DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura HIDROGEOGRAFIA Codi 12091205
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
GARCIA-BORES COMAS, IBAN
Adreça electrònica iban.garciabores@urv.cat
Professors/es
GARCIA-BORES COMAS, IBAN
Web http://www.sre.urv.es/web/geografia
Informació rellevant L’assignatura es desenvolupa entorn al coneixement de l’Hidrosfera. Inicialment es reflexiona entorn a l’aigua com a substància, per entrar a continuació en la discussió del cicle hidrològic. Posteriorment es tractaran breument les característiques de les aigües continentals i s’aprofundirà en el coneixement de l’oceà, les seves característiques físiques i químiques i el seu paper com a factor climogènic i de redistribució de calor dins el sistema climàtic.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Identificar la Hidrogeografia dins la Geografia Física A1
A4
Entendre la Terra de manera sistèmica A1
A4
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Diferenciar els diversos components de la Hidrosfera A1
A4
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Identificar l'aigua com a substància A1
A4
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Determinar els diferents processos del cicle hidrològic A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Explicar la dinàmica de l'aigua continental A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Explicar les propietats físiques i químiques de l'aigua oceànica A4
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Explicar els moviments i circulació de l'aigua oceànica A4
A23
A26
A28
B18
B27
B35
Explicar el paper de l'Oceà dins el sistema Climàtic A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
Explicar el paper de la Criosfera al sistema climàtic A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
Diferenciar els fenòmens d'acoplament atmòsfera-oceà A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
Identificar l'impacte de la Hidrosfera sobre l'home A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
Explicar la relació entre la hidrosfera i el Canvi Climàtic A4
A9
A23
A26
A28
B18
B27
Deduir numèricament la relació entre hidrosfera i clima A14
A22
A23
A24
A25
A27
B2
B3
B8
B9
B11
B12
B18
B20
B27
B29
B30
B32
B33
C5
Utilitzar tècniques d'anàlisi i instruments adients A4
A7
A14
A22
A23
A24
A25
A27
B2
B3
B8
B9
B11
B12
B18
B20
B27
B29
B30
B32
B33
C5
Ordenar els coneixements obtinguts i expressar-los públicament A4
A7
A14
A22
A23
A24
A25
A27
B2
B3
B8
B9
B11
B12
B18
B20
B26
B27
B29
B30
B32
B33
C5
Utilitzar bibliografia científica adequada B1
B8
B9
B18
B20
B26
B27
B29
B30
B32
B33

Continguts
Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1.- La Hidrogeografia dins la Geografía Física.
2.- La distribució de l'aigua al planeta i el Cicle Hidrològic.
3.- Les aigües continentals.
4.- La Criosfera.
5.- L'Oceà.
CONTINGUTS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
- Visita a institucions relacionades amb l’assignatura.
- Anàlisi d’índex d’acoplament atmòsfera-oceà.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
27 55 82
Pràctiques a laboratoris
4 6 10
Pràctiques externes (de camp/sortides)
8 16 24
Seminaris
9 13.5 22.5
 
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves objectives de tipus test
4 0 4
Proves orals
0.5 0 0.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició de continguts teòrics.
Pràctiques a laboratoris Pràctiques utilitzant suport informàtic.
Pràctiques externes (de camp/sortides) Treball de Camp.
Seminaris Reflexió i debat sobre diversos temes.

Atenció personalitzada
 
Pràctiques a laboratoris
Atenció personalitzada
Descripció
Sessions amb el professor per al seguiment de treballs i resolució de dubtes.

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques externes (de camp/sortides) Lliurament de ressenya del treball de camp. 5%
Proves objectives de tipus test Proves que contenen definicions, completar frases, veritable/ fals, etc. 70%
Proves orals Avaluació seminaris i pràctiques. 20%
Altres

Avaluació de l'assistència, participació, actitud, etc.

5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Gabler,R, Sager, R.J., Wise, D.L & Petersen, J.F. (1999), Essentials of phisical Geofgraghy, Saunders, Colelge Publishing, Orlando, Fla, USA,
Strahler A.N & Strahler A (1997), PHYSICAL GEOGRAPHY, New york, Jon Willey and Sons,

Complementària

Recomanacions