DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES II Codi 17204502
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Pràctiques Externes optatives AN
Llengua d'impartició
Català
Prerequisits Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN
Adreça electrònica joseramon.lopez@urv.cat
ernest.gil@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN
GIL DOLCET, ERNEST
Web http://moodle.urv.cat/
Descripció general Afavorir el contacte del alumne amb el mon laboral per complementar la seva formació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
 B8 Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Complementa i consolida mitjançant la pràctica els coneixements de la titulació d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
Detecta mancances formatives.
Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears.
Integra els coneixements teòrics amb les realitats de l’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a les quals es poden aplicar.
És capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets de l’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
Coneix i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 B8 Aconsegueix un primer contacte amb una empresa del sector lligat a l’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
Adquireix experiència de treball en un entorn professional.
Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional de l’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments

Cada titulació té assignats un o diversos tutors interns que són els que tutoritzen als estudiants durant la seva estada de pràctiques. Per la seva banda, l'empresa o institució pública es l'encarregada d'assignar la persona o persones que realitzaran les funcions de tutor extern de l'alumne.

Pel que fa al procediment de selecció i assignació dels alumnes per realitzar les pràctiques aquest es fa mitjançant l'acord entre l'empresa i l'alumne. Generalment, tot i que de vegades l'alumne contacta directament amb una empresa, les empreses presenten les seves ofertes d'estades en pràctiques i els alumnes interessats s'inscriuen a les ofertes adjuntant el seu currículum. Un cop finalitzat el període d'inscripció l'Oficina de Suport a la Direcció de l'Escola fa arribar els currículums a l'empresa, que contacta amb els estudiants per realitzar una entrevista de selecció. Un cop l'empresa té seleccionat l'alumne acorden els termes de l'estada en pràctiques i es formalitza el conveni en pràctiques.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B3
0.5 2 2.5
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
B3
C6
0.5 0.5 1
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
B3
B8
C5
2.5 3 5.5
Presentació i defensa dels treballs de pràctiques externes
B3
B8
C4
C5
C6
1 5 6
Estada de pràctiques
B3
B8
C4
C5
C6
0 129 129
Memòria
B3
B8
C4
C6
0 6 6
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. Elaboració del currículum. En alguns casos, inscripció manual a l'espai de l'assignatura al Campus Virtual.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes Lliurament de tasques mitjançant el Campus Virtual (espai moodle de l'assignatura).
Presentació i defensa dels treballs de pràctiques externes L'alumne fa una exposició pública del treball realitzar durant les pràctiques davant un tribunal i respon les seves preguntes.
Estada de pràctiques L'alumne fa un informe on explique les tasques portades a terme durant les pràctiques i la consecució dels objectius formatius.
Memòria

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

La coordinació i seguiment de l'alumnat es realitzarà a través del tutor de la universitat i del tutor de l'empresa o institució pública. Ambdós tutors es responsabilitzaran de fixar el pla de treball de cada estudiant, fer un seguiment de les pràctiques efectuades i participar en la valoració de les pràctiques de l'estudiant per determinar finalment la seva avaluació.

Abans d'iniciar les pràctiques, es convenient que l'alumne s'adreci al seu tutor de la universitat que atendrà consultes individualitzades d'aquells alumnes que requereixin orientació, i també per a que validi l'annex 2 que conté els objectius del programa de pràctiques i tasques a desenvolupar emplenat prèviament pel tutor de l'empresa.

També és convenient que l'estudiant contacti amb el seu tutor abans de finalitzar les pràctiques per tal d'orientar el treball i defensa del mateix.


Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
B3
B8
C5
El tutor de l'empresa o institució on s'han realitzat les pràctiques fa un informe de les tasques realitzades per l'alumne i proposa una qualificació. 30%
Presentació i defensa dels treballs de pràctiques externes
B3
B8
C4
C5
C6
L'alumne fa una exposició pública del treball realitzar durant les pràctiques davant un tribunal i respon les seves preguntes. 30%
Memòria
B3
B8
C4
C6
L'alumne fa un informe on explique les tasques portades a terme durant les pràctiques i la consecució dels objectius formatius. L'informe ha de tenir aspectes d'autoavaluació. 40%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La presentació oral pública és obligatoria per fer la mitjana de les notes. També és imprescindible realitzar l'enquesta.


Fonts d'informació

Bàsica , Web de l'assignatura al Campus Virtual (moodle), Cada curs,
, Web de l'ETSE, Permanent amb actualitzacions,

Web de l'assigantura al Campus Virtual (moodle).

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent