IDENTIFYING DATA 2012_13
Subject (*) ENGINEERING HISTORY Code 17204207
Study programme
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Optional Second
Language
Anglès
Department Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinator
BREZMES LLECHA, JESÚS JORGE
E-mail jesus.brezmes@urv.cat
Lecturers
BREZMES LLECHA, JESÚS JORGE
Web http://https://moodle.urv.cat/
General description En aquesta assignatura es farà un repàs històric al paper dels enginyers en el desenvolupament de les civilitzacions. Les seves contribucions al llarg de la història, la evolució de la ciencia i la filosofia cap la seva aplicació en el camp de la enginyeria i els diferents àmbits en els que es pot desenvolupar la carrera de enginyer. Es farà especial ènfasi en el paper del enginyer en el segle XXI.

Competences
Type A Code Competences Specific
Type B Code Competences Transversal
 B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
 B5 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 B6 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 B8 Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
Type C Code Competences Nuclear
 C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
 C2 Be advanced users of the information and communication technologies
 C3 Be able to manage information and knowledge
 C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
 C6 Be able to define and develop their academic and professional project

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
Type B Code Learning outcomes
 B3 Sap resoldre problemes amb iniciativa, imaginació i responsabilitat ètica
Coneix la evolució de la enginyeria al llarg de la història
 B5 Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural
Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades i plenes de sentit comú
Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint clar quin es el seu rol a la societat
Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria
 B6 Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades i plenes de sentit comú
 B8 Té capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i multicultural
Entén la funció i la expectativa que te la societat de un enginyer i la expectativa que ha de tenir un enginyer de la societat
Type C Code Learning outcomes
 C1 Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
Explain and justify briefly their opinions and projects.
Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
Understand routine information and articles.
Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject area.
Take notes during a class.
Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
 C2 Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail, forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system of values.
Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and using information.
 C5 Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational needs.
 C6 Identify their training needs.
Identify their own academic and professional interests and motivations.
Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and pr ofessional interests and motivations
Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

Contents
Topic Sub-topic
The engineer Definition
From Phylosofy to science to engineering
Engineering fields
Ancient engineering The stone age
The egipcians
The Greek
The Romans
The middle ages Guttemberg ¿inventor or engineer?
Construction through the middle ages
Science and enginering
The industrial revolution New social classes
The role of enginnering
New machines improve productivity
Accomplishments on the XIX century Electricity
Communications
Engines
Construction
The XX century: the engineering century Chemical engineers
Mechanical enginnering
Electricity and Engineers
Electronics
Telecomunications engineering
Aerospace engineering
Engineering and society in the XXI century What to expect
The Enginnering role
Society and engineering
What is a good engineer?

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 2 3
Lecture
B3
B5
B6
C1
C5
33 81 114
Presentations / expositions
B5
B8
C1
C2
C3
5 10 15
Personal tuition
C6
2 2 4
 
Objective multiple-choice tests
B3
B6
B8
C1
C3
3 6 9
Extended-answer tests
B3
B5
B8
C1
C5
C6
1 4 5
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities S'introduirà la assignatura, el seu desenvolupament i la forma de avaluar.
Lecture Consistirà en sessions de 50 minuts de classe en les que el professor exposarà la història, conseqüencies o deduccions de determinats fets relacionats amb la enginyeria. Lluny de ser classes merament expositòries, es pretén generar amb el material un debat obert i animat sobre cada tema.
Presentations / expositions Els alumnes, en grups de dos o tres persones hauran de presentar la biografia de algun enginyer, el seu treball i les repercusions històriques que ha tingut.
Personal tuition Els alumnes, una vegada assignats a un determinat grup de treball, poden preguntar al professor qualsevol cosa sobre el exercici assignat.

Personalized attention
Description
La atenció personalitzada també serà en anglès. Nomes es parlarà en català/castellà per traduir paraules puntuals. L'alumne es podrà dirigir al professor per tal de aclarir qualsevol dubte de la matèria donada a classe o sobre algun dels exercicis assignats.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
B5
B8
C1
C2
C3
Els alumnes, en grups de dos o tres persones hauran de presentar la biografia de algun enginyer, el seu treball i les repercusions històriques que ha tingut. Contarà tan el treball com la presentació oral. 20
Objective multiple-choice tests
B3
B6
B8
C1
C3
Preguntes curtes sobre fets històrics, personatges o fites que hagin estat de vital importància en el mon de la enginyeria. 60
Extended-answer tests
B3
B5
B8
C1
C5
C6
Resolució de un cas pràctic a partir dels coneixements adquirits durant el curs. 20
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria serà la barreja de un examen de proves tipus test i de desenvolupament


Sources of information

Basic Daniel R. Headrick , Technology: A World History (New Oxford World History) , ,
Armytage, W. H. G. , A Social History of Engineering, , 1976
Crozet, Francois, The First Industrialists: The Problems of Origins, , 1985

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT/17204301


Subjects that it is recommended to have taken before
TECHNICAL ENGLISH/17204102
ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE/17204101
 
Other comments
Es important arribar amb un nivell d'anglés suficientment alt com per a entendre les classes magistrals, les preguntes tipus test i els exercicis a fer. Respecte al anglés escrit, serà fonamental quan es presentin treballs, es facin presentacions a classe i s'hagi d'escriure a les preguntes de desenvolupament a l'examen final.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.