DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA Codi 17204101
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Primer
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
CINCUNEGUI ., CARMEN
Adreça electrònica xavier.maixe@urv.cat
carmen.cincunegui@urv.cat
Professors/es
MAIXÉ ALTÉS, JAVIER
CINCUNEGUI ., CARMEN
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general L'assignatura pretén aprofundir en els coneixements teòrics bàsics relacionats amb l'orientació de l'estudiant davant la seva formació acadèmica i la seva inserció laboral, acompanyant aquests coneixements d'experiències pràctiques

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
 B5 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de la docència.
Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.
Conèixer estratègies per accedir al món laboral.
Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.
Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.
Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al tipus de treball.
Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.
Conèixer com preparar una entrevista de feina
Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.
 B5 Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. SERVEIS DE L'ESCOLA I LA UNIVERSITAT
TEMA 2. SORTIDES PROFESSIONALS
TEMA 3. ESTRATÈGIES PER ACCEDIR AL MÓN LABORAL
TEMA 4. MOBILITAT ACADÈMICA I PROFESSIONAL
TEMA 5. ESTRATÈGIES I CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL EN EQUIP
TEMA 6. TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA
TEMA 7. CURRICULUM VITAE
TEMA 8. L'ENTREVISTA DE TREBALL
TEMA 9. LES REUNIONS DE TREBALL
TEMA 10. ÈTICA I IGUALTAT DE GÈNERE
TEMA 11. CIUTADANIA DIGITAL

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
B5
C5
C6
15 40 55
Presentacions / exposicions
B3
C3
C4
10 30 40
Seminaris
B3
C3
C4
10 32 42
Atenció personalitzada
B3
6 0 6
 
Proves de desenvolupament
B3
1 1.5 2.5
Proves pràctiques
C4
1 1.5 2.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció i presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels estudiants d'un tema concret o treball presentat prèviament per escrit
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
B5
C5
C6
L'assistència és obligatòria. L'estudiant haurà de realitzar unes proves test relacionades amb els continguts exposats a classe. (5% dels 20% de les Proves de desenvolupament)
Presentacions / exposicions
B3
C3
C4
Exposició oral per part dels estudiants d'un tema concret o treball presentat prèviament per escrit 30%
Seminaris
B3
C3
C4
Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional. 30%
Proves de desenvolupament
B3
Proves de desenvolupament i test 20%
Proves pràctiques
C4
exercicis, problemes i casos 20%
Altres   EXAMEN SEGONA CONVOCATORIA
 
Altres comentaris i segona convocatòria

EN PRIMERA CONVOCATORIA LOS ESTUDIANTES SERÁN EVALUADOS EN UN PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINUA QUE CONSIDERARÁ SUS PRESENTACIONES (30%), SEMINARIOS (30%), LA RESOLUCION DE UNA PRUEBA TIPO TEST SOBRE LOS CONTENIDOS EXPUESTOS EN CLASSE (5%) Y UN PEQUEÑO EXAMEN COMPUESTO POR UN TIPO TEST Y UN CASO O EJERCICIO (35%).

EN SEGUNDA CONVOCATORIA LOS ESTUDIANTES OBTENDRÁN SU NOTA ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE UN EXAMEN COMPUESTO DE DIVERSAS PREGUNTAS DE DESARROLLO, UN TIPO TEST Y VARIOS CASOS O EJERCICIOS (100%).


Fonts d'informació

Bàsica

Simon L. Dolan, Ramón Valle, Susan E. Jackson, Randall S. Schuler (2007), La Gestión de los Recursos Humanos, McGraw-Hill: Madrid.

Borrell i Carrió, Francesc (2001), Cómo trabajar en equipo, Barcelona: Gestión 2000.

Faust, Bill y Faust Michael (2004), Un CV más convincente: aprende a elaborar tu elevator pitch, Madrid: Pearson Educación.

Hodgson, Susan (2005), Brilliant answers to tough interview questions: smart answers to whatever they can throw at you, New York: Pearson Prentice Hall.

Miguel Ángel Alcalá (coord.) (2001), La Entrevista de selección: manual para el entrevistador y el entrevistado, Madrid: CIE Dossat.

Fernández Losa, Nicolás (1999), Dirección de equipos de trabajo en las organizaciones, Madrid: Civitas.

Complementària

Eyle, Jil van  (2007), Teaming: trabajar en equipo para cambiar el mundo, Barcelona: RBA Libros.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent