DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) CINÈTICA I REACTORS Codi 17655206
Ensenyament
Enginyeria Industrial (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
Adreça electrònica joan.salvado@urv.cat
Professors/es
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
Web http://moodle.urv.cat
Informació rellevant Asignatura que permet establir un model cinètic d’una reacció química a partir de dades experimentals. Conegut el model cinètic es pot fer una tria del tipus de reactor químic més adequat per a realizar un determinat tipus d’operació. Conegut el tipus de reactor es podrá realizar el disseny adequat del mateix establint-ne el volum, les condicions termodinàmiques de pressió i temperatura i el temps de residencia.També es tindran en compte les precaucions de seguretat que cal establir per a una operación correcta dels equips.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 TI4 Capacitat per a l'anàlisi i disseny de processos químics.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 TI4 Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.
Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats entre si.
Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.
Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics, mitjançant resolució analítica i numèrica.
Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els models matemàtics bàsics per a reactors.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Aspectes termodinàmics en la reacció química estequiometria
equilibri
Canvis energètics
Balanç de matèria sense reacció química
amb reacció química
Construcció de models cinètics a partir de dades experimentals utilitzant reactors discontinus
Utilitzant reactors continus
Disseny de reactors discontinus
Disseny de reactors continus
Balanc d'energia i aspectes de seguretat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
12 20 32
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
11 21 32
Atenció personalitzada
2 4 6
 
Proves mixtes
TI4
C4
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
TI4
C4
Handout: Lliurament de problemas proposats
1r examen parcial
2n examen parcial
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

H.S. Fogler

Essentials of Chemical Reaction Engineering

ISBN-10: 0137146124

ISBN-13: 978-0137146123

Edition: 1

Publication Date: November 12, 2010

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent