DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA Codi 18204006
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Infermeria
Coordinador/a
BURJALES MARTI, MARIA DOLORS
Adreça electrònica mdolors.burjales@urv.cat
laura.ortega@urv.cat
ines.sombrero@urv.cat
Professors/es
BURJALES MARTI, MARIA DOLORS
ORTEGA SANZ, LAURA
SOMBRERO TORRES, INÉS
Web
Informació rellevant Introduir l’alumnat en els aspectes de comunicació i relació d’ajuda bàsics pel desenvolupament de la seva pràctica professional en relació a la persona, la família i el grup amb una perspectiva de cuidatge integral.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A21 Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l'equip interdisciplinari.
 A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
 A23 Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.
 A24 Informar, registrar, documentar i derivar cuidats utilitzant les tecnologies adequades.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A21 Afavorir la dinàmica grupal.
Distingir els diferents components de la comunicació.
Reconèixer els diferents estils de comunicació.
Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.
 A22 Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.
Identificar les diferents emocions.
Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les emocions.
 A23 Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.
Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.
Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.
 A24 Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la pràctica professional.
Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida professional i/o professional.
 B6 Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris socials.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I: Comunicació intrapersonal i dinàmica grupal • Relació intrapersonal: Autoconeixement: autocura, autoestima, autoconcepte, valors i creençes.
• Processos i etils comunicatiu i Estils comunicatius.
• La infermera com a persona i com a membre del equip.
Unitat temàtica II: Comunicació i relació terapèutica • Relació Terapèutica: Empatia, Escolta activa, Observació, Fases de la relació terapèutic
• Expectatives i temors del professional
• Expectatives i temors dels pacients
• L’entrevista
• La comunicació en el sistema familiar
• Comunicació intercultural
• Procés comunicatiu en situacions difícils
• Registres d’infermeria
Unitat temàtica III: Tècniques d’assessorament i negociació •Tècniques per desenvolupar els recursos personals: Tècnica de resolució de problemes, Reestructuració cognitiva, assertivitat
•Tècniques de negociació
•Tècniques benestar psicològic
•Habilitats per parlar en públic

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A21
A22
A23
A24
B2
B6
24 26 50
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A21
A22
A23
A24
B2
B6
0 46 46
Pràctiques a laboratoris
A21
A22
A23
A24
B2
B6
34 12 46
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A21
A22
A23
A24
B2
B6
1 4 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura i activitats per a prendre contacte i recollir informació dels alumnes.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Realització del portafoli on es recolliran tots els treballs i aportacions realitzades durant l’assignatura: treballs de grup, resolució de problemes, reflexió, aplicació i/o transferència a la pràctica en la vida personal i/o professional seguint les normes de presentació prèviament facilitades a l’alumnat.
Pràctiques a laboratoris Tallers interactius en grups reduïts, participatius, basats en el treball i participació activa de l’estudiant. Es reflexionarà (de forma oral i escrita) individual i en grup sobre els diferents aspectes de les habilitats de comunicació. S’entrenarà per l’adquisició d’aquestes habilitats mitjançant simulacions, exercicis, reflexions, dinàmiques grupals, casos pràctics i visionat de pel•lícules i/o documentals.
Atenció personalitzada Es realitzaràn atencions personalitzades a l'alumnat sempre que ho requereixin, previa demanda, de forma presencial o en l'espai moodle, en les hores establertes per a realitzar aquesta activitat.

Atenció personalitzada
Descripció
Es realitzaràn atencions personalitzades a l'alumnat sempre que ho requereixin, previa demanda, de forma presencial o en l'espai moodle, en les hores establertes per a realitzar aquesta activitat.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A21
A22
A23
A24
B2
B6
S’avaluaran el conjunt d'activitats realitzades durant l’assignatura: treballs de grup, resolució de problemes, reflexió, aplicació i/o transferència a la pràctica en la vida personal i/o professional
Presentació: expressió escrita, capacitat d’anàlisi i síntesi, i bibliografia.
30% de la nota final
Pràctiques a laboratoris
A21
A22
A23
A24
B2
B6
S’avaluarà l’assistència, participació activa en les dinàmiques que es realitzin i la presentació oral de les activitats que s'indiquin. 30% de la nota final
Proves mixtes
A21
A22
A23
A24
B2
B6
Realització d'una prova mixta que integrarà preguntes curtes i/o tipus test i exercicis pràctics. 40% de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria:

L'avaluació continuada suposa seguir les activitats programades al llarg del curs: prova objectiva, portafoli i assistència. Cal superar cadascuna de les parts segons el barem establert. La no assistència als tallers quedarà penalitzada mitjançant la nota final.

En segona convocatòria:

S'aplicaran els mateixos criteris que en la primera. Els tallers no són recuperables, el no haver assistit quedarà penalitzat mitjançant la nota final.

D'acord a l'article 21 de la normativa acadèmica, durant les activitats avaluatives estarà limitat l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant". Els telèfons mòbils, tables i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realizació demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fonts d'informació

Bàsica • Novel, G. et al., Enfermeria Psicosocial, Ultima edició disponible., 1991
• Tazón, P.et al., Relacion y comunicación, Ultima edició disponible., 2000
• Cibanal, L.et al., Tecnicas de comunicación y relacion de ayuda en Ciencias de la Salud, Ultima edició disponible., 2010
• Roca, E., Cómo mejorar tus habilidades sociales, Ultima edició disponible. , 2003
• Valverde, C., Comunicación terapeutica en Enfermería, Ultima edició disponible., 2007
, , ,

Complementària

En funció de la temàtica si és precís es proporcionarà bibliografia específica.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent