DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Codi 18204004
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Coordinador/a
FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA
Adreça electrònica josep.guarro@urv.cat
mariajose.figueras@urv.cat
josepa.gene@urv.cat
albertomiguel.stchigel@urv.cat
carolina.silvera@urv.cat
roxana.beaz@urv.cat
Professors/es
GUARRO ARTIGAS, JOSEP
FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA
GENÉ DÍAZ, JOSEPA
STCHIGEL GLIKMAN, ALBERTO MIGUEL
SILVERA SIMÓN, MARÍA CAROLINA
BEAZ HIDALGO, ROXANA
Web
Informació rellevant Estudio de los fenómenos celulares y moleculares para comprender el fundamento de los procesos celulares y conocimientos básicos esenciales para conocer los procesos infecciosos que implican los microorganismos patógenos.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A8 Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del cicle vital.
 A13 Habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.
 A18 Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl•lules i els teixits.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A8 Distingir els microorganismes mes comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió. i les estratègies de control i tractament
Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat
Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.
 A13 Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics
 A18 Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions
Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.
Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
PROGRAMA TEÒRIC

Bloc 1: BIOLOGIA CEL.LULAR. (6 hores)

Tema 1. Introducció a la biologia cel•lular i funcions fonamentals dels organismes. Teoria cel•lular. Morfologia i composició de la cèl•lula. Propietats estructurals, genètiques i fisiològiques de la cèl•lula. Cèl•lules procariotes, eucariotes i virus. Metabolisme i autoregulació (homeostasi i reproducció).

Tema 2. Matriu extracel•lular i membrana plasmàtica. Estructura, composició química i activitat fisiològica.

Tema 3. Matriu citoplasmàtica i citoesquelet (microfilaments, filaments intermedis i microtúbuls). Estructura, composició química i actividad fisiológica. Paper de citoesquelet en la dinàmica cel•lular.

Tema 4. Reticle endoplasmàtic, complex de Golgi, lisosomes, endosomes, peroxisomes i mitocòndris. Tipus, estructura, activitat fisiològica i biogènesi.

Tema 5. Nucli: matriu nuclear, nuclèol i ribosomes. Organització estructural. Tipus de cromatina i nivells d’organizació molecular. Paper del nuclèol en la biogènesi dels ribosomes.

Tema 6. (I) Cicle i desenvolupament cel•lular. Mort cel•lular, apoptosi (II) Divisió cel•lular: mitosis. Meiosis i reproducció sexual. (III) Gametogènesi i fecundació. Diferenciació cel•lular.Bloc 2: GENÈTICA (2 hores)

Tema 7. Aspectes cel•lulars de l’herència. Reproducció asexual i parasexual.

Tema 8. Cromosomes i herència. Lleis de Mendel. Herència lligada al sexe. Mutacions i canvis cromosòmics


Bloc 3: MICROBIOLOGIA GENERAL (22 hores)

Tema 9. Microbiologia. Evolució històrica. Conceptes bàsics i contingut. Estructura bacteriana. Components de la cèl•lula bacteriana. Fisiologia, nutrició i creixement. Medis de cultiu. Identificació dels bacteris. Genètica bacteriana.

Tema 10. Interrelacions hoste-paràsit. Microbiota normal o indígena. Conceptes d’infecció. Postulats de Koch. Factors determinants d’acció patògena. Defenses naturals contra la infecció. Inflamació. Fagocitosi. Complement. Immunologia. Resposta immune específica. Immunoteràpia i immunoprevenció. Vacunes.

Tema 11. Quimioteràpia. Antibiòtics i quimioteràpics. Mecanismes d’acció. Classificació dels antibiòtics. Antibiograma.

Tema 12. Diagnòstic de les malalties infeccioses. Recollida de mostres, conservació i transport. Diagnòstic directe i indirecte. Cultiu. Reaccions serològiques. Tècniques de biologia molecular pel diagnòstic.

Tema 13. Cocs grampositius i gramnegatius. Staphylococcus. Streptococcus. Neisseria. Cocs anaerobis.

Tema 14. Bacils grampositius i gramnegatius. Corynebacterium. Listeria. Bacillus. Clostridium. Enterobacteriaceae. Vibrio. Campylobacter. Pseudomonas. Acinetobacter. Bacils gramnegatius anaerobis. Haemophilus. Brucella. Legionella. Bordetella.

Tema 15. Micobacteris. Mycobacterium tuberculosis. Altres micobacteris d’interès mèdic. Espiroquetes. Treponema, Borrelia, Leptospira. Micoplasmes rickèttsies i clamídies. Característiques generals.

Tema 16. Micologia. Característiques generals del fongs. Els fongs com organismes patògens. Tipus i característiques de les micosis. Diagnòstic i tractament.

Tema 17. Virologia. La partícula vírica. Estructura i mecanismes de multiplicació. Diagnòstic i tractament de les infeccions víriques. Virus ADN. Herpesvirus. Citomegalovirus. Virus d’Epstein-Barr. Papillomavirus. Hepatitis víriques. HepatitisA, B, C, D. Altres tipus d’hepatitis.

Tema 18.Virus ARN. Virus de la grip. Virus de la parotiditis. Virus del xarampió. Virus sincític respiratori. Virus de la poliomielitis. Enterovirus. Virus de la ràbia. Virus de la rubeola. Rotavirus. Virus de la immunodeficiència humana. Prions: Estructura i malalties que provoquen.

Tema 19. Parasitologia. Característiques generals dels paràsits d’interès mèdic. Tipus de paràsits i malalties en l´home. Definicions. Tècniques de diagnòstic..- Protozous. Amebes. Giardia. Trichomonas. Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma, Cryptosporidium, Leishmania, Trypanosoma. Helmints. Enterobius. Ascaris. Trichinella. Echinococcus. Anisakis. Artròpodes paràsits i transmissors de malalties.

Tema 20. Bacterièmies. Sepsis. Hemocultiu. Endocarditis. Meningitis infeccioses.

Tema 21. Infecció respiratòria. Infeccions del tracte respiratori superior. Infeccions del tracte respiratori inferior.

Tema 22. Infeccions urinàries: caracterítiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 23. Malalties de transmissió sexual: característiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 24. Infeccions gastrointestinals: característiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 25. Infeccions de la pell, teixits tous, osteomielitis: característiques generals, diagnòstic i tractament. Infeccions de la boca: característiques generals, tipus mecanismes de defensa i tractament.

Tema 26. Control de les poblacions microbianes. Concepte d’esterilització i desinfecció. Efectes dels agents físics i químics sobre els microorganismes. Radiacions. Filtració. Agents químics esterilitzants. Desinfectants. Antisèptics. Conservants. Graus d’acció dels germicides. Tècniques per a l’avaluació de la seva activitat.

Tema 27. Infecció hospitalària i infecció adquirida en la comunitat. Prevenció de la infecció hospitalària. Paper de la infermeria en el control de l’infecció hospitalària.

PRÀCTICA 1: Introducció al maneig del microscopi i de materials al laboratori de biologia i microbiologia. Continguts teòrics i pràctics (1h 30min):

PRÀCTICA 2: Introducció a l'estructura cel•lular: organismes procariotes i eucariotes. Introducció als microorganismes: bacteris i fongs. Tincions simples.

PRÀCTICA 3: Les persones i l`ambient com a vehicle de tranmissió de microorganismes. Contaminació ambiental, de superfícies i del personal sanitari. Presa de mostres, observació de bacteris i fongs al microscopi. Proves de sensibilitat a antimicrobians.

PRÀCTICA 4: Paràsits d'importància clínica.

PRÀCTICA 5: Estudi dels processos de divisió cel.lular: mitosi i meiosi.

PRÀCTICA 6: Herència en humans I. Cromosoma i herència. Relacions de dominància i al.lels múltiples. Relació genotip- fenotip. Cariotip. Aplicació a problemes de genètica.

PRÀCTICA 7: Herència en humans II. Determinació de grups sanguinis. Factor Rh. Grups serològics: concepte antigen-anticòs.Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
Sessió Magistral
A8
A13
A18
30 50 80
Resolució de problemes, exercicis
A8
A13
A18
2 2 4
Presentacions / exposicions
A8
A13
A18
10 30 40
Pràctiques a laboratoris
A8
A13
A18
18 6 24
Atenció personalitzada
2 0 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació genèrica de l' assignatura
Sessió Magistral Exposició teòrica dels blocs temàtics a l’aula. Estan programades dues hores lectives setmanals els dillums de de 10 a 12h.
Resolució de problemes, exercicis Exposició de problemes relacionats amb la genètica i resolució dels mateixos de forma conjunta a classe.
Presentacions / exposicions Per donar una visió pràctica dels conceptes explicats, els alumnes, en grups de tres, han de realitzar a classe una exposició de 10 minuts (presentació en Power Point) sobre un tema d’interès i d’actualitat que proposarà el professor. Per realitzar les presentacions els alumnes contaran amb la supervisió e orientació del professor.
Pràctiques a laboratoris Les pràctiques guiades són obligatòries. Tindran una duració d’un total de 20 hores, distribuïdes en 5 hores diàries durant 4 dies segons l’horari oficial. El contingut de les pràctiques està orientat de tal forma que permeti a l'alumne una millor comprensió de la part teòrica del programa. També aborden aspectes tractats més superficialment a les classes teòriques.
Requisits previs:
1) els alumnes hauran de portar bata de laboratori i el guió de pràctiques que podran adquirir al servei de Fotocopisteria del Centre.
2) abans de cada pràctica l'alumne haurà de llegir amb atenció el protocol de la mateixa; això li permetrà un millor aprofitament i l'ajudarà en la confecció del qüestionari corresponent.
Avís important: aquells alumnes que faltin a més de dues pràctica sense causa justificada se’ls hi farà un examen personalitzat de les mateixes (veure avaluació) que es realitzarà avanç de l'examen final. Això no l’eximirà de tenir que respondre en l'examen final a la pregunta de practiques, ja que només es una forma de avaluar les pràctiques a les que no s'ha assistit.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes poden consultar els seus dubtes directament amb els professor, de forma virtual a traves de correu electrònic, pero també en una entrevista personalitzada, el dia i l’hora de la qual es concertarà prèviament per correu electrònic adreçat a cadascun dels professors.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A8
A13
A18
L'assignatura s'avaluarà a través d'examen final que s'haurà de superar amb una nota mínima de 5 sobre 10. Aquest inclourà preguntes conceptuals (i esquemes) del blocs de la matèria. 70
Resolució de problemes, exercicis
A8
A13
A18
Probles de genetica 5
Presentacions / exposicions
A8
A13
A18
Exposició de 10 minuts (presentació en Power Point) sobre un tema d’interès i d’actualitat que proposarà el professor 10
Pràctiques a laboratoris
A8
A13
A18
La evacuació de les pràctiques guiades es realitza a traves de la assistència que es obligatòria, per tots els alumnes i a traves 1 qüestió inclosa al examen final.
Aquells alumnes que hagin faltat a més dues pràctiques sense causa justificació se’ls li farà una prova addicional exclusivament d’aquesta part del programa.
15
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En l'ànim d'orientar a l'alumne a obtenir els resultats òptims (nota màxima) en l'examen es fan els següents comentaris:
1. Quan se li demana a l'alumne que defineixi un concepte, s'espera que l'alumne respongui 3 punts bàsics:
a. Què és? (estructura, composició, procés específic que es realitza)
b. On és? (localització de l'estructura o del procés) i
c. Per què serveix? (funció específica del component, etapa o procés)
Així mateix, i si procedeix, s'espera que posi algun exemple concret o faci un dibuix si és pertinent.

Si en la pregunta es demana fer un esquema és important fer-lo de manera clara i entenedora. Si és adient es complementarà amb una breu explicació.

Els alumnes que vulguin revisar el seu examen, hauran de portar els seus apunts per tal de poder comprovar i valorar més acuradament el perquè de la puntuació obtinguda.


Fonts d'informació

Bàsica Manson, A. L., Jones, E., Morris, A. , Lo esencial en célula y genética, 2n, 2003, Ed. Elsevier
Cooper, G. M., Asuman, R. E. , La Célula, 3a, 2006, MARBÁN, S. L.
Paniagua R., Nistal, M., Sesma, P., Álvarez-Uría, M., Fraile, B., Anadón, R., Sáez, F. J. , Biología Celular, 2n, 2003, Ed. McGraw-Hill Interamericana
Alberts, B. & cols. , Introducción a la Biología Celular, 2n, 2006, Panamericana. Barcelona.
Manuel de la Rosa & José Prieto. , Microbiología en Ciencias de la Salud, 2n, 2004, Elsevier
Murray P.R., Roshental, K.S. & Pfaller, M.A. , Microbiología Médica , 5a, 2006,
Pierce, B. , Un enfoque conceptual, 2n, 2006, Panamericana. Barcelona.
Ryan, K & Ray, C.G. , Microbiología Médica , 4a, 2005, Mcgraw-Hill.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent