DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA Codi 17234207
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Primer
Segon
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
BREZMES LLECHA, JESÚS JORGE
Adreça electrònica jesus.brezmes@urv.cat
Professors/es
BREZMES LLECHA, JESÚS JORGE
Web http://https://moodle.urv.cat/
Descripció general En aquesta assignatura es farà un repàs històric al paper dels enginyers en el desenvolupament de les civilitzacions. Les seves contribucions al llarg de la història, la evolució de la ciencia i la filosofia cap la seva aplicació en el camp de la enginyeria i els diferents àmbits en els que es pot desenvolupar la carrera de enginyer. Es farà especial ènfasi en el paper del enginyer en el segle XXI.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d’enginyer tècnic en informàtica.
 B5 Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l’activitat de l’Enginyer Tècnic en Informàtica.
 B6 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de qualitat.
 B8 Capacitat de treballar en grup i en un entorn multilingüe i multidisciplinar.,
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Sap resoldre problemes amb iniciativa, imaginació i responsabilitat ètica
Coneix la evolució de la enginyeria al llarg de la història
 B5 Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural
Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades i plenes de sentit comú
Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint clar quin es el seu rol a la societat
 B6 Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades i plenes de sentit comú
 B8 Te capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i multicultural
Entén la funció i la expectativa que te la societat de un enginyer i la expectativa que ha de tenir un enginyer de la societat
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
The engineer Definition
From Phylosofy to science to engineering
Engineering fields
Ancient engineering The stone age
The egipcians
The Greek
The Romans
The middle ages Guttemberg ¿inventor or engineer?
Construction through the middle ages
Science and enginering
The industrial revolution New social classes
The role of enginnering
New machines improve productivity
Accomplishments on the XIX century Electricity
Communications
Engines
Construction
The XX century: the engineering century Chemical engineers
Mechanical enginnering
Electricity and Engineers
Electronics
Telecomunications engineering
Aerospace engineering
Engineering and society in the XXI century What to expect
The Enginnering role
Society and engineering
What is a good engineer?

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 2 3
Sessió Magistral
B3
B5
B6
C1
C5
33 81 114
Presentacions / exposicions
B5
B8
C1
C2
C3
5 10 15
Atenció personalitzada
C6
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
B3
B6
B8
C1
C3
3 6 9
Proves de desenvolupament
B3
B5
B8
C1
C5
C6
1 4 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries S'introduirà la assignatura, el seu desenvolupament i la forma de avaluar.
Sessió Magistral Consistirà en sessions de 50 minuts de classe en les que el professor exposarà la història, conseqüencies o deduccions de determinats fets relacionats amb la enginyeria. Lluny de ser classes merament expositòries, es pretén generar amb el material un debat obert i animat sobre cada tema.
Presentacions / exposicions Els alumnes, en grups de dos o tres persones hauran de presentar la biografia de algun enginyer, el seu treball i les repercusions històriques que ha tingut.
Atenció personalitzada Els alumnes, una vegada assignats a un determinat grup de treball, poden preguntar al professor qualsevol cosa sobre el exercici assignat.

Atenció personalitzada
Descripció
La atenció personalitzada també serà en anglès. Nomes es parlarà en català/castellà per traduir paraules puntuals. L'alumne es podrà dirigir al professor per tal de aclarir qualsevol dubte de la matèria donada a classe o sobre algun dels exercicis assignats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
B5
B8
C1
C2
C3
Els alumnes, en grups de dos o tres persones hauran de presentar la biografia de algun enginyer, el seu treball i les repercusions històriques que ha tingut. Contarà tan el treball com la presentació oral. 20
Proves objectives de tipus test
B3
B6
B8
C1
C3
Preguntes curtes sobre fets històrics, personatges o fites que hagin estat de vital importància en el mon de la enginyeria. 60
Proves de desenvolupament
B3
B5
B8
C1
C5
C6
Resolució de un cas pràctic a partir dels coneixements adquirits durant el curs. 20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria serà la barreja de un examen de proves tipus test i de desenvolupament


Fonts d'informació

Bàsica Daniel R. Headrick , Technology: A World History (New Oxford World History) , ,
Armytage, W. H. G. , A Social History of Engineering, , 1976
Crozet, Francois, The First Industrialists: The Problems of Origins, , 1985

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TREBALL DE FI DE GRAU/17234301


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANGLÈS TÈCNIC/17234102
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA/17234101
 
Altres comentaris
Es important arribar amb un nivell d'anglés suficientment alt com per a entendre les classes magistrals, les preguntes tipus test i els exercicis a fer. Respecte al anglés escrit, serà fonamental quan es presentin treballs, es facin presentacions a classe i s'hagi d'escriure a les preguntes de desenvolupament a l'examen final.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent