DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) ANÀLISI MATEMÀTICA I Codi 17204005
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
HERRERA GÓMEZ, BLAS
VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI
ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL
RAMÍREZ INOSTROZA, RAFAEL ORLANDO
Adreça electrònica miguelangel.acebo@urv.cat
jose.mencia@urv.cat
blas.herrera@urv.cat
gerard.fortuny@urv.cat
jordi.villadelprat@urv.cat
rafaelorlando.ramirez@urv.cat
0
hebert.perez@urv.cat
Professors/es
ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL
MENCÍA BRAVO, JOSÉ SATURNINO
HERRERA GÓMEZ, BLAS
FORTUNY ANGUERA, GERARD
VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI
RAMÍREZ INOSTROZA, RAFAEL ORLANDO
ESTRADA MORENO, ALEJANDRO
PÉREZ ROSÉS, HEBERT
Web http://moodle.urv.cat
Informació rellevant Fonaments de Càlcul. Nombres real i complex. Límits i Continuïtat. Derivació. Integració

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 FB1 Capacitat per resoldre problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 FB1 Determina el conjunt solució d'una inequació.
Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.
Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.
Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.
Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.
Aproxima numèricament zeros de funcions.
Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".
Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.
Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.
Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.
Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.
Calcula integrals de funcions bàsiques.
Aproxima numèricament una integral definida.
Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.
Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.
Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.
Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.
Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de variable real.
Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.
Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
Aproxima numèricament zeros de funcions.
Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.
Comprèn el concepte d'integral indefinida.
Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
El Nombre Real. Propietats Bàsiques El Valor Absolut
Inequacions
El Nombre Complex. Aritmètica Elemental Formes binòmica, polar i exponencial
Radicació, potenciació i operacions logarítmiques
Funcions de Variable Real Funcions elementals i transcendents. Domini
Límits i continuïtat
Derivació de Funcions de Variable Real Fórmules de derivació
Extrems màxims i mínims
Representació gràfica
Optimització
Sèrie de Taylor Desenvolupament en sèrie de Taylor
Aproximació
Zeros de funcions
Integració Funcions Primitives
Fórmules d'integració
Integral Definida Concepte geomètric
Aplicacions per el càlcul de paràmetres físics
Aproximació Numèrica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
FB1
B2
37 29 66
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
FB1
B2
15 20 35
Resolució de problemes, exercicis
FB1
B2
15 20 35
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
FB1
B2
3 3 6
Proves pràctiques
FB1
B2
3 3 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels continguts de l'assignatura i presa de
contacte amb el nivell dels nous alumnes
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Reforçament dels conceptes teòrics amb abundant material pràctic
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes seguint exemples previs
Resolució de problemes, exercicis Resolució de problemes sobre un tema concret. Aquest
tipus d'activitat podrà ser avaluable.
Atenció personalitzada Consultes privades per a la resolució de dubtes

Atenció personalitzada
Descripció
Al llarg del curs es fa el seguiment de l'activitat que va desenvolupant l'alumne

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
FB1
B2
Resolució de problemes de forma individual amb l'assistència del professor. Opcional
Proves de desenvolupament
FB1
B2
Una prova individual:

Número Real i Complexe
30%
Proves pràctiques
FB1
B2
Dues Proves Parcials Obligatòries 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Procés d'avaluació:

1 proves individuals de resolució de problemes durant el transcurs del curs: 30%
2 Proves parcials: 70%

Cada professor podrà escollir si vol avaluar les activitats de resolució de problemes i establir el pes d'aquestes proves a repartir amb el 30% de les proves de desenvolupament.

Una de les proves parcials consisteix en una prova global obligatòria. Es demana un mínim de 3 punts sobre 10 per a

poder convalidar aquesta prova global.

L'avaluació en segona convocatòria es farà a través d'un examen global únic.

Les proves es faran sense cap tipus de mitjans electrònics (Calculadores, ordinadors, telèfons, etc..)


Fonts d'informació

Bàsica Larson, R.E., Cálculo con geometría análítica, McGraw Hill, 2006
Edwards, C.H., Penney, D.E., Cálculo con trascendentes tempranas, Pearson Education, 2008
Spivak, M. , Càlcul infinitesimal, Reverté, 1995
Jon Rogawski, Cálculo (Una variable), Reverté, 2012
Dennis G.Zill et altres , Cálculo diferencial, McGraw-Hill, 2016
Dennis G.Zill et altres , Cálculo Integral, McGraw-Hill , 2016

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
ANÀLISI MATEMÀTICA II/17204006
ÀLGEBRA LINEAL/17204007

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ÀLGEBRA LINEAL/17204007

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent