DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) TEORIA DE CIRCUITS I Codi 17204105
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
GARCÉS MIGUEL, PEDRO
Adreça electrònica pedro.garces@urv.cat
benjamin.iniguez@urv.cat
roberto.giral@urv.cat
abdelali.elaroudi@urv.cat
Professors/es
GARCÉS MIGUEL, PEDRO
IÑIGUEZ NICOLAU, BENJAMIN
GIRAL CASTILLON, ROBERTO
EL AROUDI ., ABDELALI
Web http://moodle.urv.net/moodle/course/view.php?id=65985
Informació rellevant Primera part de la matèria Circuits, juntament amb Teoria de Circuits II. Conceptes bàsics de Teoria de Circuits, anàlisi bàsica de circuits resistius, anàlisi sistemàtica de circuits i circuits monofàsics en règim permanent sinusoïdal.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 RI4 Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.
Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
 RI4 Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca, bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).
Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics.
Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits elèctrics
Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics
Coneix el concepte de xarxa amb dos ports
Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i actius
Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.
Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits
Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa
Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència, Tellegen
Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
Determina el nombre d’equacions independents d’un circuit elèctric
Analitza circuits amb el mètode de llaços bàsics.
Analitza circuits amb el mètode de grups de tall bàsics.
Analitza circuits amb el mètode de malles.
Analitza circuits amb el mètode de nodes.
Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.
Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.
Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.
Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.
Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.
Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
Aplica circuits LC transformadors d’impedàncies.
Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.
Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca, bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).
Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics.
Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits elèctrics
Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics
Coneix el concepte de xarxa amb dos ports
Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i actius
Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits
Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa
Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència, Tellegen
Determina el nombre d’equacions independents d’un circuit elèctric
Analitza circuits amb el mètode de llaços bàsics.
Analitza circuits amb el mètode de grups de tall bàsics.
Analitza circuits amb el mètode de malles.
Analitza circuits amb el mètode de nodes.
Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.
Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.
Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.
Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.
Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.
Aplica circuits LC transformadors d’impedàncies.
Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.
Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
I. Fonaments i Anàlisi Elemental de Circuits Resistius - Fonaments i elements bàsics del model en xarxa.
- Equivalencia de bipols: associació, Thevenin-Norton, etc.
- Anàlisi elemental de circuits resistius.
II. Anàlisi Sistemàtica de Circuits - Fonaments dels mètodes sistemàtics, nombre d'equacions independents.
- Mètode de les tensions de node.
- Mètode dels corrents de malla.
- Circuits amb amplificadors operacionals.
III. Circuits en Règim Permanent Sinusoïdal - Circuit transformat fasorial. Diagrames vectorials.
- Potència en RPS. Màxima transferència de potència.
- Circuits amb inductors acoblats magnèticament.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 3 6
Sessió Magistral
A2
RI4
B2
27 27 54
Resolució de problemes, exercicis
A2
RI4
B2
14 36 50
Pràctiques a laboratoris
A2
RI4
B2
C4
12 24 36
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A2
RI4
B2
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura a l'aula ordinària.
Pressa de contacte al laboratori: grups, assignació taula, material necessari
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Teoria intercalada amb exemples significatius.
Resolució de problemes, exercicis Presencial: Resolució de problemes, preguntes de test, exemples de proves parcials i dubtes dels alumnes.
No Presencial: al Campus Virtual es proposen exercicis variats.
Previ a cada prova parcial hi ha un lliurament de problemes que s'avalua.
Pràctiques a laboratoris Estudi Previ obligatori abans de cada sessió de laboratori que s'ha de lliurar al moodle i s'avalua.
Sessions d'assistència obligatòria al laboratori (equips de dos persones) on es valoren tant la feina d'equip com la participació activa individual.
S'elabora una memòria amb els resultats obtinguts. S'avalua la capacitat d'aplicar els mètodes i procediments per a la realització de les mesures, la capacitat d'interpretar els resultats d'acord amb els coneixements i fonaments teòrics, i l'expressió escrita.
Atenció personalitzada Atenció individual o en petits grups al despatx dels professors i/o al fòrum del Campus Virutal.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individual o en petits grups al despatx dels professors, prèvia cita per correu electrònic des de l'adreça "nom.cognom@estudiants.urv.cat". Interacció compartint dubtes i propostes de resposta al fòrum del Campus Virtual. Els alumnes poden contestar-se entre ells amb la supervisió dels professors.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A2
RI4
B2
Lliuraments de tests i problemes abans de les proves parcials previstes. Es preveu que l'estructura sigui similar a la de les proves. 10 %
Pràctiques a laboratoris
A2
RI4
B2
C4
Lliurament obligatori dels estudis previs. (10 %)
Assistència i realització obligatòries de les pràctiques amb lliurament de memòries. (20 %).
Es preveu la realització d'una sessió introductòria i d'un mínim de 5 pràctiques
30 %
Proves mixtes
A2
RI4
B2
3 Proves d'uns 50 minuts a l'aula ordinària amb preguntes de tipus test i problemes. Donat el caràcter acumulatiu de l'assignatura el pes de les proves es va incrementant: 15 % la primera, 20 % la segona i 25 % la tercera prova. 60 %
Altres  

Es valora la participació constructiva a les classes i al Campus Virtual.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir un mínim de 4 a la qualificació de pràctiques de laboratori i un mínim de 4 a la qualificació conjunta de les proves mixtes, resolució de problemes i exercicis.

La qualificació de pràctiques de laboratori té un pes del 30 % a les dues convocatòries.

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (test i/o problemes) de tot el temari amb un pes del 70 %. No es farà cap prova específica per avaluar les pràctiques de laboratori a la segona convocatòria perquè han de ser realitzades obligatòriament durant el període d'avaluació continuada.

Durant la realització de les proves els alumnes no podran fer servir cap dispositiu de comunicació i transmissió de dades.


Fonts d'informació

Bàsica Fraile Mora, Circuitos Eléctricos, Pearson Educación, 2012

Complementària Carlson, Circuitos, Thomson Learning, 2001
Gómez et al. , Fundamentos de Teoría de Circuitos , Thompson Paraninfo , 2007
Gómez et al., Teoría de Circuitos. Ejercicios de autoevaluación, Thompson Paraninfo, 2005
Sánchez et al., Teoria de Circuitos. Problemas y pruebas objetivas orientadas al aprendizaje, Pearson Prentice Hall, 2007


Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TEORIA DE CIRCUITS II/17204106

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS/17204009

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI MATEMÀTICA I/17204005
FÍSICA I/17204003
ANÀLISI MATEMÀTICA II/17204006
FÍSICA II/17204004
ÀLGEBRA LINEAL/17204007
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent