DATOS IDENTIFICATIVOS 2014_15
Asignatura (*) INSTRUMENTACIÓN Código 17204113
Titulación
Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2010)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Obligatoria Tercer 2Q
Lengua de impartición
Català
Departamento Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
IÑIGUEZ GALVETE, PEDRO JESÚS
Correo-e pedrojesus.iniguez@urv.cat
alfonsojose.romero@urv.cat
Profesores/as
IÑIGUEZ GALVETE, PEDRO JESÚS
ROMERO NEVADO, ALFONSO JOSÉ
Web http://moodle.urv.cat/
Descripción general En aquesta assignatura l’alumne es dotarà de la capacitat per analitzar, dissenyar i aplicar sistemes i instruments de mesura de les magnituds físiques més usuals.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1 Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialitat en electricitat, que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de: estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 A2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 EI5 Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.
 EI6 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B4 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1 Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable
 A2 Analitza un sistema de mesura per les magnituds més comuns presents en la indústria
Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable
Coneix els fonaments i els tipus d'error presents en la mesura
Coneix els fonaments de la metrologia
 EI5 Coneix el concepte de soroll i els seus diferents tipus
Analitza l'efecte del soroll en circuits electrònics
 EI6 Coneix alternatives per dissenyar equips de mesura
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B4 Coneix alternatives per dissenyar equips de mesura
Coneix els fonaments de la metrologia
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

Contenidos
tema Subtema
Introducció a la mesura Conceptes i definicions generals de metrologia.
Cadena de mesura
Teoria d'errors Classificació.
Tractament.
Interferències
Característiques estàtiques i dinàmiques
Sensors i transductors Sensors resistius, capacitius i inductius.
Sensors Industrials, exemples
Connexió dels transductors: mètodes d'aplicació Ponts de contínua i alterna.
Mesura a dos, tres i quatre fils.
Mesura de temperatura, desplaçament, pressió, acceleració, cabal, pH, etc.
Compensació de magnituds físiques d'influència no desitjada.
Connexió dels transductors: mètodes d'aplicació Ponts de contínua i alterna.
Mesura a dos, tres i quatre fils.
Mesura de temperatura, desplaçament, pressió, acceleració, cabal, pH, etc.
Compensació de magnituds físiques d'influència no desitjada.
Sistemes de mesura Cadena de mesura.
Atenuadors, amplificadors, opto-acobladors, elements de càlcul analògic.
Adquisició de dades: multiplexors, circuits S/H, convertidors A/D.
Tècniques de reducció de soroll i interferències Interferencies electromagnètiques.
Interferencies en mode comú.
Llaços de masses.
Inducció elèctrica i magnètica.
Protecció contra interferències:Amplificador d'instrumentació, cables trenats, apantallats i cable coaxial.
Transformadors apantallats.
Terminal de guarda.
Aïllament galvànic.
Filtres de xarxa i de senyal.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
Sesión magistral
A2
EI5
EI6
B4
24 28 52
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A2
EI5
EI6
B4
14 16 30
Prácticas en laboratorios
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
14 31 45
Estudios previos
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
1 10 11
Resolución de problemas/ejercicios
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
1 5 6
Atención personalizada
A2
EI6
1 0 1
 
Pruebas de desarrollo
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
4 0 4
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Es farà una introducció al funcionament de l'assignatura
Sesión magistral Es desenvoluparan els conceptes teòrics de l'assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Es solucionaran a l'aula problemes de l'assignatura per part del professor o treballant en grups
Prácticas en laboratorios Cada dos setmanes s'ha de solucionar un muntatge pràctic al laboratori
Estudios previos L'alumne ha de portar l'estudi previ de cada pràctica fet abans de venir al laboratori
Resolución de problemas/ejercicios L'alumne resoldrà fora de l'aula problemes que el professor demanarà i corregirà.
Atención personalizada Dubtes resolts de manera personal en l'horari de consultes del professor

Atención personalizada
descripción
L'alumne planteja dubtes en l'horari de consultes del professor

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Prácticas en laboratorios
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
S'avaluarà la realització de les pràctiques de laboratori 20
Estudios previos
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es presentaran i avaluaran els estudis previs de les pràctiques 10
Resolución de problemas/ejercicios
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es corregiran problemes fets per l'alumne fora de l'aula individualment o en grup 10
Pruebas de desarrollo
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es faran dues proves escrites al llarg del curs 60
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Es podrà recuperar en un examen final la part de proves de test i de desenvolupament. Els treballs, estudis previs i pràctiques realitzats durant el curs, comptaran el mateix que a la primera avaluació.


Fuentes de información

Básica Doebelin, Diseño y aplicación de sistemas de medición, , Diana
Gregory, Instrumentación eléctrica y sistemas de medida, , Gustavo Gili
Norton, H. N., Sensores y analizadores, , Gustavo Gili
DD. AA., , Transducer Interfacing Handbook, ,
M.A. Pérez García , Instrumentación Electrónica, , Thomson

Complementaria Mencía, J., , Análisis de Fourier y sus aplicaciones, 2000, Cooperativa Universitària Sant Jordi

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario
SENSORES Y ACTUADORES INDUSTRIALES/17204215


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
TEORÍA DE CIRCUITOS I/17204105
TEORÍA DE CIRCUITOS II/17204106
ELECTRÓNICA ANALÓGICA/17204109
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.