DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) ENERGIES RENOVABLES Codi 17204223
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
VALDERRAMA BLAVÍ, HUGO
Adreça electrònica hugo.valderrama@urv.cat
joseantonio.barrado@urv.cat
Professors/es
VALDERRAMA BLAVÍ, HUGO
BARRADO RODRIGO, JOSÉ ANTONIO
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Aprofitament dels recursos naturals renovables en la generació d'energia elèctrica.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat.
 EL10 Coneixement aplicat sobre energies renovables.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 B5 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny de centrals hidràuliques.
Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny dels aerogeneradors.
Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny de centrals solar fotovoltaiques.
 EL10 Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny de centrals hidràuliques.
Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny dels aerogeneradors.
Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny de centrals solar fotovoltaiques.
Coneix el principi de funcionament, tipus i constitució de centrals de biomassa.
Coneix el principi de funcionament, tipus i constitució de piles de combustible.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny de centrals hidràuliques.
Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny dels aerogeneradors.
Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny de centrals solar fotovoltaiques.
Coneix el principi de funcionament, tipus i constitució de centrals de biomassa.
Coneix el principi de funcionament, tipus i constitució de piles de combustible.
 B5 Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny de centrals hidràuliques.
Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny dels aerogeneradors.
Coneix el principi de funcionament, tipus, constitució i els criteris de disseny de centrals solar fotovoltaiques.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció. Recursos energètics renovables. Aprofitament energètic: transformacions, generació elèctrica i emmagatzematge. Control, proteccions i gestió de la producció d’energia elèctrica.
Tema 2. Generació d’energia elèctrica mitjançant el moviment de l’aigua. Principi de conversió. Tipus de centrals: centrals hidràuliques i marines Constitució i elements principals. Tipus de turbines hidràuliques. Criteris de disseny per a la producció d’energia.
Tema 3. Generació d’energia elèctrica mitjançant el vent. Principi de conversió. Tipus d’aerogeneradors. Constitució i elements principals. Parcs eòlics. Criteris de disseny per a la producció d’energia.
Tema 4. Generació d’energia elèctrica mitjançant la llum solar. Principi de conversió. Tipus de centrals: termoelèctriques i fotovoltaiques. Captadors i concentradors. Cèl•lules/panells solars. Constitució i elements principals d’una central fotovoltaica. Criteris de disseny per a la producció d’energia.
Tema 5. Generació d’electricitat mitjançant processos químics. Piles de combustible: Principi de funcionament, tipus, constitució i característiques.
Tema 6. Generació d'electricitat mitjançant biomassa. Tipus de biomassa i característiques. Constitució i principi de funcionament d'una central elèctrica de biomassa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A3
40 38 78
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
EL10
B4
10 10 20
Supòsits pràctics/ estudi de casos
EL10
B5
4 28.5 32.5
Simulació
A3
EL10
B4
B5
3.7 3 6.7
Pràctiques a laboratoris
A3
EL10
B4
B5
3.8 3 6.8
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A3
EL10
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l’assignatura, explicant els objectius , el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques i dels grups, així com l’avaluació i la bibliografia.
Sessió Magistral El professor exposa el temari de l’assignatura. L’alumne intervé plantejant qüestions al professor.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària El professor realitza exercicis sobre els conceptes teòrics de les sessions magistrals i comenta diversos aspectes de documentació tècnica específica.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament de punts d’ampliació vinculats amb el temari, en la que l’estudiant ha de treballar per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Simulació Les sessions són guiades pel professor, i els alumnes les realitzen en grup davant l'ordinador i utilitzant com eina programes de simulació. L'assistència és obligatòria.
Pràctiques a laboratoris Les sessions són guiades pel professor de laboratori i els alumnes les realitzen en grup. L’assistència és obligatòria
Atenció personalitzada Els professors de l’assignatura tenen fixat un horari d’atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic.

Atenció personalitzada
Descripció
Els professors de l’assignatura tenen fixat un horari d’atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
EL10
B5
Preguntes de desenvolupament. Una per prova parcial 2x 10 %
Proves mixtes
A3
EL10
Dos proves parcials de tipus test i problemes de resposta curta. 2x 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es realitzaran dues proves parcials (P1 i P2). La primera prova correspondrà als temes 1, 2 i 3; mentre que la segona avaluarà els temes 4, 5 i 6. Cadascuna de les proves constarà d'una part de preguntes tipus test (T), d'alguna pregunta de desenvolupament (D) –relacionada amb els casos d'ampliació proposats– i d'una sèrie de problemes (Pr). Les respectives valoracions, iguals per a P1 i P2, són: T – 6 punts, D – 1 punt i Pr – 3 punts.

La qualificació final (QF) de l'alumne es determina segons l'expressió:

QF = 0,5P1 + 0,5P2

A la segona convocatòria l'alumne s'avaluarà de les parts (P1, P2) que tinguin una nota inferior a 4. La nota final es determinarà amb els criteris i la mateixa expressió que en la primera convocatòria.

Hi ha limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat. Els professors de l'assignatura acceptaran, si és adient, calculadores en les proves de resolució numèrica dels problemes.


Fonts d'informació

Bàsica J.A. Carta et al, Centrales de energías renovables, Pearson – Prentice Hall, 2009
A.F. Zobaa & R.C. Bansal, Handbook of Renewable Energy Technology, World Scientific Publishing, 2011
J.M. de Juana, Energías renovables para el desarrollo, Thomson - Paraninfo, 2003
G. Boyle, Renewable energy, Oxford University Press, 2004

Presentacions i material complementari de l'assignatura disponible al Moodle.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent