DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES Codi 17204212
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
ABRALDES BARON, CESAR
Adreça electrònica cesar.abraldes@urv.cat
Professors/es
ABRALDES BARON, CESAR
Web http://noddle.urv.cat
Informació rellevant coneixement del management y desenvolupament de projectes

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 RI11 Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
 RI12 Coneixements i capacitats per organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes vinculats a la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
 B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
 B7 Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 RI11 Coneix els projectes i les seves aplicacions: fases, àrees, departaments, tècniques, auditories equips de treball.
 RI12 Coneix les principals conceptes en el Management: gestió, lideratge,tècniques de gestió, planificació i management integral
Coneix els projectes i les seves aplicacions: fases, àrees, departaments, tècniques, auditories equips de treball.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Coneix les principals conceptes en el Management: gestió, lideratge,tècniques de gestió, planificació i management integral
 B3 Coneix la gestió directiva en projectes: mètodes, activitats, equips i estratègia directiva.
 B7 Coneix els projectes i les seves aplicacions: fases, àrees, departaments, tècniques, auditories equips de treball.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Project Management
Management
Leadership
Gestió
Eficàcia
Planificació
Project Development Planificació i definició del projecte
Disseny i desenvolupament del producte
Disseny i desenvolupament del procés
Validació del producte i del procés
Feed back i avaluació d´accions correctores
Gestió Directiva Estrategia Directiva
Ejectius combatius

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
RI11
1 0 1
Sessió Magistral
RI11
RI12
B1
B3
B7
15 30 45
Atenció personalitzada
0.5 0.5 1
 
Proves mixtes
RI11
RI12
B1
B3
B7
C4
6 22 28
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció de la assignatura, bloques, temes, desenvolupament, realització de pràctiques individuals o en grup, avaluació de practiques, treball final i presentacions.
Sessió Magistral Desenvolupament de la assignatura i els seus continguts en una marc interactiu professor i alumne.
Atenció personalitzada El professor estableix un horari de atenció al alumne davant de dubtes i inquietuds de la assignatura o projectes. Para una millor gestió es recomanable que al alumne contacte por email previ con el professor para coordinar las reunions.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor estableix un horari de atenció al alumne davant de dubtes i inquietuds de la assignatura o projectes. Para una millor gestió es recomanable que al alumne contacte por email previ con el professor para coordinar las reunions.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
RI11
RI12
B1
B3
B7
C4
Avaluació de practiques
Resolució de problemes o exercicis
Presentacions publiques de treballs
Assistència a seminaris i posterior informe
30 %
30%
30%
10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Totes las àrees han de ser complimentades para ser avaluat correctament

L'alumne que no superi la primera convocatòria podrà recuperar a la segona convocatoria que consistirà en la resoluciò de problemes i exercicis


Fonts d'informació

Bàsica

Stephen. R.C., Higly Effective & Powerfull Personal, Simon & Schuster, 1990
Driker, P.F., Managing for the future, Butterworth Heinermann, 1993
Reinhold, V. N., Project Management & Tasks, International Thompson Publishing Co, 1996
Krause, D. G., The Arts of war for executives, Nicholas Brealey, 1998
Charney, Cy., The Instant Manager, Kogan Page, 1999
Blanchard, Carew & Parisi, The One Minute Manager. Build High Performing Teams, B. Training & Development, 1992
Obeng, Eddie, The Project Leader’s Secret Handbook, Financial Times, Pitman Publishing, 1994
Villeda, R., World Class Manufacturing, Villeda Consulting Group, 1993

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL/17204118

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES/17204008
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent