DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS Codi 17204124
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
LEYVA GRASA, RAMON
Adreça electrònica ramon.leyva@urv.cat
Professors/es
LEYVA GRASA, RAMON
Web http://moodle.urv.cat/
Informació rellevant Descripció matemàtica de sistemes físics comuns en enginyeria. Tècniques de modelització i anàlisi de sistemes dinàmics. Llenguatges i tècniques de simulació de sistemes continus i discrets.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 EI7 Coneixement i capacitat per a la modelització i simulació de sistemes.
 EI8 Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i aplicació a l'automatització industrial.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Simula, mitjançant un simulador genèric de sistemes dinàmics, respostes de sistemes hidràulics, mecànics, tèrmics o híbrids.
Simula, mitjançant un simulador de circuits elèctrics, sistemes hidràulics, mecànics, tèrmics o híbrids fent ús del concepte d'analogia.
 EI7 Coneix el concepte de model, les seves propietats i les seves limitacions.
Coneix els elements dinàmics de paràmetres concentrats utilitzats en sistemes mecànics, hidràulics i tèrmics: variables de potència i energia, símbols i regles d'interconnexió.
Construeix models matemàtics mitjançant equacions diferencials o en representació en espai d'estat de sistemes mecànics de translació de paràmetres concentrats.
Construeix models matemàtics de sistemes mecànics de rotació de paràmetres concentrats.
Construeix models matemàtics de sistemes hidràulics de paràmetres concentrats.
Construeix models matemàtics de sistemes tèrmics de paràmetres concentrats.
Construeix models matemàtics de sistemes dinàmics no lineals de paràmetres concentrats.
Construeix el circuit elèctric, mitjançant analogies, de sistemes mecànics, hidràulics, tèrmics o híbrids.
Donat un model lineal en espai d'estat, representa mitjançant una funció de transferència la relació entre una entrada i una sortida.
Linealitza al voltant d'un punt d'operació la representació d'estat d'un sistema dinàmic no lineal.
Determina l'estabilitat de sistemes linealitzats de temps continu.
Construeix el retrat de fase de sistemes dinàmics no lineals de segon ordre.
Coneix el concepte de cicle límit en sistemes dinàmics no lineals de segon ordre.
Verifica l'estabilitat de sistemes no lineals autònoms de temps continu mitjançant els teoremes de Lyapunov.
Verifica si una forma quadràtica és de signe definit.
Verifica l'estabilitat de sistemes lineals autònoms de temps continu mitjançant el mètode directe de Lyapunov.
Obté per simulació el retrat de fase d'un sistema dinàmic no lineal.
Simula sistemes no lineals on apareix un cicle límit o comportaments de atractors estranys.
 EI8 Construeix models, en el domini s i en el domini z, de sistemes de temps continu amb control digital (sistemes mostrejats realimentats).
Dissenya controladors digitals de sistemes lineals mostrejats.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 És capaç de resoldre problemes de forma enginyosa, amb iniciativa i creativitat, tenint en compte els conceptes de l'assignatura.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Models de sistemes dinàmics


Tipus de models. Analogies entre sistemes. Sistemes mecànics 1D. Sistemes hidràulics. Sistemes tèrmics. Sistemes mixtes. Linealització de sistemes no lineals.

Anàlisi de la resposta de sistemes dinàmics. Sistemes lineals de segon ordre. Anàlisi d'estabilitat de Lyapunov de sistemes no lineals. Sistemes amb cicle límit
Disseny de controladors digitals de sistemes lineals mostrejats Funció de transferència de sistemes mostrejats. Controladors de temps discret.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A2
EI7
EI8
25 37 62
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
EI7
EI8
B3
12 21 33
Pràctiques a laboratoris
A2
EI7
EI8
12 22 34
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
EI7
EI8
4 4 8
Proves mixtes
A2
EI7
EI8
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Conferència de 2 hores, amb exemples explicant els motius, la utilitat de l'assignatura, així com exposant els objetius de la mateixa.
Sessió Magistral Classes de pisarra amb complements de transparències i material informàtic.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes on l'alumne pren part activa explicant les solucions considerades.
Pràctiques a laboratoris Pràctiques usuals en enginyeria.
Atenció personalitzada Hores de consulta per atendre les necesitats individuals dels alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
La atenció personalizada consistirà en ajuda específica durant les hores de consulta.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
EI7
EI8
Exàmens escrits 65%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
EI7
EI8
B3
Problemes a presentar individualment 15%
Pràctiques a laboratoris
A2
EI7
EI8
Memòries de pràctiques 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La mitja de les notes dels exàmens escrits han de ser igual o superior a 4.5. De igual manera per a les pràctiques.


Fonts d'informació

Bàsica Woods, R.L. Lawrence, K.L., Modeling and Simulation of Dynamic Systems , , Prentice-Hall
Doebelin, E.O., System dynamics modeling, analysis, simulation, design. , , Marcel Dekker
Cadzow and Martens, Discrete-Time and Computer Control Systems , , Prentice-Hall

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent