DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES II Codi 17655502
Ensenyament
Enginyeria Industrial (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Pràctiques Externes optatives 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant Les pràctiques externes enriqueixen la formació dels estudiants, en un entorn que els proporcionarà, tant a ells com als responsables de la formació, un coneixement més profund sobre les competències que necessitaran en el futur. Les pràctiques externes es realitzaran en qualsevol àmbit relacionat amb l'enginyeria industrial.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d'estudi.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B6 Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C6 Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments

Cada titulació té assignats un o diversos tutors interns que són els que tutoritzen als estudiants durant la seva estada de pràctiques. Per la seva banda, l'empresa o institució pública es l'encarregada d'assignar la persona o persones que realitzaran les funcions de tutor extern de l'alumne.

Pel que fa al procediment de selecció i assignació dels alumnes per realitzar les pràctiques aquest es fa mitjançant l'acord entre l'empresa i l'alumne. Les empreses presenten les seves ofertes d'estades en pràctiques i els alumnes interessats s'inscriuen a les ofertes adjuntant el seu currículum. Un cop finalitzat el període d'inscripció l'Oficina de Suport a la Direcció de l'Escola fa arribar els currículums a l'empresa, que contacta amb els estudiants per realitzar una entrevista de selecció. Un cop l'empresa té seleccionat l'alumne acorden els termes de l'estada en pràctiques i es formalitza el conveni en pràctiques.

La Universitat es regeix per la normativa vigent en cada moment. Actualment la regulació aplicable al nostre centre és:

-Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s'actualitza el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa.

-Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

- Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

-Normativa de Pràctiques Externes dels Estudiants de la URV

-Normativa de pràctiques en empresa de l'ETSE

-Estatut de l'estudiant universitari, aprovat pel Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
1 1 2
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
1 1 2
Estada de pràctiques
B6
C6
0 125 125
Atenció personalitzada
1 0 1
Presentació i defensa dels treballs de pràctiques externes
B6
C4
0.5 2.5 3
Memòria
B2
C4
0 15 15
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Elaboració del CV i selecció de l'empresa.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes L'estudiant disposa d'un tutor en la institució i un tutor acadèmic a la universitat, els quals s'encarreguen del seguiment, supervisió i suport durant la realització de les pràctiques.

També hi ha un Coordinador de Pràctiques del Màster.
Estada de pràctiques Durant la seva estada a les pràctiques, l'estudiant disposa d'un tutor professional el qual s'encarrega de:
- Fixar, orientar i supervisar les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant en la institució.
-Avaluar l'activitat de l'estudiant en la institució i emetre els informes al respecte que corresponguin.
- Informar el tutor de la universitat de qualsevol incidència en el desenvolupament de les pràctiques.
Atenció personalitzada L'estudiant disposa d'un tutor acadèmic a la universitat, el qual s'encarrega de:
-Valorar l'adequació de les tasques assignades en les pràctiques al perfil acadèmic del màster.
- Orientar i ajudar l'estudiant en la seva relació amb la institució.
-Informar el coordinador de pràctiques de l'ETSE de possibles incidències en el desenvolupament de les pràctiques.
- Orientar l'estudiant en l'elaboració de la memòria de les pràctiques externes.
-Revisar la memòria i presentació abans de la seva defensa.
Presentació i defensa dels treballs de pràctiques externes Defensa oral per part dels estudiants de les pràctiques externes.
Memòria Elaboració d'un treball per part de l'alumne en el qual resumirà les característiques de l'empresa, institució pública o centre de recerca on ha realitzat les pràctiques i descriurà les tasques i funcions que ha desenvolupat.

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

La coordinació i seguiment de l'alumnat es realitzarà a través del tutor acadèmic de la universitat i del tutor professional de l'empresa o institució pública, així com pel coordinador de pràctiques. Tots dos tutors es responsabilitzaran de fixar el pla de treball de cada estudiant, fer un seguiment de les pràctiques realitzades.


Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Estada de pràctiques
B6
C6
-Informe realitzat per part de l'empresa o institució del tutor professional de pràctiques externes

-Autoinforme realitzat per part de l'alumne
30%
Presentació i defensa dels treballs de pràctiques externes
B6
C4
Defensa oral per part dels estudiants de les pràctiques externes. 30%
Memòria
B2
C4
Elaboració d'un treball per part de l'alumne en el qual resumirà les característiques de l'empresa, institució pública o centre de recerca on ha realitzat les pràctiques i descriurà les tasques i funcions que ha desenvolupat. 40%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació la realitzarà un tribunal a partir de l'informe del tutor professional, del autoinforme de l'alumne, de la qualitat de la memòria de pràctiques i de la qualitat de l'exposició pública.


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent