DATOS IDENTIFICATIVOS 2009_10
Asignatura (*) BIOESTADÍSTICA Código 18204003
Titulación
Grau d'Infermeria (2009)
Ciclo 1er
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer Segundo
Lengua de impartición
Català
Departamento Infermeria
Coordinador/a
APARICIO CASALS, MARIA ROSA
Correo-e mrosa.aparicio@urv.cat
elena.abello@urv.cat
Profesores/as
APARICIO CASALS, MARIA ROSA
ABELLO RILEY, ELENA
Web
Información relevante Per poder conèixer la distribució dels problemes de salut, els seus determinants, la influéncia dels factors que condicionen la presentació de les malalties, i els efectes de les intervencions sanitàries, tenim com a eines de treball: L'estadistica, la demografia i l'epidemiologia. Aquestes disciplines són bàsiques per a la comprensió del procés salut-malaltia i per a la identificació de factors de risc amb la finalitat de programar activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A16 Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals per a identificar i analitzar la influència dels factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups per a posar en pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.
 A20 Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo .....
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C3 Gestionar la información y el conocimiento.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A16 Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics
Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les poblacions.
 A20 Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població
Identificar els elements bàsics de la demografia
Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Contenidos
tema Subtema
UNITAT TEMÀTICA I: BIOESTADÍSTICA 1. Introducció a la bioestadística. Estadística descriptiva i inferencial.
Conceptes bàsics: població, mostra i tipus de variables (qualitatives i quantitatives).
2. Estadística Descriptiva: variables qualitatives (dicotòmiques, politòmiques i ordinals). Escales de mesura. Distribució de freqüències. Representació gràfica.
3. Estadística Descriptiva: variables quantitatives (discretes i contínues). Mesures de tendència central (moda, mediana i mitjana) i Mesures de posició (quartils, decils i centils).
4. Estadística Descriptiva: variables quantitatives. Mesures de dispersió: amplitud, desviació mitjana, variància i coeficient de variació). Mesures de forma. Representació gràfica.
5. Estadística Bidimensional. Organització de les dades. Taules de doble entrada. Correlació i Regressió entre dos variables estadístiques. Variables dependents i independents.
6. Probabilitat. Conceptes. Propietats. Formula de Bayes.
7. Distribucions mostrals: binomial, Poisson i normal. Característiques de la corba Normal.
8. Mostres. Tipus de mostres. Tècniques de mostreig: probabilístic i no probabilístic.
9. Estadística Inferencial : concepte. Estimació puntual, teorema central del límit, error estàndard i intervals de confiança.
10. Estadística Inferencial: contrast d’hipòtesis. Hipòtesis nul•la i alternativa.
11. Estadística Inferencial. Nivell de significació “p”. Tipus d’errors (I i II).
12. Estadística Inferencial. Proves paramètriques (t de Student i Anàlisi de la variància). Proves no paramètriques ( khi quadrat i ANOVA).
UNITAT TEMÀTICA II: DEMOGRAFIA 1. Conceptes generals. Aplicacions sanitàries. Evolució Històrica.
2. Fonts de dades demogràfiques.
3. Instruments per a l'anàlisi demogràfica: Taxa, raó, proporció. Tipus d'estudi.
4. Estructura de població. Dinàmica de població.
5. Fenòmens demogràfics: Natalitat, fecunditat, fertilitat, nupcialitat. Concepte i mesura.. Mortalitat:Components, causes, mesura. Estandardització. Esperança de vida. Taules de vida i aplicacions.. Migració. Concepte. Evolució i mesura.
6. Tendències i política de població.
UNITAT TEMÀTICA III: EPIDEMIOLOGIA 1. Concepte d’epidemiologia. Desenvolupament Històric. Objectius i aplicacions. Multicausalitat. Raonament epidemiològic. Classificació dels estudis epidemiològics.
2. Mesures de freqüència. Raó, proporció, taxa. Indicadors de freqüència de mobilitat i mortalitat.
3. Fonts d'informació.
4. Epidemiologia descriptiva. Epidemiologia analítica: Estudis transversals, longitudinals. Cas/control i de cohort. Epidemiologia experimental. Estudis d'intervenció i experimentació.
5. Avaluació dels programes de cribatge. Validesa de les proves diagnostiques. Requisits d'un programa de cribatge. Definició de malaltia.
6. Vigilància epidemiològica. Patrons i tendències de morbi mortalitat.
7. Lectura crítica de publicacions científiques amb continguts d'epidemiologia.
8. Epidemilogia de les malalties transmisibles

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
Sesión magistral
14 20 34
Seminarios
A16
A20
B2
C3
20 32 52
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A16
A20
B2
C3
26 32 58
Atención personalizada
2 0 2
 
Pruebas mixtas
A16
A20
3 0 3
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de la assignatura
Sesión magistral Explicació dels conceptes bàsics de les unitats temàtiques
Seminarios Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat de problemes o/i exercicis, relacionats amb el temari de l'assignatura. Analisi i reflexió d'articles publicats aplicant els conceptes treballats en l'assignatura.

Atención personalizada
descripción
Disponibilitat per atendre l'alumne i resoldre dubtes per via presencial, correu electrònic, espai moodle

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Seminarios
A16
A20
B2
C3
Resolució de problemes integrant els coneixements d'estadística, epidemiologia 30%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A16
A20
B2
C3
Realització d'exercicis, cerca d'informació i anàlisi en epidemiologia, demografia i estadística 30%
Pruebas mixtas
A16
A20
Prova escrita per avaluar l'asimilació dels conceptes mínims de l'assignatura 30%
Otros  

Es valorarà, entre altres, l'assistència als seminaris i a les classes de resolució de problemes, que s'engeguin les activitats a temps, la participació en el Foro de Consultes, serietat el les tasques d'autoavaluació i avaluació de companys.

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Fuentes de información

Básica Institut d'estadística de Catalunya., Anuari estadístic de catalunya , Generalitat de Catalunya., varis anys
Colimon K-M., Fundamentos de epidemiologia., Díaz de Santos., 1980 Madrid.
Martin Zurro A, et al., Manual de atención primária: organización y pautas de actuación en la consulta., Doyma S.A. varies edición., 1989 Barcelona.
Piedrola Gil G., Medicina preventiva y salut pública., Salvat. 8ª edició., 1988 Barcelona.
Pressat R., Introducción a la demografia., Pirámide., 1975 Madrid.
Rothman K.J., Epidemiología moderna., Díaz de Santos., 1987 Madrid.
Icart Isern M. Teresa, Enfermeria Comunitaria: epidemiologia, Masson varies edicions,
Ritchey,FJ., Estadística básica para las ciencias sociales, Mc-Graw-Hill_Interamericana, 2001 México
Bases demogràfiques de significació Sanitària, Salas K.; et al, EUB, 2000 Barcelona
Estadística para Biología y Ciencias de la Salud. , Milton, S, Ed. McGraw-Hill. Interamericana, 2001 México
Estadística Básica para las Ciencias Sociales y del Comportamiento, Hopkins, K et al , Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997
Bioestadística,, Glantz, Stanton A., , McGraw-Hill,, 2005 Mèxic

 

 

 

Complementária Armijo-Rojas R., Epidemiología., Interamericana. 2ªedición., 1978 Buenos Aires.
Hubert G., Guillaume W., Demografía., Pirámide., 1975 Madrid.
Leguina J., Fundamentos de demográfia., Siglo veintiuno de España, Editores S.A. 4ª edición., 1989 Madrid.
Pineault R, et al., La planificación sanitaria, conceptos, metodos estrategias., Masson S.A. 2ª edición., 1989 Barcelona.
Presser E, et al., Diagnóstico de salud y formulación de programas para 1986 en la comunidad floral de navarra., Gobierno de Navarra Departamento de Salud y bienestar., 1986 Navarra.
Weeks J.R., Sociologia de la población., Alianza Editorial., 1984 Madrid.
Altres Recursos:

Haupth A, Kane T.T. Guia rapida de poblacion del population reference bureau: una guía rápida sobre la dinámica de la población para periodistas, personas encargadas de formular políticas, personal docente, estudiantes y otras personas interesadas en la demografía. 4a ed. Washington D.C.:Population Reference Bureau; 2003. [Consultat el 9 de setembre del 2008]. Disponible a: http://www.prb.org/pdf/PopHandbook_Sp.pdf

Red nacional de vigilancia epidemiológica de España. Protocolos de las enfermedades de declaración obligatoria área de vigilancia epidemiológica centro nacional de epidemiología [consultada 10 de setembre del 2008]. disponible a: http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/procedimientos/proedo00.pdf

El EpiCentro: un sitio de apoyo al aprendizaje de la epidemiología [consultada 10 de setembre del 2008]. disponible a: http://escuela.med.puc.cl/Recursos/recepidem/index.htm

Fisterra .com : Atención primaria en la red [consultada 10 de setembre del 2008]. disponible a: http://www.fisterra.com/

Instituto Nacional de Estadística (INE) www.ine.es

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) www.idescat.net

Recomendaciones


 
Otros comentarios
Mantenir un ritme constan en l’estudi, la realització de totes les activitats programades i la prova escrita, és practicament segur que superaras l’assignatura sense problemes Per aprovar l’assignatura cal aprovar cadascuna de les Unitats temàtiques (bioestadística, demografia i epidemiologia)
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.