DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA Codi 17204010
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Química
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
BENGOA ., CHRISTOPHE JOSÉ
GUMÍ CABALLERO, TÀNIA
Adreça electrònica christophe.bengoa@urv.cat
tania.gumi@urv.cat
yonhara.garcia@urv.cat
Professors/es
BENGOA ., CHRISTOPHE JOSÉ
GUMÍ CABALLERO, TÀNIA
GARCÍA MARTÍNEZ, YONHARA
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Conceptes bàsics de l'enginyeria química que inclouen: l'estudi de l'estructura de la matèria, els seus estats d'agregació i lenllaç químic; termodinàmica i equilibri; operacions bàsiques de l'enginyeria química, cinética química i ingenyieria de la reacció catalítica; i introducció a la química orgànica i inorgànica industrial.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 FB4 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 FB4 Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.
Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i d’enllaç químic.
Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess, energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot predir el sentit de la reacció.
Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen compostos inorgànics.
Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.
Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
Mostra compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
Aprèn de forma autònoma i amb iniciativa
Demostra coneixements en matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i els de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
Treballa de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.
Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i d’enllaç químic.
Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess, energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot predir el sentit de la reacció.
Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen compostos inorgànics.
Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.
Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
Mostra compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
Aprèn de forma autònoma i amb iniciativa
Demostra coneixements en matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i els de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
Treballa de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1. FONAMENTS BÀSICS

Estructura de la matèria: Estructura de l’àtom. Configuració electrònica i propietats periòdiques.
Enllaç químic: Tipus d’enllaç. Interaccions intermoleculars Exemples d’obtenció de la forma y geometria de molècules senzilles.
Estats d’agregació de la matèria: Gasos i dissolucions.
Resolució d’exercicis i de qüestions relacionades amb els conceptes anteriors.
Bloc 2.TERMODINÀMICA I EQUILIBRI

Energia lliure i espontaneïtat.
Equilibri químic: Constant d’equilibri. Factors que afecten a l’equilibri químic. Principi de Le Chatelier.
Equilibri àcid-base: Reaccions àcid-base. Producte iònic de l’aigua i pH. Constant d’acidesa/basicitat. Neutralització.
Electroquímica: Reaccions d’oxidació-reducció. Potencial estàndard d’elèctrode. Funcionament de piles galvàniques. Piles electrolítiques. Resolució d’exercicis i de qüestions relacionades amb els conceptes anteriors.
Bloc 3. FONAMENTS D’ENGINYERIA QUÍMICA

Fonaments: paràmetres d'un procés químic. Concepte d'operació bàsica. Balanços de matèria i energia. Resolució de problemes de balanços de matèria.
Operacions bàsiques en enginyeria química. Operacions bàsiques controlades per transferència de matèria i matèria/calor. Resolució de problemes relacionats amb aquests conceptes.
Bloc 4. INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA ORGÀNICA E INORGÀNICA INDUSTRIAL.

Química orgànica Industrial: Carboni i compostos orgànics. Classificació. Propietats físiques i químiques. Principals tipus de reaccions orgàniques.
Química inorgànica Industrial:Compostos inorgànics. Processos industrials.
Resolució d’exercicis i de qüestions relacionades amb els conceptes anteriors.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Sessió Magistral
FB4
B2
25 40 65
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
FB4
B2
4 0 4
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
FB4
B2
15 27 42
Resolució de problemes, exercicis
FB4
B2
9 22 31
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves mixtes
FB4
B2
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i pla de treball: estructura, avaluació i bibliografia.
Sessió Magistral Desenvolupament teòric amb exemples entenedors dels diferents blocs per part del professor de l'assignatura. El material es presentarà amb l'ajut de suports com el power point.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d’un problema (real o simulat) on l’estudiant ha de calcular i donar una solució al problema de forma raonada. Aquestes sessions es faran bé individualment, bé en grup.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària En base les classes magistrals, es formularà, analitzarà, ressoldrà i debatirà un problema o exercici relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis En base a les classes magistrals, els alumnes hauràn de ressoldre a casa un full d'exercicis o problemes i que es corregiran a classe.
Atenció personalitzada A l'inici de curs s'informarà als alumnes de l'horari d'atenció. L'atenció personalitzada es concertara a través de mail.

Atenció personalitzada
Descripció
S'efectuaràn reunions individuals a petició de l'alumne per atendre i resoldre dubtes de l'assignatura. Segons el seu criteri, el professor podrà convocar també als alumnes a entrevistes individuals per tractar questions relacionades amb el desenvolupament de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
FB4
B2
Problemes o exercicis d'una hora de durada que es faran a l'aula individualment o en grup i que s'avaluaran. 40%
Proves mixtes
FB4
B2
Dues proves de dues hores de durada que es faran a l'aula individualment i que s'avaluaran. Consistiran en preguntes de resposta curta, de tipus test o preguntes de desenvolupament. Cada prova tindrà un pes de 30% del total de l'avaluació. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin la primera convocatòria se'ls qualificarà amb l'examen final de la segona convocatòria (100%)

No es poden tenir mòbils ON durant l'examen. No es poden tenir els mòbils a la vista i l'alumne no pot manipular-los durant la prova. L'alumne no pot usar cap mitjà de comunicació externa ni pot connectar-se a la xarxa per fer quelcom que no sigui estrictament permès a l'examen.


Fonts d'informació

Bàsica Peter W. Atkins, Química General, Editorial Omega, 1992
José Costa López, Curso de ingeniería química: introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte, Editorial Reverté, 1994
Richard M. Felder y Ronald W. Rousseau, Principios elementales de los precesos químicos, 3a ed. Méjico:Limusa Wiley, 2003
J.B. Moulijn, M. Makkee, A. van Diepen, Chemical process technology, Editorial John Wiley and Sons, Ltd, 2001
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Fundamentos de química analítica, 8a ed. Thomson, 2005
Peter W. Atkins, Loretta Jones, Principios de química, 3a ed. Panamericana, 2006

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent