DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS Codi 17234112
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
ALIAGAS CASTELL, CARLES
Adreça electrònica carles.aliagas@urv.cat
angels.moncusi@urv.cat
Professors/es
ALIAGAS CASTELL, CARLES
MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Fonaments de sistemes operatius estableix les bases per a usar, amb coneixement de causa i de manera eficient, un sistema operatiu qualsevol. El principal objectiu es entendre les funcionaliats que ofereixen els SO i comprendre amb força exactitud com s'executen les apliacions en un sistema informàtic. L'alumne acaba fent servir el sistema des de dos punts de vista: com a usuari interactiu i com a usuari programador d'aplicacions que treu profit de les funcionalitats que ofereix un Sistema Operatiu.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Capacitat per concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant hardware, software i xarxes.
 A7 Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes hardware i software per al desenvolupament i l’execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 CM10 Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i disseny i implementació d'aplicacions basades en els seus serveis.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.
 A7 Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
 CM10 Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.
Comprèn la necessitat d’establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d’un sistema operatiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Introducció Conceptes bàsics
Planificació de processos Curt,mig i llarg termini. Algorismes de planificació. Planificació de multiprocessadors
Sincronisme Seccions crítiques. Solucions Software. Suport Hardware. Serveis oferts pels Sistemes Operatius. Abraçada mortal. Prevenció, Avoidance, Detecció i eliminació.
Gestió de memòria Gestió de l'espai lliure. Paginació i Segmentació. Memòria Virtual.
Sistemes de fitxers Conceptes: Fitxer, directori, partició, format. Mètodes d'accés. Compartició i permissos.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5
A7
CM10
24 24 48
Pràctiques a laboratoris
A5
A7
CM10
12 48 60
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
A7
CM10
12 12 24
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A5
A7
CM10
4 1 5
Proves de desenvolupament
A5
A7
CM10
C4
2 1 3
Proves pràctiques
A5
A7
CM10
C4
1 3 4
Proves orals
A5
A7
CM10
C4
2 1 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació dels objectius, continguts i procés d'avaluació.
Sessió Magistral Seguiment dels conceptes i exemples de la bibliografia, aclarint, ampliant i resumint (depenent de la necessitat) dels conceptes teòrics mitjançant transparencies i pisarra. S'interacciona a l'alumnat per tal d'aportar el seu punt de vista a diferents plantejament d'enginyeria.
Pràctiques a laboratoris Resolucio de problemes d'enginyeria, mitjançant ordinadors i/o simuladors.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Exemplificació i resolucio de petits problemes i exercicis, ja sigui de manera teòrica i/o pràctica mitjançant ordinadors i/o simuladors.
Atenció personalitzada Els alumnes poden acudir personalment al despatx del professor en hores de consulta per tal de plantejar-li qualsevol dubte relacionat amb l'explicació teòrica o pràctica, realització de problemes o pràctiques i evolució i dificultats en el seu procés d'aprenentatge.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes poden acudir personalment al despatx del professor en hores de consulta per tal de plantejar-li qualsevol dubte relacionat amb l'explicació teòrica o pràctica, realització de problemes o pràctiques i evolució i dificultats en el seu procés d'aprenentatge.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A5
A7
CM10
C4
Resolució d'alguns exercicis teòrics on l'alumne ha de demostrar la seva competència en l'analisi, planificació, disseny i desenvolupament de problemes d'enginyeria. 30%
Proves objectives de tipus test
A5
A7
CM10
Realitzacio de diversos test teòrcis durant el quadrimestre relacionats amb la materia impartida fins aquell moment. 30%
Proves pràctiques
A5
A7
CM10
C4
Resolució d'alguns exercicis pràctics, que a més a més de les competències a demostrar en les proves de desenvolupament es volen valorar i avaluar les competències resolució real de problemes, el seu testeig i validació de resultats. De la mateixa manera s'avalua la seva capacitat escrita per descriure el problema i la seva resolució. 40%
Proves orals
A5
A7
CM10
C4
LLigat a les proves pràctiques. Es fan entrevistes al grup que hagi realitzat la prova pràctica, per tal, de que manera individual, defensin/demostrin la solució propossada i el seu coneixement de la mateixa. 0%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

ÉS important seguir el pla de treball, que indica, setmana a setmana, l'evolució dels continguts i les dates de realització dels diferents esdeveniments.

L'Avaluacio en segona convocatoria permet presentar-se a totes les proves d'avaluació que s'han desenvolupat durant el curs. Les proves de desenvolupament i tipus test el dia especificat per la ETSE per a aquesta assignatura. Les proves pràctiques es lliuraran pel moodle tambe el mateix dia de l'examen i les proves orals lligades a les proves practiques durant la setmana seguent al dia de l'examen de segona convocatoria.

Les proves d'avaluació estaran formades per tres blocs: a.- desenvolupament, b.- test i c.- practiques + oral. L'alumne pot, al seu criteri, presentar-se a qualsevol d'aquestes parts la nota que constarà i es farà servir al final sera la darrera que s'hagi presentat.


Fonts d'informació

Bàsica FLYNN, IDA M. y MCHOES, ANN MCIVER, SISTEMAS OPERATIVOS, 3ª ED., 2001
TANENBAUM, ANDREW S., SISTEMAS OPERATIVOS MODERNOS , 3ª ED., 2009
SILBERSCHATZ, ABRAHAM , FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS , 7ª ED., 2006
W. STALLINGS, SISTEMAS OPERATIVOS, 5ª ED., 2005

Complementària

Qualsevol llibre d'introduccio a LINUX/SOLARIS i/o a la Shell de UNIX

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
PROGRAMACIÓ/17234114

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE COMPUTADORS/17234002
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ/17234001
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent