DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) APLICACIONS AMB MICROCONTROLADORS Codi 17204205
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
CANTÓ NAVARRO, ENRIQUE FERNANDO
Adreça electrònica enrique.canto@urv.cat
Professors/es
CANTÓ NAVARRO, ENRIQUE FERNANDO
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Asignatura de caracter pràctic per al desenvolupament d'aplicacions amb microcontroladors

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 EI3 Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.
 EI6 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 EI3 Troba els components adients en base a les seves especificacions
 EI6 Dissenya una placa de prototipus amb microcontrolador
Implementa el firmware per el microcontrolador
Detecta errors i depura l’aplicació
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

Continguts
Tema Subtema
Desenvolupament de plaques de prototipus amb microcontroladors
Desenvolupament de firmware per microcontroladors
Depuració i detecció de errors

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Pràctiques a laboratoris
EI3
EI6
7.5 24 31.5
Pràctiques a laboratoris
EI3
EI6
7.5 24 31.5
Presentacions / exposicions
C4
3 4.5 7.5
Atenció personalitzada
1.5 0 1.5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a las einas de desenvolupament
Pràctiques a laboratoris Práctiques amb microcontroladors
Pràctiques a laboratoris Práctiques amb microcontroladors
Presentacions / exposicions Presentació i defensa del treball
Atenció personalitzada Dubtes

Atenció personalitzada
Descripció
Consultes en les classes de laboratori i despatx

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
EI3
EI6
Desenvolupament de la resta de práctiques, e informe 40
Pràctiques a laboratoris
EI3
EI6
Desenvolupament de les práctica introductoria, e informe 40
Presentacions / exposicions
C4
Exposició i defensa 20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2a convocatoria consistirá en el desenvolupament de un exercici práctic i/o una nova presentació i defensa del treball


Fonts d'informació

Bàsica E. Cantó, Transparencias de clase, ,
J.M. Angulo, et al., dsPIC. Diseño práctico de aplicaciones, Mc GrawHill, 2006
Microchip, PIC manual de referencia, ,

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INFORMÀTICA INDUSTRIAL I/17204119
MICROCONTROLADORS/17204111
 
Altres comentaris
Asignatura de caracter práctic Aprenentatge basat en projectes
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent