DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Codi 18204010
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Infermeria
Coordinador/a
MARTORELL POVEDA, MARIA ANTONIA
Adreça electrònica mariaantonia.martorell@urv.cat
linacristina.casado@urv.cat
josep.barcelo@urv.cat
martin.correaurquizav@urv.cat
Professors/es
MARTORELL POVEDA, MARIA ANTONIA
CASADÓ MARÍN, LINA CRISTINA
BARCELÓ PRATS, JOSEP
CORREA-URQUIZA VIDAL FREYRE, MARTÍN
Web
Informació rellevant La lògica d’aquesta assignatura respon a la necessitat d’incorporar la mirada antropològica al coneixement del processos de salut/malaltia/atenció que ajudarà al professional d’infermeria a adquirir una major comprensió dels mateixos. Està pensada com a un curs bàsic d’antropologia de la salut per tal d’introduir les aportacions que l’antropologia fa a l’estudi dels fenòmens de la salut i la malaltia. En aquest sentit, s’exploren aportacions teòriques i metodològiques.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
 A20 Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de salut/malaltia/atenció.
Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.
Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de morbi-mortalitat.
Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
 A20 Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.
Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.
Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica qualitativa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reflexionar sobre els límits natura/cultura.
Demostrar de forma oral i escrita tenir capacitat de síntesi i crítica.
 B8 Adquirir la destresa suficient, d'acord al seu nivell, per a plantejar un projecte segons necessitats detectades i valorar l'ús de la tècnica qualitativa més adient.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
Unitat 1. Introducció a l'antropologia social i cultural L'antropologia com a disciplina. Conceptes bàsics: cultura, etnocentrisme, relativisme, endoculturació, aculturació. Positivisme i fenomenologia. Les tècniques qualitatives d'investigació.
Unitat 2. Antropologia de la salut Antropologia Mèdica i Antropologia de la Salut. Antropologia i Infermeria. Els procés salut/malaltia/atenció. La dimensió biològica, social i cultural de la malaltia. Les narratives del patiment. Els models d'atenció. La medicalització i el control mèdic.
Unitat 3. Globalització i desigualtats socials Drets humans i ciutadania. Els conceptes de globalització i desigualtats socials. Migracions a Catalunya. Pobresa i mortalitat infantil. Marginació, cultura i drogues.
Unitat 4. Cos i gènere Introducció a la teoria antropològica del cos. La construcció social i cultural del gènere i les emocions.
Unitat 5. Alimentació i cultura Aspectes socioculturals de l'alimentació. La mirada antropològica en els trastorns alimentaris. Les epidèmies alimentàries.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
C5
19 35 54
Seminaris
A2
A20
B3
C5
12 15 27
Pràctiques de camp/sortides
A20
B3
B8
20 35 55
Presentacions / exposicions
A2
A20
B3
4 5 9
Atenció personalitzada
4 0 4
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura i activitats per a prendre contacte i recollir informació dels alumnes. Organització dels grups de treball.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’anàlisi i reflexió.
Seminaris Sessions de treball per l'anàlisi de documents escrits o visuals que permetin la profundització en els continguts teòrics i projectin l'aplicació pràctica.
Pràctiques de camp/sortides Exposició dels continguts metodològics del treball antropològic aplicat al camp de la infermeria i posada en pràctica d'alguna de les tècniques d'investigació qualitativa.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).
Atenció personalitzada Seguiment i orientació individualitzada o grupal sobre l'aprenentatge

Atenció personalitzada
Descripció
Sessions de seguiment i acompanyament de l'estudiant en el seu procès d'aprenentatge. Tant podran ser presencials com mitjançant l’espai moodle de l’assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
C5
La integració dels continguts serà valorada a partir de la capacitat d’anàlisi, reflexió, crítica, problematització i qüestionament dels fenòmens socials i de la pràctica infermera que mostri l’estudiant mitjançant els exercicis proposats d'avaluació continuada.
Es realitzarà una prova objectiva.
20%
Seminaris
A2
A20
B3
C5
La integració dels continguts serà valorada a partir de la capacitat d’anàlisi, reflexió, crítica, problematització i qüestionament dels fenòmens socials i de la pràctica infermera que mostri l’estudiant mitjançant els exercicis proposats d'avaluació continuada. 40%
Pràctiques de camp/sortides
A20
B3
B8
Es realitzaran entre una i dues pràctiques de camp basades en l'aplicació del treball antropològic al terreny de la salut. 30%
Altres  

Es realitzaran presentacions orals d'alguna de les activitats d'avaluació continuada

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es seguirà modalitat d'avaluació continuada. L'alumne que no superi alguna de les proves a la primera convocatòria recuperarà l'activitat suspesa seguint la mateixa modalitat de prova i avaluació en la data assenyalada a l'inici del curs.


Fonts d'informació

Bàsica

Comelles, JM., Martorell, M.A., Bernal, M. Enfermería y antropología: padeceres, cuidadores y cuidados. Un homenaje a Dina Garcés I. Barcelona: Icària, Institut Català d’Antropologia, 2009.

Esteban, ML. Antropología del cuerpo. Barcelona: Bellaterra, 2004.

Geertz, C. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 1992.

Gracia, M. Alimentación y cultura: perspectivas antropológicas. Barcelona: Ariel, 2005.

Hammersley, M. y Atkinson, P. Etnografía. Barcelona: Paidós, 2001.

Martinez, A., Comelles, JM. Enfermedad, cultura y sociedad. Madrid: Eudema, 1993.

Martinez, A. Antropología Médica: teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad. Barcelona: Anthropos, 2008.

Martorell, M.A., Comelles, JM., Bernal, M. Antropología y enfermería: campos de encuentro. Un homenaje a Dina Garcés, II. Tarragona: Publicacions URV, 2010 [Disponible en: www.librosdeantropologiamedica.blogspot.com (descàrrega gratuita)].

Menéndez, E. L. y Di Pardo, R. B. De algunos alcoholismos y algunos saberes : atención primaria y proceso de alcoholización. México, D.F. : Ciesas, 1996.

Scheper-Hughes, N. La muerte sin llanto: violencia y vida cotidiana en Brasil. Barcelona: Ariel, 1997.

Complementària

Hi haurà una bibliografia complementària per cada tema.

Recomanacions


 
Altres comentaris
Aquesta guia és orientativa i pot estar subjecta a modificacions que seran informades prèviament a l'aula
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent