DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Codi 17204118
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ABRALDES BARON, CESAR
Adreça electrònica cesar.abraldes@urv.cat
Professors/es
ABRALDES BARON, CESAR
Web http://https://moddle.urv.cat
Informació rellevant Organizacion y gestion en las empresas

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 RI9 Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 RI11 Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes vinculats a la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
 B6 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 B7 Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 RI9 Coneix els principals conceptes de Direcció de les operacions: disseny de l’àrea d’operacions, i planificació, programació, execució i control de les operacions.
 RI11 Coneix els principals mètodes per determinar els diferents plans de producció en funció del tipus de procés i del sector d’activitat.
Coneix i sap aplicar les eines de gestió de projectes.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Coneix la logística integral i la seva gestió.
 B6 Coneix l’aplicabilitat i mecànica de les eines estadístiques de control de la qualitat
 B7 Coneix els mètodes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat.
Coneix la logística integral i la seva gestió.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Calidad Avanzada APQP
Resolucio d eprobelems
PAP
5S
6SIGMA
ISO/TS
Organizacion Industrial Promoviendo el medioambiente
Gestion Medioambiental
Manufactura y TPM
Empowerment
Operaciones Gestion de stocks
Compras y aprovisionamiento
Gestion de almacenes
JIT
ECR
MRP
Logistica
Economia y Finanzas para Ingenieros Definiciones
Factores de costes
Precios
Criterios de competitividad
Factores de entorno
Topicos financieros
Criterios financieros
Entornos de precios
Cotizaciones
Estimaciones

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
RI9
RI11
B6
B7
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
RI9
RI11
B1
B6
B7
C4
15 15 30
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves mixtes
RI9
RI11
B1
B6
B7
C4
12 44 56
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducciò a l`assignatura, explicant els objectius, el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques i dels grups, aixi com lávaluació i la bibliografia
Sessió Magistral El profesor exposa el temari de l`assignatura. L´alumne intervé plantejant qüestions al professor
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada Els professors de l´assignatura tenen fixat un horari d´atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjancant correu electrònic

Atenció personalitzada
Descripció
Els professors de l´assignatura tenen fixat un horari d´atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjancant correu electrònic

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
RI9
RI11
B1
B6
B7
C4
Avaluació de practiques
Resolució de problemes o exercicis
Presentacions publiques de treballs
Assistènbcia a seminaris i posterior informe
30%
30%
30%
10%
Altres  

RI9 RI111 B6 B7 C4

Segona Convocatorie:
Resolució de problemes o exercicis
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Totes las àrees han de ser cumplimentades para ser avaluant correctament

L'alumne que no superi la primera convocatòriapodrà recuperar a la segona convocatoria que consistirà en la resoluciò deproblemes i exercicis


Fonts d'informació

Bàsica

Stephen. R.C., Higly Effective & Powerfull Personal, Simon & Schuster, 1990
Driker, P.F., Managing for the future, Butterworth Heinermann, 1993
Reinhold, V. N., Project Management & Tasks, International Thompson Publishing Co, 1996
Krause, D. G., The Arts of war for executives, Nicholas Brealey, 1998
Charney, Cy., The Instant Manager, Kogan Page, 1999
Blanchard, Carew & Parisi, The One Minute Manager. Build High Performing Teams, B. Training & Development, 1992
Obeng, Eddie, The Project Leader’s Secret Handbook, Financial Times, Pitman Publishing, 1994
Villeda, R., World Class Manufacturing, Villeda Consulting Group, 1993

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES/17204212

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES/17204008
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent