DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) DIBUIX TÈCNIC Codi 17204011
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Mecànica
Unitat Predepartamental d'Arquitectura
Coordinador/a
GOMIS SÁNCHEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.gomis@urv.cat
carlos.turon@urv.cat
pau.carazo@urv.cat
Professors/es
GOMIS SÁNCHEZ, JORDI
TURON RODRIGUEZ, CARLOS
CARAZO TORRES, PAU
Web http://http://moodle.urv.cat/
Informació rellevant Dotar a l’alumne dels coneixements necessaris per a desenvolupar correctament els problemes de disseny i representació de la part gràfica del procés projectual en Enginyeria.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 FB5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 B4 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles que això implica.
 FB5 Coneix i aplica els fonaments dels sistemes de representació i coneix i aplica els seus mecanismes de representació.
Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Comprèn els mecanismes i les eines de la representació gràfica per ordinador.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Coneix i aplica els fonaments dels sistemes de representació i coneix i aplica els seus mecanismes de representació.
Compren els mecanismes i les eines de la representació gràfica per ordinador.
 B4 Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tècniques de representació gràfica. Elements gràfics en projectes d'enginyeria.

Principis generals de la normalització.
La normalització industrial. El llenguatge comú. Cub de projeccions. Vistes. Seccions. Normes d’acotació. Simbologia d’elements bàsics.
Geometria mètrica i descriptiva.Tècniques de representació gràfica.

Sistema axonomètric.
Dibuix isomètric i perspectiva cavallera. Fonaments i aplicacions. Normes i acotació. Representació d'esquemes i instal·lacions.
Disseny assistit per ordinador. Elements gràfics en projectes d'enginyeria.Tècniques de representació gràfica.

Dibuix assistit per ordinador i aplicacions.
Dibuixar amb ordinador, programari bàsic:
1 - Representació d'esquemes d'instal·lacions.
2 - Representació de peces i conjunts.
3 - Dibuix isomètric amb ordinador.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
FB5
4 0 4
Sessió Magistral
A2
FB5
12 18 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
FB5
B2
B4
24 48 72
Pràctiques a laboratoris
FB5
B2
B4
12 24 36
Atenció personalitzada
FB5
0.5 0 0.5
 
Proves pràctiques
A2
FB5
B4
7.5 0 7.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries S’explicarà a l’aula el programa del curs: matèria, temporització, avaluació, mitjans materials, programari, etc.
Sessió Magistral Mitjançant classes magistrals s’explicarà la teoria que figura al programa de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Les pràctiques sobre el que s’ha explicat a les classes magistrals es realitzaran a les hores destinades a problemes. El alumnes han de portar a classe el material de dibuix adequat per portar-les a terme. El lliurament de les col•leccions de pràctiques és voluntari, però les pràctiques són avaluables.
Pràctiques a laboratoris Les pràctiques del laboratori de CAD constaran sobre la matèria explicada a les classes magistrals i d’acord amb el programari explicat i utilitzat a l’aula de CAD. El lliurament de les 3 pràctiques serà obligatori.
Atenció personalitzada L’alumne sempre pot requerir del professor les explicacions i consultes oportunes a les hores de classe i d’atenció a l’alumnat.

Atenció personalitzada
Descripció
L’alumne sempre pot requerir del professor les explicacions i consultes oportunes a les hores de classe i d’atenció a l’alumnat.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
FB5
B2
B4
Col·lecció de pràctiques núm. 1
Col·lecció de pràctiques núm. 2
14%
14%
Pràctiques a laboratoris
FB5
B2
B4

Pràctica núm. 1
Pràctica núm. 2
Pràctica núm. 3
1.8%
1.8%
2.4%
Proves pràctiques
A2
FB5
B4
Prova parcial núm. 1
Prova parcial núm. 2
Prova de CAD
21%
21%
24%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La nota final de teoria i problemes(proves parcials + col·leccions de pràctiques) i la nota de CAD (prova de CAD +pràctiques de CAD) són selectives, es a dir, han d'estar ambdues aprovades per poder aprovar l'assignatura.

Activitats per nota (=100%de la nota final de l'estudiant)

1. Teoria i problemes (70% i selectiu)

1.1. Proves (60%)

1.1.1. Prova parcial núm. 1 (50%)

1.1.2. Prova parcial núm. 2 (50%)

1.2. Pràctiques (40% i presentació voluntària)

1.2.1. Col·lecció de pràctiques núm. 1 (50%)

1.2.2. Col·lecció de pràctiques núm. 2 (50%)

2. CAD (30% i selectiu)

2.1. Prova (80%)

2.2. Pràctiques (20% i presentació obligatòria)

2.2.1. Pràctica de CAD núm. 1 (30%)

2.2.2. Pràctica de CAD núm. 2 (30%)

2.2.3. Pràctica de CAD núm. 3 (40%)

SEGONA CONVOCATÒRIA

Els alumnes que no hagin aprovat a la primera convocatòria restaran obligats a presentar-se a la segona convocatòria.Aquesta constarà d'un examen de teoria i problemes dividit en dues parts(corresponent cada una d'elles a cada una de les proves parcials realitzades) i d'un examen de CAD. Per poder presentar-se a l'examen de CAD és obligatori presentar les pràctiques de CAD.


Fonts d'informació

Bàsica Corbella Barrios, David, Dibujo técnico 3 -ELEMENTOS DE NORMALIZACIÓN-, , 1983
Auria Apilluelo, José M.; Ibáñez Carabantes, Pedro; Ubieto Artur, Pedro, Dibujo industrial: conjuntos y despieces , 2ª, 2005
Rodríguez de Abajo. F. Javier; Álvarez Bengoa, Víctor, Geometría descriptiva. Tomo III. Sistema de Perspectiva Axonométrica., 6ª, 1991
Rodríguez de Abajo, F. Javier; Revilla Blanco, Alberto, Geometría descriptiva.Tomo IV. Sistema de Perspectiva Caballera., 5ª, 1997

 

Complementària Asociación Española de Normalización y Certificación -AENOR- , Dibujo Técnico , 4ª, 2009
Rodríguez de Abajo, Francisco Javier; Galarraga Astibia, Roberto, Normalización del dibujo industrial , , 1993
Álvarez Bengoa, Víctor, Perspectiva (Axonométrica y Caballera) - Prácticas de dibujo técnico 4, , 1990

Recomanacions


 
Altres comentaris
És molt recomanable treballar els continguts teòrics exposats a classe durant les hores assignades de problemes i de laboratori de CAD, ja que els dubtes que apareixen poden ser immediatament solucionats i també es pot treure un major rendiment del temps de dedicació a l’assignatura. Així mateix es considera que l'assistència a classe és obligatòria. S’activaran el nombre de grups de problemes i de laboratori en funció del nombre d’alumnes matriculats en aquell curs, i amb criteris d'optimització i eficàcia docent segons el nombre d'alumnes. Es prohibeix la utilització de càmeres, mòbils, ordinadors portàtils o aparells de gravació durant les classes de teoria. Si es detecta una pràctica de laboratori copiada, la sanció afectarà tant a l’alumne que l’ha copiat com l’alumne del qual s’ha copiat i comportarà els suspens en aquesta pràctica i la impossibilitat de presentar-la en la vigent convocatòria.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent