DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) LABORATORI DE CENTRALS ELÈCTRIQUES Codi 17204213
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
MASSAGUÉS VIDAL, LLUÍS
Adreça electrònica lluis.massagues@urv.cat
Professors/es
MASSAGUÉS VIDAL, LLUÍS
Web http://https://moodle.urv.cat
Descripció general L'assignatura consisteix en realitzar pràctiques amb diversos generadors elèctrics amb les seves corresponents proteccions.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
 B4 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Coneix les proteccions elèctriques.
Coneix el funcionament pràctic d’una Central Elèctrica.
Coneix l’aparellatge de maniobra.
 B4 Coneix les proteccions elèctriques.
Coneix el funcionament pràctic d’una Central Elèctrica.
Coneix l’aparellatge de maniobra.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Connexió de les centrals a la xarxa elèctrica Introducció 1: Normativa i legislació. (1 h)
Connexió de les centrals a la xarxa elèctrica Pràctica 1: Funcionament d’un generador asíncron. (4 h)
Connexió en paral•lel a la xarxa elèctrica d’un generador asíncron.
Ajustament de proteccions.
Connexió de les centrals a la xarxa elèctrica Pràctica 2: Funcionament d’un generador síncron amb excitació regulable. (6 h)
Connexió en paral•lel amb un altre generador síncron amb excitació regulable.
Connexió en paral•lel a la xarxa elèctrica d’un generador síncron amb excitació regulable.
Sincronització.
Repartiment de càrrega.
Ajustament de proteccions.
Connexió de les centrals a la xarxa elèctrica Pràctica 3: Funcionament d’un generador síncron d’imants permanents. (6h)
Connexió en paral•lel a la xarxa elèctrica d’un generador síncron d’imants permanents.
Sincronització.
Ajustament de proteccions.
Funcionament d'una central Visita a una Central Elèctrica. (2 h)

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
Pràctiques a laboratoris
B3
B4
C4
18.5 37 55.5
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves objectives de tipus test
B3
B4
3 15.5 18.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l’assignatura, explicant els objectius , el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques, així com l’avaluació i la bibliografia.
Pràctiques a laboratoris Les sessions son guiades pel professor de laboratori i els alumnes les realitzen en grup. L’assistència és obligatòria.
Atenció personalitzada Els professors de l’assignatura tenen fixat un horari d’atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic.

Atenció personalitzada
Descripció
Els professors de l’assignatura tenen fixat un horari d’atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
B3
B4
C4
Es una prova de desenvolupament (D1) servirà per avaluar l’adquisició dels conceptes pràctics treballats al laboratori
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una qualificació igual o superior a 4 en cada una de les 4 proves . Un cop complet aquest requisit la qualificació final serà:

QF = 0,5• (T1+T2+T3)+ 0,5• (D1)

50%
Proves objectives de tipus test
B3
B4
Es realitzaran tres proves tipus test que avaluaran l’adquisició dels conceptes pràctics de l’assignatura. La primera prova (T1) correspondrà a les pràctiques 1 i 2 la segona (T2) a la pràctica:3 , la tercera (T3) a la pràctica :4.
Les proves T1 T2 i T3 es realitzaran ,al finalitzar les pràctiques corresponents.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluacio de la segona convocatòria serà un exament tipu test i una prova de desenvolupament.


Fonts d'informació

Bàsica L.Orille, Centrales Eléctricas, UPC, 1993
José Ramírez Vázquez, Centrales Eléctricas, Enciclopedia CEAC de electricidad,
Paulino Montaner, Protecciones en las instalaciones eléctricas: evolución y perspectiva, ,
Elliott, Thomas C, Standard handbook of powerplant engineering. , Mc Graw-Hill. , 1998

Orden de 5 de septiembre de 1985 por la que se establecen normas administrativas y tècnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA y centrales de autogeneración eléctrica.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FÍSICA I/17204003
FÍSICA II/17204004
FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES/17204116
TEORIA DE CIRCUITS I/17204105
TEORIA DE CIRCUITS II/17204106
CENTRALS ELÈCTRIQUES/17204222
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES/17204224
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent