DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) MICROCONTROLADORS Codi 17204111
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
RAMÍREZ FALO, JOSÉ LUIS
Adreça electrònica ernest.gil@urv.cat
joseluis.ramirez@urv.cat
Professors/es
GIL DOLCET, ERNEST
RAMÍREZ FALO, JOSÉ LUIS
Web http://moodle.urv.cat/
Informació rellevant Anàlisi i disseny de sistemes basats en microcontroladors: arquitectura, perifèrics i programació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 EI3 Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.
 EI6 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 EI3 Coneix els blocs funcionals d'un microcontrolador
Desenvolupa habilitats bàsiques de programació en assemblador
Programa convertidors i temporitzadors
 EI6 Tria el microcontrolador adequat per a una aplicació específica
Programa microcontroladors de baix cost
Programa comunicacions punt a punt
Utilitza estratègies de validació de sistemes digitals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Introducció Importància, aplicacions i mercat dels microcontroladors.
Estructura bàsica.
Microcontrolador vs. microprocessador.
Arquitectura Von Neumann vs. Harvard.
CISC vs. RISC.
Característiques i fonts d'informació.
Memòria Memòria de programa i memòria de dades.
Característiques de les memòries.
Tipus de memòria.

Unitat Central de Procés Mapa de memòria.
Cicle d'instrucció.
Registres.
Modes d'adreçament.
Conjunt d'instruccions.
Processament d'excepcions.
Programació Programació en assemblador.
Estructures de dades.
Gestió de la pila.
Subrutines. Pas de paràmetres.
Servei a les interrupcions.
Validació de software encastat.
Periférics Entrada/sortida.
Coversors: DAC, ADC, PWM.
Temporitzadors, watchdogs.
Interrupcions.
Circuits d'alimentació, reset i oscil·lació.
Comunicacions.
Comunicacions Característiques.
Serie vs. Paral·lel
Asíncrona vs. síncrona.
Detecció i correcció d'errors.
Standards i protocols: RS232, I2C, SPI, USB i d'altres.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
EI3
2 0 2
Sessió Magistral
EI3
25 15 40
Resolució de problemes, exercicis
EI3
C4
1 15 16
Projectes
EI6
C4
28 42 70
Atenció personalitzada
EI3
EI6
0.5 0 0.5
 
Proves mixtes
EI3
1 5 6
Proves objectives de tipus test
EI3
0.5 2.5 3
Proves de desenvolupament
EI3
EI6
C4
1.5 7.5 9
Proves pràctiques
EI6
0.5 3 3.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. Descripció dels continguts, mètodes d'avaluació, calendari previst, moodle i pla de treball.
Contextualització dels continguts a la societat, entorn industrial i la pròpia titulació.
Sessió Magistral Explicació a classe, per part del professor, dels diferents conceptes de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Resolució per part de l'alumne, com a treball autònom i individual, de problemes o exercicis plantejats periòdicament pel professor. Activitat via Moodle.
Projectes Desenvolupament autònom d'un projecte.

L'alumne proposarà un problema, aplicació o proces, susceptible de ser solucionat o millorat per mitjà d'un sistema basat en microcontrolador. Haurà de definir les especificacions del sistema i les proves a superar per verificar el seu correcte funcionament. El projecte inclourà el disseny i implementació d'una petita quantitat de "hardware" perifèric, així com la programació de tot el codi assemblador pel PIC24F de la placa Explorer 16 de Microchip que sigui necessari. La planificació temporal de les tasques a desenvolupar també son responsabilitat de l'alumne.

El professor marcarà d'antuvi una serie de requisits mínims que han d'incloure les especificacions proposades, per tal d'assegurar l'adquisició de les competències/continguts lligats a l'assignatura. També s'encarregarà, per mitjà dels informes periòdics de seguiment de la planificació i de la memòria final de projecte, de l'avaluació de l'eficàcia i eficiència del prototipus final (en quant a l'assoliment d'objectius, qualitat del desenvolupament i complexitat total del sistema).
Atenció personalitzada Les pràctiques tindran atenció personalitzada al mateix laboratori. Es pretén tant ajudar l'alumne a resoldre tot tipus de problemes, com avaluar la seva metodologia de treball, actitud i independència de forma continuada.
L'atenció personalitzada genèrica es durà a terme al despatx 324. Servirà per ajudar l'alumne a resoldre els dubtes que apareguin a qualsevol de les activitats relacionades amb l'assignatura. L'aprofitament d'aquest servei permet la resolució eficient de dubtes concrets i la detecció d'errors de concepte.

Atenció personalitzada
Descripció
Les pràctiques tindran atenció personalitzada al mateix laboratori. Es pretén tant ajudar l'alumne a resoldre tot tipus de problemes, com avaluar la seva metodologia de treball, actitud i independència de forma continuada. L'atenció personalitzada genèrica es durà a terme al despatx 324. Servirà per ajudar l'alumne a resoldre els dubtes que apareguin a qualsevol de les activitats relacionades amb l'assignatura. L'aprofitament d'aquest servei permet la resolució eficient de dubtes concrets i la detecció d'errors de concepte.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
EI3
C4
Entrega de la resolució de problemes plantejats periòdicament, via moodle. Es valorarà: el compliment dels terminis d'entrega, els resultats obtinguts i la seva correcta presentació escrita. 0.10
Projectes
EI6
C4
Es valorarà el compliment dels terminis d'entrega, la metodologia de treball, l'actitud pro-activa a la recerca i correcció d'errors, els resultats obtinguts (en quant a grau de complexitat, diversitat de conceptes abastats i assoliment d'objectius) i la seva correcta presentació escrita. 0.30
Proves mixtes
EI3
Prova de control, cap a meitat de curs, amb preguntes tipus test i proves de desenvolupament. Es valorarà: els resultats obtinguts, el mètode per aconseguir-los i la seva correcta presentació escrita. 0.15
Proves objectives de tipus test
EI3
Prova de control, a final de curs, amb preguntes tipus test de resposta múltiple. Es valorarà: el nombre d'encerts i el de fallades. 0.10
Proves de desenvolupament
EI3
EI6
C4
Prova de control, a final de curs, amb proves de desenvolupament. Es valorarà: els resultats obtinguts, el mètode per aconseguir-los i la seva correcta presentació escrita. 0.15
Proves pràctiques
EI6
Prova individual de control, a final de curs. Es valorarà: l'acompliment d'objectius en el temps estipulat, la metodologia de treball, l'actitud proactiva a la recerca i correcció d'errors, els resultats obtinguts i la demostració clara del seu funcionament. 0.20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura, la mitja ponderada ha de ser més gran o igual que 5.00 i la mitja de cadascuna de les metodologies (excepte la prova mixta parcial de control a meitat de curs) ha de ser individualment més gran que 2.00.

Hi haurà segona convocatòria per la part teòrica i per la part pràctica, l'alumne es podrà presentar a l'una i/o a l'altra (conservant la nota de la part que no examini). La part teòrica consistirà en una prova mixta (un test de resposta múltiple i proves de desenvolupament) amb un pes del 50%. La part pràctica corresponent al projecte no es pot recuperar i la nota obtinguda a l'avaluació continua tindrà un pes del 20% a la segona convocatòria (i no el 30%), si l'alumne s'examina de la prova pràctica que tindrà un pes del 30% a la nota final.

Durant la realització de les proves els alumnes no podran fer servir cap dispositiu de comunicació i/o transmissió de dades.


Fonts d'informació

Bàsica , PIC24FJ128GA010 FAMILY Datasheet, Microchip Technology Inc., 2007
, Explorer 16 Development Board User’s Guide, Microchip Technology Inc. , 2005

Complementària Fernando E. Valdés Pérez, Ramon Pallàs Areny, Microcontroladores : fundamentos y aplicaciones con PIC , Marcombo, 2007
Predko, Michael, 123 PIC microcontroller experiments for the evil genius , McGraw-Hill, 2005
Roger L. Stevens, Serial communications : using pic microcontrollers , Square 1 Electronics, 2002

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
INFORMÀTICA INDUSTRIAL II/17204120
APLICACIONS AMB MICROCONTROLADORS/17204205


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE COMPUTADORS/17204002
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ/17204001
INFORMÀTICA INDUSTRIAL I/17204119
ELECTRÒNICA DIGITAL/17204108
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent