DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Codi 17234008
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
JIMENEZ LOPEZ, DAVID
PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS
FABREGAT RODRÍGUEZ, MARIA VICTORIA
Adreça electrònica juanandres.pons@urv.cat
victoria.fabregat@urv.cat
david.jimenez@urv.cat
joancarles.virgili@urv.cat
Professors/es
PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS
FABREGAT RODRÍGUEZ, MARIA VICTORIA
JIMENEZ LOPEZ, DAVID
VIRGILI FONT, JOAN CARLES
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general En aquesta assignatura l'estudiant s'ha d'endinsar en els coneixements bàsics de l'entorn econòmic i de l'organització d'empreses i en la seva aplicació pràctica. L’alumne ha de saber descriure un sistema de producció en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació, proveïdors, clients i entorn; identificar el conjunt de decisions que un gerent de producció ha de prendre, així com conèixer les seves eines de treball. El curs comença a una visió introductòria a la gestió d’empreses per continuar amb la Direcció d’operacions analitzant les decisions bàsiques que donen resposta a les preguntes què produir, com i quant, així com a les alternatives de millora del procés. El curs cobreix temes relacionats amb l’anàlisi de processos, gestió de materials, recursos humans i tecnologia, planificació de la producció i millora de la qualitat.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 FB6 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d’enginyer tècnic en informàtica.
 B7 Coneixement i aplicació d’elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l’àmbit dels projectes informàtics.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 FB6 Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els consumidors, les empreses i els mercats.
Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de decisions en el si d'una empresa.
Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi d'informació sobre indicadors de competitivitat.
Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb l'entorn.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes empresarials.
Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de decisions en el si d'una empresa.
Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i el comerç internacional.
Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi d'informació sobre indicadors de competitivitat.
Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb l'entorn.
 B7 Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els consumidors, les empreses i els mercats.
Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de decisions en el si d'una empresa.
Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i el comerç internacional.
Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi d'informació sobre indicadors de competitivitat.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Mòdul 1.
Nocions generals de la gestió empresarial. El Pla d’Empresa.
En aquest primer bloc l’alumne ha d’assolir quatre idees bàsiques sobre el món empresarial. S’explora el concepte de sistema econòmic i la influència dels mercats, l’entorn competitiu i l’oferta i demanda en l’activitat empresarial. Donat que cada vegada més les empreses inicien processos d’internacionalització és important entendre el concepte de globalització, la creixent interdependència econòmica i el diferent grau d’implicació internacional pel qual poden optar les empreses.
En aquest mòdul introductori és també important per a l’alumne el concepte de responsabilitat social de l’empresa, així com en la tasca dels gestors: la presa de decisions.
Tanmateix, s’introduirà a l’alumne el concepte del Pla d’Empresa, com crear una empresa i com es gestiona. Fil conductor del temari de l’assignatura que ens portarà a tenir una idea global de com funciona una empresa i les seves àrees funcionals més importants.
Mòdul 2. El Pla de Màrqueting. En aquest segon bloc s’aproxima als objectius organitzatius, tenint en compte l’anàlisi del mercat, les possibles orientacions i característiques, i el marketing mix, centrant-nos en el servei, la satisfacció i l’èxit del client. És important també comprendre la natura de l’estratègia com es crea valor per al client, entenent els conceptes d’avantatge competitiu i les estratègies de lideratge en costos i diferenciació, per veure com poden créixer les empreses i els riscos que comporta.
Mòdul 3.
El Pla d’Operacions
Disseny del procés.
Aquest mòdul està dissenyat per introduir a l’alumne en el món de la direcció d’operacions. Un cop establerts els objectius i prioritats competitives és important establir plans d’acció que busquen respondre a una sèrie de preguntes bàsiques:
• Què produir? Disseny de productes
• Com produir? Disseny de processos
• Quant i quan fabricar? Planificació i control de la capacitat
• On fabricar? Localització empresarial
L’estratègia de qualitat, aprovisionament, la gestió de personal i del a tecnologia acaben de configurar les decisions estratègiques clau de la direcció d’operacions.
Mòdul 4.
Pla Econòmic i Financer.
Dins del Pla de l’empresa cal tenir ben clar i definit quins són els aspectes financers i econòmics de tota empresa, així com l’estructura del mateix i els impostos que s’han de pagar, per acabar calculant els beneficis de la mateixa. Es persegueix que l’alumne aprengui alguns conceptes que tot i ser comptables, són coneixements generals que s’utilitzen sovint en el món.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
FB6
B3
B7
40 65 105
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B3
B7
C3
C4
13 20 33
Atenció personalitzada
1 5 6
 
Proves objectives de preguntes curtes
FB6
B7
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels objectius proposats i dels continguts del programa
Sessió Magistral Exposició dels continguts per part del professor.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Assimilar conceptes mitjançant lectures i exercicis proposats. Exposició individual o en grup dels treballs.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Temps dedicat als alumnes per a resoldre dubtes, fora de l'aula

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B3
B7
C3
C4
Treballs i Activitats que l'alumne haurà de presentar al professor. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
FB6
B7
Exàmen per comprovar el nivell assolit de l'alumne al final del curs.Dos examens parcials durant el curs. La nota mínima per a poder fer mitja serà un 4. 50%
Altres  

Assistència a les classes pràctiques i participació de l'alumne/a a classe

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació en segona convocatòria de l'assignatura, consistirà en la superació d'un examen teòric i pràctic que permetrà recuperar el 100% de la qualificació de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica

La Meta / Goldratt, Eliyahu M. Madrid. Editorial Díaz de Santos, 2004 o reediciones.

No es cuestión de suerte / Goldratt, Eliyahu M. Madrid. Editorial Díaz de Santos, 2004.

Cadena Crítica / Goldratt, Eliyahu M. Madrid. Editorial Díaz de Santos, 2006 o reediciones

Logística empresarial / A. Casanovas, Ll. Cuatrecasas.- Barcelona: Gestión 2000, 2001

Diseño de células de fabricación: transformación de las fábricas para la producción en

flujo / SEKINE, Keniche. Madrid: TGP, 1993.

Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work / Garvin, David A.  Boston, MA: Harvard Business School Press, 2000.

Most Leveraged Agile Supply Operating Environments. A: Proceedings of the Supply

Chain Management Conference / Van Hoek, R.  Cranf ield School of Management, 2001.

Lean manufacturing: a plant floor guide / Ed. J. Allen; Ch. Robinson; D. Stewart.- Dearborn,

Michigan: Society of Manufacturing Engineers, 2001.

El sistema de producción de Toyota desde el punto de vista de la ingeniería / S. SHINGO

.- 3ª edición.- Madrid: Tecnologías de Gerencia y Producción, 1990.

 

 

Páginas web

http://www.supplychain.ittoolbox.com

http://www.supply-chain.org

http://www.cpfr.org

http://www.ascet.com

http://www.manufacturing.net/scm/

http://www.logismarket.com

http://cio.com/research/scm/

http://www.toolsgroup.com

http://www.napm.org

http://www.sckc.info

http://www.rosettanet.org

 

Complementària , Lectures de textos d'actualitat relacionats amb el món empresarial, ,
, MAterial elaborat pel professorat i disponible a través de l'entorn virtual Moodle, ,

Complementària:
Lectures de textos d'actualitat relacionats amb el món empresarial
MAterial elaborat pel professorat i disponible a través de l'entorn virtual Moodle

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA/17234101

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent