DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Codi 17204227
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
GARCÍA AMORÓS, JORDI
Adreça electrònica jordi.garcia-amoros@urv.cat
Professors/es
GARCÍA AMORÓS, JORDI
Web
Descripció general Dimensionament i càlcul dels principals paràmetres constructius de les màquines elèctriques

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 EL1 Capacitat per calcular i dissenyar màquines elèctriques.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 EL1 Dimensiona els conductors del circuit elèctric d’una maquina elèctrica així com la seva disposició perifèrica
Dimensiona els aïllaments d’una maquina elèctrica en base al coeficients de seguretat
Coneix l’ús de software de simulació de camps magnètics
Sap obtenir els paràmetres elèctrics i geomètrics d’una màquina elèctrica a partir de les dades d’una altra
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema1. Circuït elèctric
Constants del circuit elèctric. Resistivitat i conductivitat. Conductors, coure i alumini. Influencia de la temperatura. Pèrdues específiques i relatives. Problemes
Tema 2. Circuït dielèctric Classes d’aïllament. Rigidesa dielèctrica. Constant dielèctrica. Disposició dels dielèctrics. Problemes.
Tema 3. Circuït magnètic Unitats i formules. Magnetització en corrent altern. Energia, esforços i pèrdues. Circuïts magnètics. FEM en CC i CA.. Càlcul del circuït magnètic. Problemes.
Tema4. Debanats elèctrics de CA Debanats sencers en una capa, bifàsics i trifàsics. Debanats sencers i fraccionaris en doble capa trifàsics. Exemples i problemes.
Tema5. Càlcul paramètric Paràmetres fonamentals. Càlcul paramètric en màquines de CA. Càlcul paramètric en màquines de CC. Problemes

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
EL1
25 37.5 62.5
Pràctiques a laboratoris
EL1
15 22.5 37.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
EL1
15 22.5 37.5
Atenció personalitzada
EL1
0.4 0 0.4
 
Proves mixtes
EL1
3.6 7.5 11.1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i del sistema d'avaulació
Sessió Magistral Exposició a l'aula del contingut teòric de la assignatura.
Pràctiques a laboratoris Les sessions són guiades pel professor de laboratori i els alumnes les realitzen en grup
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament i resolució problemes i casos pràctics relacionats amb el contingut de la matèria.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes en relacionats amb el contingut de la matèria en hores de consulta convingudes

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes en relacionats amb el contingut de la matèria en hores de consulta convingudes

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb els continguts teòrics plantejats a l'aula. Hi haurà dues proves parcials tipus test. 30%
Pràctiques a laboratoris
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb les practiques de laboratori. S'entregara un informe de resultats i hi haurà una prova final. 30%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb els continguts teòrics i els problemes resolts i plantejats a l'aula. Hi hauran dues proves parcials consistents en la resolució de problemes. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es planteja la possibilitat de aprovar la assignatura mitjançant la realització d'un examen final (2a convocatoria) pel alumnes que per diversos motius no puguin cursar l'assignatura de forma continua. En aquests casos fiqueu-vos en contacte amb el professor


Fonts d'informació

Bàsica Juan Corrales Martín, Cálculo industrial de máquinas eléctricas (vol. I , II), Marcombo Boixareu, 1982, Exhaurit
Jordi Garcia Amorós, Apunts de Càlcul de Maquines Elèctriques, , 2008
Upadhyay, Design Of Electrical Machines , New Age International, 2008, 2008

Complementària Juha Pyrhönen, Tapani Jokinen, Valéria Hrabovcová , Design of rotating electrical machines , John Wiley and Sons, 2008, 2008
M.V. Deshpande , Design And Testing Of Electrical Machines , PHI Learning Pvt. Ltd. 2010 , 2010

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ/17214001
MÀQUINES ELÈCTRIQUES/17214120
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent