DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ELECTRÒNICA A L´AUTOMÒBIL Codi 17022205
Ensenyament
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
MAIXÉ ALTÉS, JAVIER
Adreça electrònica xavier.maixe@urv.cat
alfonsojose.romero@urv.cat
roberto.giral@urv.cat
Professors/es
MAIXÉ ALTÉS, JAVIER
ROMERO NEVADO, ALFONSO JOSÉ
GIRAL CASTILLON, ROBERTO
Web http://moodle.urv.net
Informació rellevant - Donar a conèixer l'electrònica de l'automòbil des d'una perspectiva de sistema. -Descriure els sistemes de distribució de potència i senyal, així com els principals subsistemes de control. - Conèixer eines professionals de disseny i simulació de subsistemes electrònics aplicats a l'automòbil. - Visita a una empresa de disseny i fabricació de sistemes de distribució elèctrica per automòbils.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer l’electrònica de l’automòbil des d’una perspectiva de sistema A5
Conèixer els principals subsistemes de control de l'automòbil A5
Conèixer els sistemes de distribució de potència i senyals elèctrics A5
Conèixer els principals elements de sensat a l'automòbil A5
Elaborar un treball sobre aspectes de l'electrònica a l'automòbil i fer una presentació pública. A1
A5
B4
C5

Continguts
Tema Subtema
Introducció Evolució històrica de l'electrònica a l'automòbil. Característiques de l'entorn automòbil (harsh environment): marges temperatura, vibracions, emissions, etc. Conceptes de fiabilitat utilitzat en el camp de l'automòbil (Weibull i predicció de vida)
Distribució de potència Subsistemes de generació i emmagatzematge de potència (bateries, alternador). Càrregues (resistives, il·luminació, motors, etc.). Gestió de potència:proteccions, interrupció, distribució. Gestió de potència distribuïda vs. centralitzada. Sistemes d'alimentació bitensió (14/42 V). Gestió de càrregues.

Comunicacions a l'automòbil Multiplexat de senyals. Exemples de sistemes multiplex: el bus CAN i el LIN. Components electrònics i interfícies. Qualitat i verificació del "embeded software"
Sensors per a l'automòbil. La tecnologia del Silici micromecanitzat. Realització de sensors de pressió i d'acceleració. Sensors de posició i angle. Sensors de fluxe i de temperatura. Sensors de gasos exhausts, etc. Regulació del factor lambda.

Principals subsistemes de control Control del motor. Control de tracció. Control de frenada (Sistemes ABS). Control de suspensions. Sistemes Airbag. Sistema complet d'un alçavidres amb antipinçament
El vehicle elèctric i híbrid Cel·les de combustible.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
 
Sessió Magistral
30 22.5 52.5
Presentacions / exposicions
6 18 24
Pràctiques externes (de camp/sortides)
0 8 8
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
1 20 21
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició de temes amb transparències o canó.
Presentacions / exposicions Presentació de treballs fets pels alumnes en grup o individualment
Pràctiques externes (de camp/sortides) Visites a empreses i centres tecnològics

Atenció personalitzada
 
Presentacions / exposicions
Descripció
Consultes al despatx

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral S'avalua l'assistència Juntament amb les pràctiques externes i assitència a exposicions
Presentacions / exposicions Exposició a classe devant dels companys de 20 minuts d'un treball curt (4-10 pàgines) sobre un tema proposat pels professors. 25 %. S'avalua la memòria escrita, les transparències i la forma de fer la presentació
Pràctiques externes (de camp/sortides) Visites a laboratoris i empreses del sector. Asistència a conferències. 25 % juntament amb l'assistència a les sessions magistrals i d'exposició de treballs
Proves objectives de tipus test Test individual 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Denton, T., Automobile electrical and electronic systems, SAE International, 1995
Jurgen, R.K., Automotive electronics handbook, Mc Graw-Hill, 1999
Westbrook, M.H., Turner, H.D., Automotive Sensors, Institute of Physics Publishing, 1994
Ribbens, W.B., Understanding Automotive Electronics, Butterworth-Heinemann, 1998
Professors de l'assignatura, web de l'assignatura, URV, 2005

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL/17022102

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
SISTEMES DE PERCEPCIÓ/17022003

 
Altres comentaris
Es recomana haver cursat prèviament: -ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA (ETIEI) -INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA (ETIEI) -SISTEMES ELECTRÒNICS AMB MICROCONTROLADOR (ETIEI) S'avaluen l'assistència a classe i a les visites programades