DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) COMPTABILITAT SECTORIAL Codi 16051201
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
Adreça electrònica mariaisabel.vidal@urv.cat
Professors/es
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
Web
Informació rellevant En aquesta assignatura es vol apronfundir en els coneixements comptables analitzant les diferents adaptacions sectorial del PGC que han sorgit a raó de l'activitat que desenvolupa l'empresa i que necessita un tractament comptable específic. També es vol donar a conèixer el processament de la informació comptable per mitja de la informàtica

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Aprofundir en els coneixements comptables A3
A5
A7
B2
B3
B4
C5
Coneixer la diferent normativa comptable adaptada al tipus d'empresa segons la seva activitat A3
A5
A7
B2
B3
B5
C5
Coneixer el processament de la informació comptable per mitjà de la informàtica A1
A2
A3
A5
A7
B1
B2
B5
C2

Continguts
Tema Subtema
I PART: ADAPTACIONS SECTORIALS DEL PGC 1. Empreses Constructores
1.1 Àmbit d’aplicació
1.2 Comptabilització de les vendes
1.3 Altres partides significatives en relació a l’activitat de la construcció
1.4 Unions temporals d’empreses

2. Empreses Immobiliàries
2.1 Àmbit d’aplicació
2.2 Comptabilització de les vendes i altres ingressos
2.3 Altres partides significatives en relació a l’activitat immobiliària
2.4 Multipropietat

3. Entitats sense ànim de lucre
3.1 Àmbit d’aplicació
3.2 Definicions i relacions comptables
3.3 Meritació de les subvencions
3.4 Donacions no dineraries
3.5 Comptes anuals

4. Empreses vitivinícoles
4.1 Àmbit d’aplicació
4.2 Definicions i relacions comptables
4.3 Comptabilització de les partides significatives en l’activitat vitivinícola
4.4 Comptes anuals
II PART: FUNCIONAMENT D’UN PROGRAMA INFORMÀTIC DE COMPTABILITAT 5. Estructura del programa
5.1 Creació, modificació i baixa d’empreses
5.2 Tractament dels fets comptables
5.3 Quadres d’immobilitzat

6. Estats comptables
6.1 Llibre diari i major
6.2 Llibres auxiliars
6.3 Balanç de sumes i saldos
6.4 Balanç de comprovació
6.5 Inventari

7. Tancament de l’exercici
7.1 Variació d’existències
7.2 Regularització
7.3 Tancament de l’IVA
7.4 Comptabilització de l’impost de societats
7.5 Check list del compliment de les obligacions comptables i fiscals
7.6 Tancament dels comptes

8. Comptes anuals
8.1 Balanç
8.2 Compte de pèrdues i guanys
8.3 Memòria

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
 
Sessió Magistral
0 0 0
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
0 0 0
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
0 0 0
 
Atenció personalitzada
0 0 0
 
Proves pràctiques
0 0 0
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es realitzarà un test amb la finalitat de conèixer les nocions bàsiques de comptabilitat
Sessió Magistral Es fonamenta en una fase expositiva per part del professor de les fonts d'informació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es fonamenta en l'aplicació practica per part de l'alumne dels coneixements bàsics explicats en la classe magistral.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Es fonamenta e la simulació real de comptabilitat empresarial, utilitzant un programa informàtic per tal de que l'alumne realitzi tot el cicle comptable i faci una aplicació directa dels coneixements adquirits, també es complementa en les seves aportacions a la WIKI compta

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
L'estudiant port demanar la resolució d'un dubte.

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques S'ha de realitzar un exercici informatitzat de tot el cicle comtpable conjuntament a les aportacions a la WIKIcompta 40% de la qualificació final
Proves pràctiques S'han de realitzar de 4 a 6 proves pràctiques proposades a classe. 60% de la qualificació final
Altres

La no realització de l'avaluació continuada suposa realitzar l'examen final en una prova única

100 % de la qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es realitzarà una prova única de tot el contingut de l'assignatura amb la qualificació del 100%


Fonts d'informació

Bàsica

- Real Decret 1643/1990 de 20 de desembre, pel que s’aprova el PGC

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 27 de gener de 1993, pel que s’aproven les

normes d’adaptació del PGC a les empreses constructores

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 1994, pel que s’aproven

les normes d’adaptació del PGC a les empreses immobiliàries

- Real Decret 776/1998 de 30 d’abril, pel que s’aprova les normes d’adaptació del PGC a les

Entitats sense fins lucratius i les normes d’informació pressupostària d’aquestes entitats

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 11 de maig de 2001, pel que s’aproven les

normes d’adaptació del PGC a les empreses vitivinícoles

Complementària

- Memento práctico. Francis Lefebvre 2003-2004. Ed. Aranzadi.

Bibliografia exercicis

- Quesada Sanchez, FJ y otro. La contabilidad de las empresas constructoras. Ed.ICAC.

Madrid 1994.

- Varios autores. Manual practico de contabilidad para entidades sin fines lucrativos. Ed.

Tirant loblanch. Barcelona 2001.

- García Castellví, A. Contabilidad de empresas Inmobiliarias y Constructoras. Ed. Gestion

2000. Madrid 2001

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS/16051001

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT/16051003
COMPTABILITAT FINANCERA I DE SOCIETATS/16051004
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent