DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, TÈRMICA I FRED Codi 17204218
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
BRUNO ARGILAGUET, JUAN CARLOS
Adreça electrònica juancarlos.bruno@urv.cat
jordi.ortiga@urv.cat
Professors/es
BRUNO ARGILAGUET, JUAN CARLOS
ORTIGA GUILLEN, JORDI
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Curs on es descriuent els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies utilitzades en la generació d’energia elèctrica, tèrmica i fred a més de calcular la seva viabilitat tècnica i econòmica.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialitat en electricitat, que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de: estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels sistemes de producció d’energia.
Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies utilitzades en la generació d’energia elèctrica.
Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies utilitzades en la generació d’energia elèctrica.
Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1 – Introducció als sistemes de producció d’energia: Conceptes i definicions
2 – Disseny i anàlisis de sistemes de Cogeneració i Trigeneració
3 – Plantes de generació d’energia amb turbina de vapor
4 – Plantes de generació d’energia amb turbina de gas i cicles combinats
5 – Plantes de generació d’energia amb motors alternatius
6 – Altres sistemes de generació d’energia: Motors Stirling i Piles de combustible

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A1
8 15 23
Resolució de problemes, exercicis
A1
B3
C4
7.5 28.5 36
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves pràctiques
A1
B3
C4
3 0 3
Proves de desenvolupament
A1
B3
C4
1 9 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte, a recollir informació dels alumnes, presentació dels objectius, metodologia i procediment d'avaluació de l'assignatura.
Sessió Magistral Presentació dels continguts de l'assignatura utilitzant el material docent més adient en cada cas.
Resolució de problemes, exercicis Resolució per part dels alumnes de problemes i exercicis seleccionats amb l'ajut del professor.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes de teoria i sorgits durant la resolució de problemes i exercicis.

Atenció personalitzada
Descripció
Prof Joan Carles Bruno Dep. Enginyeria Mecànica, Despatx 112 Tel: 977 29 7068 juancarlos.bruno@urv.cat

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
B3
C4
Resolució d'exercicis i problemes. 15%
Proves pràctiques
A1
B3
C4
Proves individuals de resolució de problemes i preguntes tipus test aplicant coneixements teòrics i pràctics. 70 %
Proves de desenvolupament
A1
B3
C4
Estudi de problemes oberts per part de l'alumne sota la guia del professor. 15 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria l'examen tindrà el mateix valor que les proves pràctiques (70%).


Fonts d'informació

Bàsica Lluis Jutglar, Cogeneración de calor y electricidad, 1996, Ed. CEAC
Santiago Sabugal, Florentino Gómez, Centrales Térmicas de Ciclo Combinado, 2006, Ed. Díaz de Santos

Complementària José Agüera, Termodinámica Lógica y Motores Térmicos, 6ª, Ed. Ciencia 3, SL

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA/17204117
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent