DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INSTRUMENTACIÓ Codi 17204113
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
IÑIGUEZ GALVETE, PEDRO JESÚS
Adreça electrònica pedrojesus.iniguez@urv.cat
alfonsojose.romero@urv.cat
Professors/es
IÑIGUEZ GALVETE, PEDRO JESÚS
ROMERO NEVADO, ALFONSO JOSÉ
Web http://moodle.urv.cat/
Informació rellevant En aquesta assignatura l’alumne es dotarà de la capacitat per analitzar, dissenyar i aplicar sistemes i instruments de mesura de les magnituds físiques més usuals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialitat en electricitat, que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de: estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 A2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 EI5 Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.
 EI6 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable
 A2 Analitza un sistema de mesura per les magnituds més comuns presents en la indústria
Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable
Coneix els fonaments i els tipus d'error presents en la mesura
Coneix els fonaments de la metrologia
 EI5 Coneix el concepte de soroll i els seus diferents tipus
Analitza l'efecte del soroll en circuits electrònics
 EI6 Coneix alternatives per dissenyar equips de mesura
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Coneix alternatives per dissenyar equips de mesura
Coneix els fonaments de la metrologia
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Introducció a la mesura Conceptes i definicions generals de metrologia.
Cadena de mesura
Teoria d'errors Classificació.
Tractament.
Interferències
Característiques estàtiques i dinàmiques
Sensors i transductors Sensors resistius, capacitius i inductius.
Sensors Industrials, exemples
Connexió dels transductors: mètodes d'aplicació Ponts de contínua i alterna.
Mesura a dos, tres i quatre fils.
Mesura de temperatura, desplaçament, pressió, acceleració, cabal, pH, etc.
Compensació de magnituds físiques d'influència no desitjada.
Connexió dels transductors: mètodes d'aplicació Ponts de contínua i alterna.
Mesura a dos, tres i quatre fils.
Mesura de temperatura, desplaçament, pressió, acceleració, cabal, pH, etc.
Compensació de magnituds físiques d'influència no desitjada.
Sistemes de mesura Cadena de mesura.
Atenuadors, amplificadors, opto-acobladors, elements de càlcul analògic.
Adquisició de dades: multiplexors, circuits S/H, convertidors A/D.
Tècniques de reducció de soroll i interferències Interferencies electromagnètiques.
Interferencies en mode comú.
Llaços de masses.
Inducció elèctrica i magnètica.
Protecció contra interferències:Amplificador d'instrumentació, cables trenats, apantallats i cable coaxial.
Transformadors apantallats.
Terminal de guarda.
Aïllament galvànic.
Filtres de xarxa i de senyal.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
EI5
EI6
B4
24 28 52
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
EI5
EI6
B4
14 16 30
Pràctiques a laboratoris
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
14 31 45
Estudis previs
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
1 10 11
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
1 5 6
Atenció personalitzada
A2
EI6
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es farà una introducció al funcionament de l'assignatura
Sessió Magistral Es desenvoluparan els conceptes teòrics de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es solucionaran a l'aula problemes de l'assignatura per part del professor o treballant en grups
Pràctiques a laboratoris Cada dos setmanes s'ha de solucionar un muntatge pràctic al laboratori
Estudis previs L'alumne ha de portar l'estudi previ de cada pràctica fet abans de venir al laboratori
Resolució de problemes, exercicis L'alumne resoldrà fora de l'aula problemes que el professor demanarà i corregirà.
Atenció personalitzada Dubtes resolts de manera personal en l'horari de consultes del professor

Atenció personalitzada
Descripció
L'alumne planteja dubtes en l'horari de consultes del professor

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
S'avaluarà la realització de les pràctiques de laboratori 20
Estudis previs
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es presentaran i avaluaran els estudis previs de les pràctiques 10
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es corregiran problemes fets per l'alumne fora de l'aula individualment o en grup 10
Proves de desenvolupament
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es faran dues proves escrites al llarg del curs 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es podrà recuperar en un examen final la part de proves de test i de desenvolupament. Els treballs, estudis previs i pràctiques realitzats durant el curs, comptaran el mateix que a la primera avaluació.


Fonts d'informació

Bàsica Doebelin, Diseño y aplicación de sistemas de medición, , Diana
Gregory, Instrumentación eléctrica y sistemas de medida, , Gustavo Gili
Norton, H. N., Sensores y analizadores, , Gustavo Gili
DD. AA., , Transducer Interfacing Handbook, ,
M.A. Pérez García , Instrumentación Electrónica, , Thomson

Complementària Mencía, J., , Análisis de Fourier y sus aplicaciones, 2000, Cooperativa Universitària Sant Jordi

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
SENSORS I ACTUADORS INDUSTRIALS/17204215


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
TEORIA DE CIRCUITS I/17204105
TEORIA DE CIRCUITS II/17204106
ELECTRÒNICA ANALÒGICA/17204109
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent