IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES Code 17204227
Study programme
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Optional 2Q
Language
Català
Department Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinator
GARCÍA AMORÓS, JORDI
E-mail jordi.garcia-amoros@urv.cat
Lecturers
GARCÍA AMORÓS, JORDI
Web
Relevant information Dimensionament i càlcul dels principals paràmetres constructius de les màquines elèctriques

Competences
Type A Code Competences Specific
 EL1 Be able to calculate and design electrical machines.
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 EL1 Define the dimensions of the conductors in the electric circuit of an electrical machine and their peripheral layout.
Define the dimensions of the isolations of an electrical machine based on safety coefficients.
Know the use of software for simulating magnetic fields.
Know how to obtain the electrical and geometric parameters of one electrical machine using the data from another.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Tema1. Circuït elèctric
Constants del circuit elèctric. Resistivitat i conductivitat. Conductors, coure i alumini. Influencia de la temperatura. Pèrdues específiques i relatives. Problemes
Tema 2. Circuït dielèctric Classes d’aïllament. Rigidesa dielèctrica. Constant dielèctrica. Disposició dels dielèctrics. Problemes.
Tema 3. Circuït magnètic Unitats i formules. Magnetització en corrent altern. Energia, esforços i pèrdues. Circuïts magnètics. FEM en CC i CA.. Càlcul del circuït magnètic. Problemes.
Tema4. Debanats elèctrics de CA Debanats sencers en una capa, bifàsics i trifàsics. Debanats sencers i fraccionaris en doble capa trifàsics. Exemples i problemes.
Tema5. Càlcul paramètric Paràmetres fonamentals. Càlcul paramètric en màquines de CA. Càlcul paramètric en màquines de CC. Problemes

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
EL1
25 37.5 62.5
Laboratory practicals
EL1
15 22.5 37.5
Problem solving, classroom exercises
EL1
15 22.5 37.5
Personal tuition
EL1
0.4 0 0.4
 
Mixed tests
EL1
3.6 7.5 11.1
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura i del sistema d'avaulació
Lecture Exposició a l'aula del contingut teòric de la assignatura.
Laboratory practicals Les sessions són guiades pel professor de laboratori i els alumnes les realitzen en grup
Problem solving, classroom exercises Plantejament i resolució problemes i casos pràctics relacionats amb el contingut de la matèria.
Personal tuition Resolució de dubtes en relacionats amb el contingut de la matèria en hores de consulta convingudes

Personalized attention
Description
Resolució de dubtes en relacionats amb el contingut de la matèria en hores de consulta convingudes

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Lecture
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb els continguts teòrics plantejats a l'aula. Hi haurà dues proves parcials tipus test. 30%
Laboratory practicals
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb les practiques de laboratori. S'entregara un informe de resultats i hi haurà una prova final. 30%
Problem solving, classroom exercises
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb els continguts teòrics i els problemes resolts i plantejats a l'aula. Hi hauran dues proves parcials consistents en la resolució de problemes. 40%
Others  
 
Other comments and second call

Es planteja la possibilitat de aprovar la assignatura mitjançant la realització d'un examen final (2a convocatoria) pel alumnes que per diversos motius no puguin cursar l'assignatura de forma continua. En aquests casos fiqueu-vos en contacte amb el professor


Sources of information

Basic Juan Corrales Martín, Cálculo industrial de máquinas eléctricas (vol. I , II), Marcombo Boixareu, 1982, Exhaurit
Jordi Garcia Amorós, Apunts de Càlcul de Maquines Elèctriques, , 2008
Upadhyay, Design Of Electrical Machines , New Age International, 2008, 2008

Complementary Juha Pyrhönen, Tapani Jokinen, Valéria Hrabovcová , Design of rotating electrical machines , John Wiley and Sons, 2008, 2008
M.V. Deshpande , Design And Testing Of Electrical Machines , PHI Learning Pvt. Ltd. 2010 , 2010

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING/17214001
ELECTRICAL MACHINES/17214120
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.