DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) SISTEMAS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES Código 17605101
Titulación
Ingeniería Electrónica (2010)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
8 Obligatoria Primer Único anual
Lengua de impartición
Català
Departamento Ing. Electrónica, Eléctrica y Automática
Coordinador/a
MAIXÉ ALTÉS, JAVIER
Correo-e xavier.maixe@urv.cat
Profesores/as
MAIXÉ ALTÉS, JAVIER
Web http://moodle.urv.net
Descripción general Disseny de sistemes d'alimentació DC amb baix continguts d'armònics Disseny de convertidors ressonants aplicats als sistemes de alimentació, i a l'escalfament per inducció Estudi de les característiques de funcionament de sistemes amb motors AC regulats mitjançant control escalar i vectorial

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  Profesionalizador
  Investigador
  AR1 Conèixer els processos de disseny, fabricació i verificació de sistemes microelectrònics en general i sistemes MEMS o amb sensors en particular.
  AR2 Entendre les especificacions d'un sistema electrònic amb dispositius semiconductors, sensosr i/o MEMS.
  AR3 Aplicar les tècniques bàsiques de modelització de circuits electrònics de potència.
  AR5 Utilitzar eficaçment eines de simulació de circuits i de simulació de sistemes dinàmics.
  AR6 Dissenyar i implementar microsistemes que compleixin unes especificacions prefixades.
  AR7 Dissenyar controladors per a sistemes electrònics de conversió de potencia fent servir tècniques clàssiques.
  AR8 Conèixer els dispositius i circuits electrònics bàsics de tractament i conversió d'energia elèctrica.
Tipo B Código Competencias Transversales
  Comun
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips
  BC13 Aprendre a aprendre
Tipo C Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
AR1
AR2
AR3
AR5
AR6
AR7
AR8
BC2
BC4
BC6
BC11
BC13
CC1
CC2

Contenidos
tema Subtema
Inversors modulats per amplada de polsos. Inversors trifàsics controlats per tensió. Modulació per vector d’espai. Comparació de les tècniques PWM. (4h)
Accionaments de motors de tensió alterna. Control de motors de inducció: control amb llaç tancat, controls vectorials. Control de motors síncrons. (8h)
Dispositius semiconductors per a l’electrònica de potència. IGBT, MOSFET i BJT. Drivers y proteccions. (2h)
Potència i harmònics en sistemes no sinusoïdals. Rectificadors connectats a la xarxa amb filtres passius a la carrega. Minimització del THD del corrent de línia amb components passius. (2h)
Sistemes d’alimentació amb correcció del factor de potència. La norma EN-61000-3-2. Correcció activa del factor de potència mitjançant l’emulació de resistència. Disseny i control del preregulador. (6h)
Convertidors ressonants. Topologies bàsiques. Estudi del règim estacionari . Aplicacions domèstiques i industrials: escalfament per inducció. (6h)

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
 
Sesión magistral
25 50 75
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
5 8.75 13.75
Prácticas en laboratorios
30 60 90
 
Atención personalizada
3 0 3
 
Pruebas de desarrollo
6 0 6
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura i recollir informació del alumnes
Sesión magistral Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució i debat de problemes relacionats amb la temática de l'assignatura
Prácticas en laboratorios Realització de alguns sistemes de electrònica de potencia, estudiats en les sessions magistrals, mesurant les seves caracterìstiques elèctriques i de funcionament. Es discutirá la seva viabilitat
Atención personalizada

Atención personalizada
 
Sesión magistral
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
Prácticas en laboratorios
Atención personalizada
Actividades introductorias
descripción
L'atenció personalitzada es fará al aula o laboratori dins del horari previst. Fora de aquest horari es fará al despatx del professor en el horari de consulta

Evaluación
  descripción Peso
Prácticas en laboratorios Realització de alguns sistemes de electrònica de potencia, estudiats en les sessions magistrals, mesurant les seves caracterìstiques elèctriques i de funcionament. Es discutirá la seva viabilitat 40
Pruebas de desarrollo Constará de problemes i casos a resoldre que permetin plasmar els coneixements teòrics i practics adquirits 60
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Fuentes de información

Básica Erickson, R.L. , Maksimovic, D., Fundamentals of Power Electronics, Kluwer Academic Publishers, 2001
Rashid, M.H., Electronica de Potencia: Circuitos, dispositivos y aplicaciones, Pearson-Prentice Hall, 2004
Boldea, Ion . Nasar S.A., Electric Drives, CRC Press LLC, 1999

Complementária Trzynadlowski, A.M., Control of Induction Motors, Academic Press, 2001
Bose, B.K., Power Electronics and Variable Frequency Drives, IEEE Press, 1997

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario
ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS/17022012
INGENIERÍA DE CONTROL II/17022011


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.