IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) AUTOMATION Code 17204103
Study programme
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Fourth 1Q
Language
Català
Department Electronic, Electric and Automatic Engineering
Coordinator
LEYVA GRASA, RAMON
E-mail ramon.leyva@urv.cat
ernest.gil@urv.cat
raul.calavia@urv.cat
Lecturers
LEYVA GRASA, RAMON
GIL DOLCET, ERNEST
CALAVIA BOLDÚ, RAÚL
Web http://https://moodle.urv.cat/docnet/
General description Conèixer l’entorn industrial des del punt de vista de l’automatització de processos, i la instrumentació de camp bàsica. Estudiar mètodes (GRAFCET) i sistemes (automatismes elèctrics i autòmats programables) d’automatització. Transmissió del senyal en entorns industrials. Introducció a les comunicacions industrials.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Have the ability to draw up, sign and develop projects in the field of industrial engineering, specialisation in Industrial Electronics, with the aim of constructing, refurbishing, repairing, preserving, demolishing, manufacturing, installing, assembling or using: structures, mechanical equipment, energy installations, electrical and electronic installations, industrial installations and plants and manufacture and automation processes.
 A3 Have the knowledge, understanding and ability to apply the necessary legislation when working in the profession of industrial technical engineer, specialisation in Industrial Electronics.
 RI6 Have knowledge of the fundamentals of PLCs and control methods.
 EI11 Have applied knowledge of business management.
Type B Code Competences Transversal
 B3 Be able to solve problems with initiative, make decisions, be creative, use critical reasoning and communicate and transmit knowledge, abilities and skills in the field of industrial engineering, specialising in electricity.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Detect and identify operational failures in the automation of a process.
Apply knowledge of analysis and design to correct errors in process automation.
Know the different alternatives for PLCs available on the market.
Select the appropriate PLC for an application.
Know the sensors and actuators for the automation of industrial plants.
Know the functioning electro-pneumatic elements.
Design the automation of a plant.
 A3 Know how to interpret the current regulations.
 RI6 Analyse flow and block diagrams of control.
Know the structure and functioning of a programmable logic controller.
Program a PLC.
Know the basis of the GRAFCET description.
Describe an automation using GRAFCET.
Apply the GEMMA guide.
 EI11 Design the automation of a plant.
Type B Code Learning outcomes
 B3 És capaç de resoldre problemes de forma enginyosa, amb iniciativa i creativitat, tenint en compte els conceptes de l'assignatura.
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Introducció a l´automatizació industrial Classificació dels tipus de processos i dels sistemes d´automatització. Fases per a la realització d´una planta.
Automatismes elèctrics Elements. Normalització.Conductors. Automatizació basada en automatismes elèctrics. Dispositius elèctrics de protecciò. Reglament de Baixa Tensió
Flux de control. Analitza diagrames de blocs i de flux de control.
Sensors Introducció als sensors. Captadors de posició comercials: òptics, inductius i codificadors. Característiques i aplicacions. Normes.
Electropneumàtica Dispositius i sistemes bàsics.
Autómats programables Principi de funcionament. Tipus de llenguatges. Constitució interna general. Conexionat. Aplicacions.
Autòmat programable (Siemens S7 314) Constitució física. Conexionat. Mapa de memória. Adreçament de perifèrics. Perifèric integrats i mòduls d´ampliació. Programació(en profunditat). E/S digitals i analògiques. Temporitzadors i comptadors. Funcionament cíclic. Funcionament per interrupció. Funcionament en temps real. Programació amb S7-GRAPH. Aplicacions.
Mètodes d´automatizació de processos per estats Introducció. Métodes de Mealy i de Moore. Mètode de descripció de processos GRAFCET. Implementació de GRAFCET en diversos tipos de sitemas: PLCs i ordenadors industrials. Model d´engegades i aturades GEMMA.
Introducció a les comunicacions industrials Elements. Aplicació de les comunicacions en l´automatizació. Model de referència OSI. Xarses d´àrea local (LAN). Capa física. Normes EIA RS-xxx. Capa d´enllaç. Normes IEEE 802.x. Capa d´aplicació. Busos de camp: profibus, SINEC L2 (Siemens). Introducció al control distribuït. Programes SCADA.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 1 2
Lecture
A3
RI6
EI11
25 29 54
Projects
A1
A3
RI6
EI11
30 60 90
Personal attention
1 0 1
 
Mixed tests
A1
A3
RI6
EI11
B3
3 0 3
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura a l'aula ordinària.
Pressa de contacte al laboratori: grups, assignació taula, material necessari
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Teoria intercalada amb exemples significatius.
Projects Introduir una sèrie d'eines dins de l'automatització, per poder realitzar el projecte final
Personal attention Atenció individual o en petits grups al despatx dels professors i/o al fòrum del Campus Virutal.

Personalized attention
Description
Atenció individual o en petits grups al despatx dels professors, prèvia cita per correu electrònic des de l'adreça "nom.cognom@estudiants.urv.cat". Interacció compartint dubtes i propostes de resposta al fòrum del Campus Virtual. Els alumnes poden contestar-se entre ells amb la supervisió dels professors.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Projects
A1
A3
RI6
EI11
Presentació obligatòria de l'estudi previ del projecte. (10 %)

Assistència i realització obligatòria dels diferents blocs o apartats que ens subministraran una sèrie d'eines per poder culminar amb èxit el projecte final, amb lliurament de memòries. (40 %)

Es preveu la realització d'una sessió introductòria, una serie de blocs o apartats i i finalment la realització d'un projecte d'àmbit industrial.
50%
Mixed tests
A1
A3
RI6
EI11
B3
2 Proves de 90 minuts a l'aula ordinària amb preguntes de tipus test i problemes. Donat el caràcter acumulatiu de l'assignatura el pes de les proves es va incrementant: 40 % la primera, 60 % la segona .
S'ha d'obtenir com a mínim un 4 en l'examen per poder sumar totes les notes restant
45 %
Others  

Es valora la participació constructiva a les classes. Lliurament d'exercicis i treballs realitzats individualment o en grup i demanats periòdicament.

5 %
 
Other comments and second call

S'han de aprovar totes les parts de l'assignatura, per la qual cosa matèria aprovada matèria eliminada, però en totes les proves tant de test, com de problemes i pràctiques la nota ha de ser superior a 5.

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (test i/o problemes) de tot el temari amb un pes del 45 % i s'ha d'obtenir com a mínim un 5 en l'examen per poder sumar totes les notes restant (les notes de practiques i del apartat altres es conservaran en la segona convocatòria i s'ha de complir el requisit especificat anteriorment).

No es farà cap prova específica per avaluar les pràctiques de laboratori a la segona convocatòria perquè han de ser realitzades obligatòriament durant el període d'avaluació continuada.

Recordar als alumnes que no es poden tenir dispositius electrònics de cap tipus a l'aula


Sources of information

Basic José Ramón López López , Apuntes de Automatización Industrial , Sense especificar editorial , 2007
Enrique Mandado Pérez,Jorge Marcos Acebedo,..., Autómatas programables entorno y aplicacion, THOMSON, 2007
Jean-Claude Bossy, Paul Brand, GRAFCET Práctica y aplicaciones, EDICIONS UPC, 1997
Boix, sudrà i Bergas , Automatització industrial amb GRAFCET, Editorial UPC, 1993
Pimentel, J.R. , Communications Networks for Manufacturing, Prentice Hall , 1990

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
ROBOTIZED SYSTEMS/17204104

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
INDUSTRIAL SENSORS AND ACTUATORS/17204215

Subjects that it is recommended to have taken before
ELECTRONIC EQUIPMENT/17204112
INSTRUMENTATION/17204113
MICROCONTROLLERS/17204111
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.