DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS Codi 17204258
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
MARSAL GARVÍ, LUIS FRANCISCO
Adreça electrònica lluis.marsal@urv.cat
josep.ferre@urv.cat
Professors/es
MARSAL GARVÍ, LUIS FRANCISCO
FERRÉ BORRULL, JOSÉ
Web http://moodle.urv.cat
Informació rellevant Conceptes pràctics sobre els disposotius que generen, detecten i transporten llum amb l'ajut de l'electrònica.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 RI5 Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
 EI2 Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica analògica.
 EI3 Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.
 EI10 Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 RI5 Mantè un coneixement actualitzat de les innovacions pel que fa als dispositius optoelectrònics i a les seves aplicacions, i també de desenvolupar de noves.
 EI2 Identifica, busca les diferents alternatives, avalua les especificacions i aplica als seus dissenys els diferents dispositius optoelectrònics que formen part d’un sistema de comunicacions.
 EI3 Identifica, busca les diferents alternatives, avalua les especificacions i aplica als seus dissenys els diferents dispositius optoelectrònics que formen part d’un sistema de comunicacions.
 EI10 Coneix i comprèn els conceptes bàsics lligats a la radiació electromagnètica com la longitud d’ona, la frequència, la natura ondulatòria i corpuscular, l’energia transportada, la formació de polsos de llum i la seva transmissió, tant guiada com lliure
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Resol els problemes associats al disseny de sistems de comunicació optoelecrònics, com calcular la potència de l’emisor, dissenyar-ne el circuit de control, calcular les pèrdues en la transmisssió, calcular la sensibilitat mínima del detector i dissenyar-ne el corresponent circuit de control. Tot en base a les especificacions demanades per cada aplicació.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
La natura de la llum i els conceptes energètics associats.
Emissors de llum Diodes Emissors de Llum (LED)
Lasers
Altres fonts de llum convencionals
Detectors de lum Detectors fotònics
Detectors tèrmics
Altres aplicacions optoelectròniques: cel·lules solars, CCD
Fibres òptiques i comunicació òptica no guiada Principis de funcionament
Tipus de fibres òptiques
Característiques de les fibres òptiques
Aspectes pràctics de la comunicació òptica no guiada
Sistemes de comunicació optoelectrònics Soroll en sistemes de comunicació.
Determinació de rangs de funcionament.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 2.3 3.3
Sessió Magistral
RI5
EI10
6 14 20
Pràctiques a laboratoris
EI2
EI3
B3
12 28 40
Presentacions / exposicions
C3
C4
2 4.7 6.7
Atenció personalitzada
0.5 1.2 1.7
 
Proves objectives de tipus test
RI5
EI10
1 2.3 3.3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Introducció als conceptes bàsics sobre els dispositius i els sistemes optoelectrònics que habilitin els estudiants per a la seva aplicació en projectes reals.
Pràctiques a laboratoris Disseny i realització de dos projectes de sistemes de comunicació optoelectrònics. En el disseny els estudiants hauran de treballar en equips per resoldre cada part del sistema i ser capaços d'intercanviar la informació que trobin, valorar-la i integrar-la en el projecte comú.
Presentacions / exposicions Treball personal de cada alumne en el que haurà de buscar informació sobre un tipus concret de dispositiu o sistema optoelectrònic i l'haurà d'explicar a la resta de la classe.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es durà a terme a les hores de consulta que els professors hagin establert.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
EI2
EI3
B3
L'avaluació de les pràctiques de laboratori es farà en base a els resultats que els grups de treball aportin als objectius del projectes que es desenvolupin. 70
Presentacions / exposicions
C3
C4
La capacitat de buscar i elaborar informació, i presentar-la de forma correcta, clara i entenidora a una audiència s'avaluarà a partir de la presentació d'una memòria escrita i d'una presentació oral. 20
Proves objectives de tipus test
RI5
EI10
Prova tipus test per avaluar l'adquisició de coneixements bàsics 10
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria es farà un exàmen sobre els continguts de l'assignatura


Fonts d'informació

Bàsica John Wilson, John Hawkes, Optoelectronics: an introduction., 3a, London, Prentice Hall Europe
Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich, Fundamentals of Photonics, 2a, Hoboken, NJ, John Wiley & Sons

Complementària John M. Senior, Optical Fibre Communications, Principles and Practices, 2a, Prentice Hall
Safa O. Kasap, Optoelectronics and Photonics, Principles and Practices, , Prentice Hall
Ron Lenk, Carol Lenk, Practical Lighting Desing with LEDs, , IEEE Press
Abdul Al-Azzawi, Photonics, Principles and Practices, , CRC Press
Gerd Keiser, Optical Fiber Communications, , McGraw-Hill
Jeff Hecht, Understanding Fiber Optics, 5a, Prentice Hall

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FÍSICA II/17204004
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent