DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Codi 18204004
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Coordinador/a
BEAZ HIDALGO, ROXANA
Adreça electrònica josep.guarro@urv.cat
albertomiguel.stchigel@urv.cat
roxana.beaz@urv.cat
keithcassia.dacunha@urv.cat
fadualeila.latif@urv.cat
Professors/es
GUARRO ARTIGAS, JOSEP
STCHIGEL GLIKMAN, ALBERTO MIGUEL
BEAZ HIDALGO, ROXANA
DA CUNHA ., KEITH CASSIA
LATIF EUGENÍN, FADUA LEILA
Web http://http://www.fmcs.urv.cat/cmb/unitat/biologia_microbiologia/
Informació rellevant Aquesta assignatura és una introducció a l'estudi de l'organització estructural i funcional de les cèl•lules, dels principis de la genètica i la microbiologia. L’objectiu general de l’assignatura és que l’alumne adquireixi una base tant teòrica com pràctica dels fonaments cel•lulars, moleculars i genètics del funcionament del cos humà, tant en estat de salut com de malaltia, fen especial èmfasis en l’estudi dels microorganismes i dels processos infecciosos, això li permetrà més endavant comprendre les bases biològiques de la patologia i de la terapèutica. Tots aquests coneixements estan estructurats en tres blocs temàtics: Biologia Cel•lular, Genètica i Microbiologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A8 Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del cicle vital.
 A13 Habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.
 A18 Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl•lules i els teixits.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A8 Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de transmissió. i les estratègies de control i tractament
Definir els conceptes d'immunització activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat
Explicar les bases de la resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que l'alteren.
 A13 Definir els conceptes de esterilització i desinfecció i saber explicar els processos de esterilització, desinfectació i d'ús dels antisèptics
 A18 Saber distingir els diferents tipus cel•lulars, composició, funció i interrelacions
Explicar les bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries.
Comprendre els mecanismes que regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: BIOLOGIA CEL.LULAR. (6 hores) Tema 1. Introducció a la biologia cel•lular i funcions fonamentals dels organismes. Teoria cel•lular. Morfologia i composició de la cèl•lula. Propietats estructurals, genètiques i fisiològiques de la cèl•lula. Cèl•lules procariotes, eucariotes.

Tema 2. Estudi de l'organització cel.lular I: Matriu extracel•lular i membrana plasmàtica. Estructura, composició química i activitat fisiològica. Matriu citoplasmàtica i citoesquelet (microfilaments, filaments intermedis i microtúbuls). Estructura, composició química i actividad fisiológica. Paper de citoesquelet en la dinàmica cel•lular. Reticle endoplasmàtic, complex de Golgi, lisosomes, endosomes, peroxisomes i mitocòndris. Tipus, estructura, activitat fisiològica i biogènesi. Nucli: matriu nuclear, nuclèol i ribosomes. Organització estructural. Tipus de cromatina i nivells d’organizació molecular. Paper del nuclèol en la biogènesi dels ribosomes.

Tema 3. Estudi de l'organització cel.lular II: Cicle cel•lular, divisiò cel•lular i desenvolupament embrionari. Cicle cel•lular i mitosis. Meiosis i reproducció sexual. Gametogènesi i fecundació. Diferenciació cel•lular.
Bloc 2: GENÈTICA (3 hores). Tema 4. Cromosomes i herència. Genètica mendeliana: conceptues bàsics. Lleis de Mendel.

Tema 5: Mutacions cromosòmiques y gnòmiques.

Tema 6: Trastorns monogènics o mendelians en els éssers humans: Herència autosòmica i herència lligada al sexe.
Bloc 3: MICROBIOLOGIA (22 hores) Tema 7. Microbiologia. Evolució històrica. Conceptes bàsics i contingut. Estructura bacteriana. Components de la cèl•lula bacteriana. Fisiologia, nutrició i creixement. Medis de cultiu. Identificació dels bacteris. Genètica bacteriana.

Tema 8. Interrelacions hoste-paràsit. Microbiota normal o indígena. Conceptes d’infecció. Postulats de Koch. Factors determinants d’acció patògena. Defenses naturals contra la infecció. Inflamació. Fagocitosi. Complement. Immunologia. Resposta immune específica. Immunoteràpia i immunoprevenció. Vacunes.

Tema 9. Quimioteràpia. Antibiòtics i quimioteràpics. Mecanismes d’acció. Classificació dels antibiòtics. Antibiograma.

Tema 10. Diagnòstic de les malalties infeccioses. Recollida de mostres, conservació i transport. Diagnòstic directe i indirecte. Cultiu. Reaccions serològiques. Tècniques de biologia molecular pel diagnòstic.

Tema 11. Cocs grampositius i gramnegatius. Staphylococcus. Streptococcus. Neisseria. Cocs anaerobis.

Tema 12. Bacils grampositius i gramnegatius. Corynebacterium. Listeria. Bacillus. Clostridium. Enterobacteriaceae. Vibrio. Campylobacter. Pseudomonas. Acinetobacter. Bacils gramnegatius anaerobis. Haemophilus. Brucella. Legionella. Bordetella.

Tema 13. Micobacteris. Mycobacterium tuberculosis. Altres micobacteris d’interès mèdic. Espiroquetes. Treponema, Borrelia, Leptospira. Micoplasmes rickèttsies i clamídies. Característiques generals.

Tema 14. Micologia. Característiques generals del fongs. Els fongs com organismes patògens. Tipus i característiques de les micosis. Diagnòstic i tractament.

Tema 15. Virologia. La partícula vírica. Estructura i mecanismes de multiplicació. Diagnòstic i tractament de les infeccions víriques. Virus ADN. Herpesvirus. Citomegalovirus. Virus d’Epstein-Barr. Papillomavirus. Hepatitis víriques. HepatitisA, B, C, D. Altres tipus d’hepatitis.

Tema 16.Virus ARN. Virus de la grip. Virus de la parotiditis. Virus del xarampió. Virus sincític respiratori. Virus de la poliomielitis. Enterovirus. Virus de la ràbia. Virus de la rubeola. Rotavirus. Virus de la immunodeficiència humana. Prions: Estructura i malalties que provoquen.

Tema 17. Parasitologia. Característiques generals dels paràsits d’interès mèdic. Tipus de paràsits i malalties en l´home. Definicions. Tècniques de diagnòstic..- Protozous. Amebes. Giardia. Trichomonas. Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma, Cryptosporidium, Leishmania, Trypanosoma. Helmints. Enterobius. Ascaris. Trichinella. Echinococcus. Anisakis. Artròpodes paràsits i transmissors de malalties.

Tema 18. Bacterièmies. Sepsis. Hemocultiu. Endocarditis. Meningitis infeccioses.

Tema 19. Infecció respiratòria. Infeccions del tracte respiratori superior. Infeccions del tracte respiratori inferior.

Tema 20. Infeccions urinàries: caracterítiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 21. Malalties de transmissió sexual: característiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 22. Infeccions gastrointestinals: característiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 23. Infeccions de la pell, teixits tous, osteomielitis: característiques generals, diagnòstic i tractament. Infeccions de la boca: característiques generals, tipus mecanismes de defensa i tractament.

Tema 24. Control de les poblacions microbianes. Concepte d’esterilització i desinfecció. Efectes dels agents físics i químics sobre els microorganismes. Radiacions. Filtració. Agents químics esterilitzants. Desinfectants. Antisèptics. Conservants. Graus d’acció dels germicides. Tècniques per a l’avaluació de la seva activitat.

Tema 25. Infecció hospitalària i infecció adquirida en la comunitat. Prevenció de la infecció hospitalària. Paper de la infermeria en el control de l’infecció hospitalària.

PRÀCTICAS AL LABORATORI (20 hores) PRÀCTICA 1: Introducció al estudi dels microorganismes en un laboratori de Microbiologia. Les persones i l’ambient com a vehicle de transmissió de microorganismes.

PRÀCTICA 2: Introducció a l’ús del microscopi. Observació a l'estructura cel•lular: organismes procariotes i eucariotes.

PRÀCTICA 3: Fongs d’importància clínica.

PRÀCTICA 4: Paràsits d'importància clínica.

PRÀCTICA 5: Divisió dels organismes: mitosi i meiosi.

PRÀCTICA 6: Espermatogènesi i ovogènesi.

PRÀCTICA 7: Determinació de grups sanguinis.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A8
A13
A18
31 16 47
Presentacions / exposicions
A8
A13
A18
8 18 26
Pràctiques a laboratoris
A8
A13
A18
20 10 30
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves de desenvolupament
A8
A13
A18
4 40 44
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació genèrica de l' assignatura
Sessió Magistral Exposició teòrica dels blocs temàtics a l’aula. Estan programades tres hores lectives setmanals. Els continguts del temari explicats a les classes magistrals s’avaluaran a traves d’un examen parcial i d’un examen final o de síntesi que s'hauran de superar amb una nota mínima de 5 sobre 10 per a considerar-los aprovats. El alumnes que hagin superat l’examen parcial no hauran d'examinar-se al final de la part del programa avaluada en l’examen parcial. Els alumnes haurien d'examinar-se de tota l'assignatura en cas de no haver aprovat el primer parcial. El primer parcial contarà un 40% de la nota final; i el segon parcial amb un 50% en el qual s'inclourà una pregunta de pràctiques. Els alumnes que no superin qualsevol dels dos exàmens haurien d'anar amb la part suspesa l'examen de recuperació del gener.
Presentacions / exposicions Per donar una visió pràctica dels conceptes explicats, els alumnes, en grups de tres o cuatre, han de realitzar a classe una exposició de 10 minuts (presentació en Power Point) en la que han de participar tots els membres del grup sobre un tema d’interès i d’actualitat que proposarà el professor. Per realitzar les presentacions els alumnes contaran amb la supervisió e orientació del professor. Aquesta presentació és obligatòria per tots els alumnes (excepte per els repetidors) i serà enviada al professor a traves del Moodle abans de la seva presentació.

Pràctiques a laboratoris Les pràctiques guiades són obligatòries per tots els alumnes excepte per els repetidors. Tindran una duració d’un total de 20 hores, distribuïdes en 5 hores diàries durant 4 dies segons l’horari oficial. El contingut de les pràctiques està orientat de tal forma que permeti a l'alumne una millor comprensió de la part teòrica del programa. També aborden aspectes tractats més superficialment a les classes teòriques.
Requisits previs:
1) els alumnes hauran de portar bata de laboratori i el guió de pràctiques que esta disponible al Moodle.
2) abans de cada pràctica l'alumne haurà de llegir amb atenció el protocol de la mateixa; això li permetrà un millor aprofitament i l'ajudarà en la confecció del qüestionari corresponent.
Avís important: aquells alumnes que faltin a més de dues pràctica sense causa justificada se’ls hi farà un examen personalitzat de les mateixes (veure avaluació) que es realitzarà avanç de l'examen final. Això no l’eximirà de tenir que respondre en l'examen final a la pregunta de practiques, ja que només es una forma de avaluar les pràctiques a les que no s'ha assistit donat que son d’obligatòria assistència.
Els coneixements derivats de les pràctiques s'avaluaran en l'examen final amb una pregunta de respostes curtes que contarà un 10% de la nota final.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes poden consultar els seus dubtes directament amb els professor, de forma virtual a traves de correu electrònic, pero també en una entrevista personalitzada, el dia i l’hora de la qual es concertarà prèviament per correu electrònic adreçat a cadascun dels professors.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A8
A13
A18
Exposició de 10 minuts (presentació en Power Point) sobre un tema d’interès i d’actualitat que proposarà el professor. S'avaluarà la capacitat de anàlisis i síntesi, expressió oral així com capacitat de comunicació. La nota contarà un 10% de la nota final. 10
Pràctiques a laboratoris
A8
A13
A18
La avaluació de les pràctiques guiades es realitza a traves de la assistència que es obligatòria, per tots els alumnes i a traves 1 qüestió inclosa al examen final que contarà amb un 10% de la nota final. Aquells alumnes que hagin faltat a més dues pràctiques sense causa justificació se’ls li farà una prova addicional exclusivament d’aquesta part del programa avanç de l`examen final. 10
Proves de desenvolupament
A8
A13
A18
Els continguts del temari explicats a les classes magistrals s’avaluaran a traves d’un examen parcial i d’un examen final o de síntesi que s'hauran de superar amb una nota mínima de 5 sobre 10 per a considerar-los aprovats. El alumnes que hagin superat l’examen parcial no hauran d'examinar-se al final de la part del programa avaluada en l’examen parcial. L’examen final o de síntesi inclourà preguntes curtes o esquemes dels tres blocs temàtics, una pregunta de pràctiques i un problema de genètica.
La nota final de l’assignatura serà la derivada de les notes aprovades obtingudes en els dos exàmens més la nota obtinguda de la presentació. Sinó es així, la nota final suspesa serà nomes la obtinguda en el examen final o de síntesis.
Totes aquells alumnes que no hagin aprovat algun dels exàmens tindran l'oportunitat de fer un examen de recuperació (segona convocatòria) que tindra la mateixa estructura que l'examen final. Al igual que els altres exàmens haura de superar-se en una nota mínima de 5 sobre 10, sinó es així, no es podrà considerar en la nota final ni la nota del parcial o final si esta aprovada ni la de la presentació. La nota de la presentació es guardarà durant el següent curs acadèmic per els alumnes repetidors.
80
Altres  

Els alumnes repetidors no tenen obligació de repetir les practiques si les varen realitzar totes però si cal que s'examinin de la pregunta de practiques en l'examen final. Així mateix no caldrà que facin la presentació de nou i se lis guardarà la nota obtinguda nomes durant el següent curs acadèmic. Les notes parcial aprovades dels continguts teòrics no es guarden per el següent curs acadèmic.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

En l'ànim d'orientar a l'alumne a obtenir els resultats òptims (nota màxima) en l'examen es fan els següents comentaris:

1. Quan se li demana a l'alumne que defineixi un concepte, s'espera que l'alumne respongui 3 punts bàsics:

a. Què és? (estructura, composició, procés específic que es realitza)

b. On és? (localització de l'estructura o del procés) i

c. Per què serveix? (funció específica del component, etapa o procés)

Així mateix, i si procedeix, s'espera que posi algun exemple concret o faci un dibuix si és pertinent.

Si en la pregunta es demana fer un esquema és important fer-lo de manera clara i entenedora. Si és adient es complementarà amb una breu explicació.

Els alumnes que vulguin revisar el seu examen, hauran de portar els seus apunts per tal de poder comprovar i valorar més acuradament el perquè de la puntuació obtinguda.


Fonts d'informació

Bàsica

- Paniagua R., Nistal, M., Sesma, P., Álvarez-Uría, M., Fraile, B., Anadón, R., Sáez, F. J. , Biología Celular. Cuarta edición. McGraw-Hill Interamericana (2007).

- Gerald Karp. Biología Celular y Molecular. Conceptos y Experimentos. Sexta edición. Mc Graw Hill. (2010).


- Alberts, B. & cols. , Introducción a la Biología Celular, 2n, Panamericana. Barcelona (2006).

- Warren Levinson. Microbiología e inmunología médicas. Octava edición. McGraw Hill Interamericana (2004).

- W. John Spicer. Microbiología clínica y enfermedades infecciosas. Texto y atlas en color. Segunda edición. Elsevier Churchill Livingstone (2009).

- Michael R. Cummings. Herencia Humana. Principios y Conceptos. Cuarta edición. Editorial Médica Panamericana (1998).

- Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. Microbiología Médica. Sexta edición. Elsevier Mosby (2009).

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent