DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Codi 17204231
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
BARRADO RODRIGO, JOSÉ ANTONIO
Adreça electrònica joseantonio.barrado@urv.cat
Professors/es
BARRADO RODRIGO, JOSÉ ANTONIO
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Control de motors i generadors elèctrics.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 EL2 Coneixements sobre control de màquines, accionaments elèctrics i les seves aplicacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 EL2 Coneix les parts funcionals, els règims de funcionament i la característica mecànica d’un accionament elèctric
Coneix els models matemàtics i les tècniques de regulació i control de motors elèctrics
Coneix els models matemàtics i les tècniques de regulació i control de generadors elèctrics
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció als accionaments elèctrics.
Sistemes electromecànics. Característica parell-velocitat de les càrregues mecàniques i dels motors.
Tema 2. Control de motors de corrent continu. Principi de funcionament i tipus de motors de corrent continu. Model matemàtic. Anàlisi temporal en diferents condicions d’operació: engegada, variació de càrrega, aturada i inversió de sentit de gir. Mètodes de regulació de velocitat i tècniques de control.
Tema 3. Control de motors d’inducció. Principi de funcionament i tipus de motors d’inducció. Model matemàtic. Anàlisi temporal en diferents condicions d’operació: engegada, variació de càrrega, aturada i inversió de sentit de gir. Mètodes de regulació de velocitat i tècniques de control.
Tema 4. Control de motors síncrons i de reluctància. Principi de funcionament i tipus de motors síncrons i de reluctància. Model matemàtic. Anàlisi temporal en diferents condicions d’operació: engegada, variació de càrrega, aturada i inversió de sentit de gir. Mètodes de regulació de velocitat i tècniques de control.
Tema 5. Control de generadors. Principi de funcionament i tipus. Model matemàtic. Anàlisi temporal en diferents condicions d’operació: aïllat i connectat a la xarxa; accionat a velocitat constant o variable. Mètodes de regulació i tècniques de control de tensió, freqüència i potència.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
EL2
27 50 77
Pràctiques a laboratoris
EL2
14.5 16 30.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
EL2
13 24 37
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves mixtes
EL2
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l’assignatura, explicant els objectius , el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques i dels grups, així com l’avaluació i la bibliografia.
Sessió Magistral El professor exposa el temari de l’assignatura. L’alumne intervé plantejant qüestions al professor.
Pràctiques a laboratoris Les sessions són guiades pel professor de laboratori i els alumnes les realitzen en grup.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària El professor realitza exercicis sobre els conceptes teòrics de les sessions magistrals.
Atenció personalitzada Els professors de l’assignatura tenen fixat un horari d’atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic.

Atenció personalitzada
Descripció
Els professors de l’assignatura tenen fixat un horari d’atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
EL2
Proves tipus test i de resolució de problemes 2x 50 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La primera prova correspondrà als temes 1, 2 i 3; mentre que la segona avaluarà els temes 4 i 5. Cadascuna de les proves constarà d'una part tipus test amb alguna pregunta de resposta curta (T1 i T2) -que avalua l'adquisició dels conceptes teòrics de classe i pràctics de laboratori- i una segona part de resolució de problemes (P1 i P2). La qualificació final de l'alumne es determina segons l'expressió:

QF = 0,5 (0,7 T1 + 0,3 P1) + 0,5 (0,7 T2 + 0,3 P2)

Per aprovar l'assignatura cal obtenir un mínim de 5 en la qualificació final (QF); sempre i quan la nota d'una de les dues proves no sigui inferior a 4.

Hi ha limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part dels estudiants. Els professors de l'assignatura acceptaran, si és adient, calculadores en les proves de resolució numèrica dels problemes.


Fonts d'informació

Bàsica Ponce, P.; Sampé, J., Máquinas eléctricas y técnicas modernas de control, Alfaomega, 2008
Seung-Ki Sul, Control of Electric Machine Drive Systems, IEEE Press - John Wiley & Sons, 2011
Boldea, I., Variable Speed Generators, CRC – Taylor & Francis, 2006
Barrado, J.A., El generador de inducción autoexcitado, Marcombo, 2010

- Presentacions i material complementari de l'assignatura disponible al Moodle.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent