y silencio. Gedisa. Barcelona, 1994.

                      Presencias reales. Destino. Barcelona, 1991.

TRADIGO, A.  Iconos y santos de oriente. Ed. Electa. Barcelona, 2004.

 

Complementària AA.VV., Bellezza e realtà. Letture di filosofia., Ed. Pagina., Bari, 2003.
AUERBACH, E., La realidad en la literatura., F.C.E., México, 1950.
BURKERT, W., Cultos mistéricos antiguos., Ed. Trotta., Madrid, 2005.
GADAMER, H. G., La actualidad de lo bello., Paidós,, Barcelona, 1991.
GADAMER, H. G., Estética y hermenéutica., Tecnos,, Madrid, 2001.
GIRARD, R., Mentira romántica y verdad novelesca, Ed. Anagrama, Barcelona, 1976.
GIRARD, R., El chivo expiatorio, Ed. Anagrama, Barcelona, 1982.
STEINER, G., Gramáticas de la creación, Ed. Siruela, Madrid, 2001.

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES II/12072020
ART I RELIGIÓ/12073221


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent