DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Codi 17204115
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
GUASCH PESQUER, LUIS
Adreça electrònica luis.guasch@urv.cat
joseantonio.barrado@urv.cat
Professors/es
GUASCH PESQUER, LUIS
BARRADO RODRIGO, JOSÉ ANTONIO
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Conèixer la constitució, el principi de funcionament, el model matemàtic i les característiques de funcionament dels transformadors monofàsics, les màquines d’inducció i altres tipus de màquines elèctriques.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 A4 Capacitat per dissenyar o utilitzar accionaments elèctrics.
 RI4 Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament dels transformadors.
Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament de la màquina d’inducció.
 A4 Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament dels transformadors.
Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament de la màquina d’inducció.
Coneix la constitució i principi de funcionament d’altres màquines elèctriques: síncrona, corrent continu i reluctància
 RI4 Coneix els principis fonamentals de les màquines elèctriques: generació del camp magnètic, força electromotriu, pèrdues, tipus de servei, valors nominals, placa de característiques.
Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament dels transformadors.
Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament de la màquina d’inducció.
Coneix la constitució i principi de funcionament d’altres màquines elèctriques: síncrona, corrent continu i reluctància
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Fonaments de màquines elèctriques (5 h) Constitució bàsica de la màquina elèctrica.
Règims de funcionament: transformador, motor, generador, fre.
Placa de característiques.
Punt de funcionament com a motor.
Balanç de potències.
Rendiment.
2. Transformadors monofàsics (7 h) Constitució.
Principi de funcionament.
Model matemàtic en règim permanent, circuit equivalent i diagrama vectorial.
Característiques de funcionament.
3. Transformacions monofàsiques especials (1h) Autotransformadors
Transformadors amb tomes
Transformadors de mesura
4. Màquina d'inducció trifàsica (8 h) Constitució.
Principi de funcionament.
Model matemàtic en règim permanent i circuit equivalent.
Característiques de funcionament.
Engegada.
Variació de velocitat.
5. Màquina síncrona (2 h) Constitució.
Principi de funcionament.
Característiques de funcionament.
6. Màquina de corrent continu (2 h) Constitució.
Principi de funcionament.
Característiques de funcionament.
7. Màquines de reluctància (1h) Constitució.
Principi de funcionament,
Característiques de funcionament.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
RI4
25 20 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
RI4
14 25 39
Pràctiques a laboratoris
A2
C4
15 1 16
Treballs
A2
C4
1 4 5
Atenció personalitzada
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: competències, resultats d'aprenentatge, continguts, planificació, metodologies, atenció personalitzada, avaluació, fonts d'informació i recomanacions.
Sessió Magistral El professor explica els continguts teòrics de l’assignatura.
L’alumne participa de forma esporàdica per fer preguntes dels aspectes que no s’entenen.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària El professor resol a classe problemes vinculats amb els continguts de les classes magistrals.
L'estudiant participa de forma esporàdica per fer preguntes dels aspectes que no s’entenen.
Pràctiques a laboratoris L’estudiant abans d’assistir a classe de laboratori ha de descarregar, des de l’espai Moodle de l’assignatura, el guió de la pràctica i llegir-lo.
El professor de laboratori portarà un control d’assistència dels alumnes a les pràctiques. Abans d’iniciar la pràctica el professor farà una breu explicació de la mateixa indicant el material a utilitzar i distribució dels alumnes.
Les pràctiques les realitzen els estudiants distribuïts per grups amb la supervisió del professor.
Treballs L'estudiant realitzarà, de forma individual i amb caràcter no presencial, una pràctica de laboratori mitjançant una aplicació informàtica de lliure distribució. Aquesta pràctica serà presentada a classe de problemes i constarà d'un guió per dur-la a terme.
Cada estudiant presentarà un informe de la pràctica que serà avaluat.
Atenció personalitzada Els professors de l’assignatura donaran a conèixer la informació necessària on els alumnes puguin adreçar-se per fer les consultes.

Atenció personalitzada
Descripció
L’atenció personalitzada és per atendre dubtes en qualsevol de les activitats de l’assignatura. Aquesta activitat té caràcter voluntari. Demaneu cita prèvia mitjançant correu electrònic: luis.guasch@urv.cat; joseantonio.barrado@urv.cat; santiago.barroso@urv.cat.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
C4
Informe de la pràctica realitzada de forma individual i no presencial. 4
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de l'assignatura conté 6 proves avaluatives:

 • Examen Teoria Parcial 1 (TP1); prova tipus test, 16% de la nota final.
 • Examen Problemes Parcial 1 (PP1); 24% de la nota final.
 • Examen Teoria Parcial 2 (TP2): prova tipus test, 16% de la nota final.
 • Examen Problemes Parcial 2 (PP2): 24% de la nota final.
 • Informe de la pràctica P4 (IP4); 4% de la nota final.
 • Examen Laboratori (LAB); prova de desenvolupament, 16% de la nota final.
 • Cal una qualificació mínima de 3.5 punts en TOTES les parts, i una qualificació final igual o superior a 5.0 punts per aprovar en primera convocatòria. En cas de no complir aquest requisit, cal presentar-se a la segona convocatòria d'aquelles parts en les que la qualificació no arriba a 3.5 punts.

  Qualificació final:

  QF = 0.16 TP1 + 0.24 PP1 + 0.16 TP2 + 0.24 PP2 + 0.04 IP4 + 0.16 LAB


  Fonts d'informació

  Bàsica Jesús Fraile Mora, Máquinas Eléctricas, 7a, Garceta Grupo Editorial
  Jesús Fraile Mora; Jesús Fraile Ardanuy, Problemas de Máquinas Eléctricas, 2a, Garceta Grupo Editorial

  Complementària

  Recomanacions

  Assignatures que es recomana cursar simultàniament
  TEORIA DE CIRCUITS II/17204106

  Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
  ANÀLISI MATEMÀTICA I/17204005
  FÍSICA I/17204003
  ANÀLISI MATEMÀTICA II/17204006
  FÍSICA II/17204004
  ÀLGEBRA LINEAL/17204007
  TEORIA DE CIRCUITS I/17204105
  (*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent