DATOS IDENTIFICATIVOS 2015_16
Asignatura (*) TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES Código 17204228
Titulación
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2010)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
3 Optativa 2Q
Lengua de impartición
Català
Departamento Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Química
Coordinador/a
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
Correo-e sandra.contreras@urv.cat
Profesores/as
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
Web http://https://moodle.urv.cat/
Descripción general L’objectiu principal de l’assignatura és adquirir una visió global de l’enginyeria ambiental: conèixer la problemàtica de la contaminació d’aire i aigües, quines són les tecnologies més comunes per al tractament i eliminació de contaminants o com es gestionen els residus. Es tractarà també el concepte de sostenibilitat ambiental, els indicadors per mesurar-la, i com aplicar-la als processos productius: com avaluar ambientalment una activitat i quines eines d’anàlisi cal incorporar al procés per tal d’evitar els tractaments de final de línia.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 RI10 Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B5 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Tipo C Código Competencias Nucleares

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 RI10 Coneix el concepte de sostenibilitat i desenvolupament sostenible
Coneix les eines i mètodes per aplicar el concepte de sostenibilitat als processos productius, com l’ecodisseny o la producció més neta
Sap identificar els principals problemes de la contaminació de l’aigua, l’aire i els residus sòlids
Coneix els principals sistemes de tractament d’aigües residuals i com aplicar-los
Coneix els principals sistemes de tractament de gasos i com aplicar-los
Coneix els efectes del soroll i com minimitzar-lo.
Coneix les principals fonts de contaminació lumínica i per radiacions i com gestionar-les
Coneix com gestionar els residus municipals i industrials
Identifica quines són les principals fonts d’energia sostenibles
Compren i raona de forma crítica els problemes ambientals i proposa solucions
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B5 Coneix les eines i mètodes per aplicar el concepte de sostenibilitat als processos productius, com l’ecodisseny o la producció més neta
Aplica la metodologia per a realitzar un anàlisi de cicle de vida d’un producte
Coneix la metodologia per fer un estudi d’impacte ambiental
Coneix els avantatges d’aplicar un sistema de gestió ambiental i la principal normativa
Tipo C Código Resultados de aprendizaje

Contenidos
tema Subtema
I. SOSTENIBILIDAD - Causas y origen de la insostenibilidad
- Paradigma sostenibilista. Concepto de desarrollo sostenible.
- Medida de la sostenibilidad. Indicadores.
- Fundamentos de ecología: ecología industrial
II: LA SOSTENIBILIDAD Y LOS PROCESOS PRODUCTIVOS - Responsabilidad Social Corporativa
- Química Verde
- Ecodiseño
- Análisis de Ciclo de Vida
- Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001 y EMAS)
- Evaluación de Impacto Ambiental
- Producción más limpia: Concepto de BAT (MTD). Prevención de la contaminación.
III. TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES
III.1. Caracterización del medio atmosférico - La atmósfera terrestre
- Contaminación atmosférica y calidad del aire
- Sistemas de tratamiento de gases: eliminación de partículas y eliminación de gases contaminantes
- Contaminación acústica: efectos del ruido, gestión del ruido
- Contaminación lumínica y por radiaciones
- Tecnologías BAT.
III.2. Caracterización del medio acuoso - El agua como recurso
- Indicadores de la calidad del agua
- Tratamientos de las aguas y aguas residuales: Potabilización. EDAR.
- Tecnologías BAT.
III.3. Los residuos - Definición y clasificación de residuos
- Gestión de residuos municipales: recogida selectiva, reciclaje, valorización de residuos
- Gestión de residuos industriales

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
0.5 0 0.5
Sesión magistral
RI10
B5
20 31.7 51.7
Atención personalizada
0.5 0 0.5
 
Pruebas prácticas
RI10
B5
5 8 13
Pruebas objetivas de preguntas cortas
RI10
B5
2 2.7 4.7
Pruebas objetivas de preguntas cortas
RI10
B5
2 2.6 4.6
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Atención personalizada Atendre els alumnes de forma individual o en grups reduïts per tal d’orientar-los en l’adquisició de coneixements tècnics i competències socials

Atención personalizada
descripción
L'atenció personalitzada serà al despatx 303 del departament d'Enginyeria Química via cita prèvia per email (sandra.contreras@urv.cat) o durant les hores de consulta.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas prácticas
RI10
B5
Discussió i resolució d'activitats, i/o d’un problema obert o cas, que pot ser individual o en grup 30
Pruebas objetivas de preguntas cortas
RI10
B5
Prova curta individual durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne 35
Pruebas objetivas de preguntas cortas
RI10
B5
Prova final 35
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per fer mitja cal obtenir almenys un 4 sobre 10 en cada un dels termes d'avaluació.
Per la segona convocatòria,l'examen final suposarà el 70% de la nota. El 30% restant vindrà de l'avaluació continuada: 30% de la resolució d'un problema obert (treball) i activitats.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.


Fuentes de información

Básica Orozco C., Pérez A., González M.N., Rodríguez F.J., Alfayate J.M. , Contaminación ambiental : una visión desde la química, Thomson, 2003
Kiely G. , Ingeniería Ambiental: Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión, McGraw-Hill, 1999
Gómez Orea D., Evaluación de impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 2a Ed, 2003

Documents de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC: http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu

Complementaria De Nevers, N, Ingeniería de Control de la contaminación del aire, McGraw-Hill, 1998
Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering Treatment and Reuse, 4th Edition, McGraw-Hill, 2003
Masters G.M., Introducción a la ingeniería medioambiental, 3a ed., Prentice Hall, 2008
Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S., Integrated solid waste management: engineering principles and management issues, McGraw-Hill, 1993
Sonnemann G., Castells F., Schuhmacher M., Integrated life-cycle and risk assessment for industrial processes, Lewis-Publisher, 2004
Rigola M., Prevenció en origen de la contaminació a l’empresa, Monografies universitàries, 5, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2005
Riera P, Avaluació d’impacte ambiental , Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya , 2000
Conesa, V., Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 4a Ed, 2010

- UNEP (2007), “Life cycle management – A business guide to sustainability” (http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0889xPA-LifeCycleManagement.pdf)

- Documents BREFs (http://eippcb.jrc.es/reference/)

Recomendaciones


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA/17214010
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.