DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Codi 18204008
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Infermeria
Coordinador/a
VERDURA ANGLADA, MARIA TERESA
Adreça electrònica maria.jimenez@urv.cat
0
olivia.hernandez@urv.cat
Professors/es
JIMÉNEZ HERRERA, MARÍA FRANCISCA
VERDURA ANGLADA, MARIA TERESA
HERNANDEZ VILLEN, OLIVIA
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura parteix d’un concepte dinàmic, ampli i divers de les TICS i la documentació. Cada dia surten noves eines amb maquinaris i programaris que ens permeten documentar-nos, comunicar i emmagatzemar la informació d’una manera diferent i nova. Es per aquest motiu que aquesta assignatura es planteja des de la perspectiva de proporcionar un domini bàsic de les tècniques de documentació i de les tecnologies de la informació i comunicació. Es posarà l’accent a tot el que faci referència a ciències de la salut i específicament a infermeria i a la cura de les persones. Cal estar preparats pels canvis que de manera continua es plantejaran tant pel que fa als usos professionals com als dels usuaris. L’accés a les TICS es una magnifica ocasió per transmetre i rebre informació que ofereixi credibilitat i proporcioni una eina mes de comunicació i d'educació per a la salut.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A20 Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A20 Identificar les necessitats d’informació relacionades amb les cures de salut tant personals com les dels usuaris
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús

Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I. Societat de la Informació i del coneixement i la seva relació amb les TIC Concepte de societat de la informació i del coneixement. Noves terminologies.
Influència de les TIC en la societat del coneixement.
Ús professional en ciències de la salut.
Competències personals i professionals necessàries per aquesta nova societat.
Unitat Temàtica II: Les tecnologies de la informació i de la comunicació. Internet
El correu electrònic
la telefonia
firma digital
administració electrònica
Intranet
Extranet
Entorns virtual d'ensenyança/aprenentatge
Unitat Temàtica III :Elements i tecnologia de la informàtica aplicada. Elements bàsics d'un ordinador i els seus perifèrics.
Característiques de la connexió a internet.
Programari lliure i de pagament.
Sofware ofimàtic: processador de textos, full de càlcul, presentacions.
Elaboració de documents electrònics.
Normes en la redacció dels missatges.
Normes per a la participació en fòrums i debats .
Problemes que ens pot generar un mal ús de la tecnologia.
Unitat Temàtica IV. Informació i documentació científica Concepte i classificació.
Unitat temàtica V. Els catàlegs bibliogràfics. Concepte. Consulta de catàlegs: Cerca simple i cerca avançada. Les matèries i paraules clau. Els límits.
Descripció i ús de catàlegs: catàleg de la URV, Catàleg de les Universitats Catalanes (CCUC), Catàleg de les Universitats espanyoles (REBIUN). El catàleg de publicacions periòdiques en ciéncies de la salut.
Unitat temàtica VI. Introducció a les bases de dades de ciéncies de la salut. Concepte de base de dades. Tipus. Estructura. Desenvolupament d'habilitats de cerca: operadors per combinació, llenguatges d'interrogació, limitadors, ús del thesaurus. Estrategies de cerca. Revisió i manipulació dels resultats.
Unitat Temàtica VII. Bases de dades en ciències de la salut d'àmbit estatal. Descripció i ús de les bases de dades d'infermeria d'àmbit estatal: Cuidatge, Cuiden, Enfispo.
Descripció i ús de les bases de dades de ciéncies de la salut d'àmbit estatal : Indice Médico Español i IBECS.
Descripció i ús de bases de dades d'altres disciplines d'interès per l'àmbit de la infermeria.
Unitat Temàtica VIII: Ètica en la cerca i difussió de la informació. El dret d'accés universal a la informació.
Respecte per les persones i les cultures.
Privacitat i confidencialitat.
Propietat intelectual i copyrigth
Conportament en la Societat en xarxa.
Preservació i emmagtzament de la informació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A20
C2
2 2 4
Sessió Magistral
A20
12 18 30
Fòrums de discussió
C2
C3
0 6 6
Resolució de problemes, exercicis
A20
B4
C3
5 10 15
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A20
C3
4 10 14
Treballs
A20
B4
C2
C3
4 34 38
Tècnica del dilema
B4
C3
2 20 22
Pràctiques a través de TIC
A20
B4
C2
C3
2 15 17
Atenció personalitzada
B4
C3
2 2 4
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura.
Recollir les expectatives dels estudiants.
Informació sobre el nivell d'accès i de coneixement de les TICS.
Informació respecte a l'evolució i cronograma de les activitats del programa i de l'avaluació.
Recomanacions de bibliografia.
Sessió Magistral Exposició de continguts teòrics de l'assignatura.
Es posarà l'accent en les novetats aparegudes darrerament en ciències de la salut.
Temes clau sobre els que s'ha de reflexionar.
Fòrums de discussió Activitat en el Moodle de l'assignatura on es debatran temes d'actualitat i d'altres relacionats amb exercicis i treballs programats en el decurs de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis A partir d'un problema o exercici, s'analitzarà el cas i es resoldrà el tema motiu d'estudi.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d'una situació, real o fictícia a fi de que l'estudiant aporti una solució argumentada, resolgui també preguntes concretes i finalitzi amb una reflexió global.
Treballs Treballs que realitza l'alumne de forma autònoma i també en grup, amb seguiment per part de la professora mitjançant tutoria presencial o virtual i que l'estudiant haurà de lliurar en una data concreta a l'espai Moodle.
Tècnica del dilema S'introduirà cada tema i l'estudiant l'aplicarà des de l' ordinador connectat a la xarxa, sempre tutoritzat per tal de garantir que l'alumne assoleix els coneixements que es pretenen.
Pràctiques a través de TIC Es treballarà i analitzaràn els diferents recursos: informàtics, radiofònics, en format televisiu i cinema,

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció a l'estudiant podrà ser presencial un mínim de tres ocasions, es recomanable i demanar previament cita segons l'horari de tutoria que la professora ha establert. La modalitat virtual per mitjà del correu electrònic, sempre que calgui.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
A20
C2
Prova escrita de conceptes bàsics sobre les TICS. 5% de la nota final
Fòrums de discussió
C2
C3
Avaluació del grau de participació de l'estudiant en el tema proposat. Apropament a l'objecte d'estudi fonamentat en cerca d'informació que tingui credibilitat. 10% de la nota final
Resolució de problemes, exercicis
A20
B4
C3
Qualificació del contingut, de la presentació i del lliurament en el termini marcat. 10% de la nota final
Treballs
A20
B4
C2
C3
Qualificació seguint les indicacions tant del contingut, com de l'extensió. Presentació seguin les indicacinons. LLiurament en el termini marcat. 30% de la nota final
Tècnica del dilema
B4
C3
Avaluació mitjançant el rendiment a l'aula i el lliurament d'exercicis. 10% de la nota final
Pràctiques a través de TIC
A20
B4
C2
C3
Proves sobre exercicis pràctics preparats per avaluar la comprensió i el seguiment de les sessions magistrals 30% de la nota final
Altres  

Ús proactiu de l'aula virtual

5% de la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria


Fonts d'informació

Bàsica / José Luis Orihuela , La Revolución de los blogs : cuando las bitácoras se convirtieron en el medio de comunicación de la gente, 2006, La Esfera de los libros
Nicholas Carr, El gran interruptor, 2009, Deusto
Enric Bruguera, Els blogs, 2006, UOC
Ricard Ruiz de Querol, Jordi Buira, La Sociedad de la información , 2007, UOC
, http://www.flashticsalut.cat, ,
Miquel Rodrigo i Anna Estrada, Les Teories de la comunicació , 2008, UOC
Julio Cabero Almenara , Diseño y producción de TIC para la formación : nuevas tecnologías de la información y de la comunicación , 2007, UOC
Miquel Tresserras, La Ciutat de risc : el prodigi de la televisió i altres tecnologies , 2005, Trípodos
Adriana Gil i Tere Vida, Els videojocs, 2008, UOC
Francesc Balagué Puxan, Felipe Zayas Hernando, Usos educatius dels blogs : recursos, orientacions i experiències docents , 2007, UOC
Charo Lacalle, El discurso televisivo sobre la inmigración, 2008, Omega
, Integració dels nens sords , 2008, Televisió de Catalunya
, http://www.cindoc.csic.es/, ,
, http://www.cindoc.csic.es/, ,
, www.gencat.cat, ,
directed by Charles Winkler, La Red , ,
, , ,

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
cal emprar els coneixements adquiririts en qualsevol assignatura, especialment pel que fa a la cerca de dades de documentació.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent