DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA Codi 17204209
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
CORREIG BLANCHAR, FRANCESC XAVIER
Adreça electrònica xavier.correig@urv.cat
Professors/es
CORREIG BLANCHAR, FRANCESC XAVIER
Web http://moodle.urv.cat/
Informació rellevant Aquesta assignatura versa sobre els processos de innovació i de transferència de tecnologia en organitzacions com les empreses. Es descriuran els elements clau que les configuren, com és ara la creativitat, la vigilància tecnològica, les patents i la gestió de projectes. Es posarà èmfasi també en els processos d'emprenedoria lligats a la creació d'empreses. Hi haurà una part pràctica, en la que l'estudiant, en grup, haurà de desenvolupar un projecte relacionat amb un procés d'innovació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
 B5 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 B7 Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Coneix les tècniques i procediments utilitzats en el disseny i implementació d’un procés d’innovació per part d’una organització
 B3 Identifica i desenvolupa, de forma creativa i autònoma, una idea innovadora
 B5 Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria
 B7 Coneix com s’organitzen i es gestionen els processos innovadors en una empresa
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C6 Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
La innovació en les empreses i les institucions
La creativitat en les persones i organitzacions
La vigilància tecnològica
El procés de transferència de coneixement i tecnologia
La propietat industrial i intel•lectual
El projecte com element clau en un procés d’innovació

Emprenedoria i creació d’empreses
El sistema d’innovació nacional

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
B2
B3
B7
14.5 33.5 48
Presentacions / exposicions
B2
B3
B7
C2
C3
C6
4 19 23
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
B2
B7
1 0 1
Proves mixtes
B2
B3
B7
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Descripció de l'assignatura i el seu desenvolupament durant el curs

Sessió Magistral Explicació a classe, per part del professor, dels diferents temes i conceptes de l'assignatura
Presentacions / exposicions Presentacions per part dels estudiants de treballs pràctics
Atenció personalitzada Atenció personalitzada al desptatx o per email.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes que ho desitgin, tindran dret a rebre atenció personalitzada per part dels professors, ja sigui presencialment i/o mitjançant correu electrònic

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
B2
B3
B7
C2
C3
C6
Elaboració de treballs pràctics i exposició púiblica dels mateixos 50 %
Proves objectives de tipus test
B2
B7
Realització, a l'aula, d'un test 15 %
Proves mixtes
B2
B3
B7
Realització d'un examen amb preguntes test i exercicis 35 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

No es permetrà l'us de dispositius electrònics amb capacitat per transmetre dades

La segona convocatòria constarà d'un examen que contindrà una part teòrica i supòsits pràctics.


Fonts d'informació

Bàsica

Bibliografía bàsica:

1. Gestión de la Innovación y la tecnología en la empresa, Ediciones COTEC, 2001 (disponible on-line)

2. Innovación Tecnológica, Ideas básicas, Ediciones COTEC, 2001 (disponible on-line)

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent