DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA Codi 18204102
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Infermeria
Coordinador/a
MONTES MUÑOZ, MARIA JESUS
MONTOYA ALCOLEA, MARÍA DESAMPARADOS
Adreça electrònica majesus.montes@urv.cat
carmen.tio@urv.cat
amparo.montoya@urv.cat
inmaculada.demolina@urv.cat
Professors/es
MONTES MUÑOZ, MARIA JESUS
TIÓ MOLIST, CARMEN
MONTOYA ALCOLEA, MARÍA DESAMPARADOS
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura es centra en l'atenció d'infermeria davant les alteracions de salut de dos grups de població. D'una banda les dones durant el procés reproductiu de l'embaràs, part i puerperi, i de l'altra, en la infància i adolescència. Es proporcionaran coneixements a nivell d'infermera generalista que permetin a l'alumnat donar cures des d'una perspectiva integral considerant les implicacions familiars, socials i culturals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.
 A3 Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
 A9 Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant les cures d'infermeria.
 A19 Coneixement rellevant per a aplicar les cures infermers, proporcionant i garantint benestar, qualitat, i la seguretat a l'individu, família i comunitat.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els aspectes de relació i legislació involucrats.
 A3 Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió en el grup familiar.
 A9 Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el context familiar.
Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures distingint les que impliquen el rol infermer.
Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les criatures.
 A19 Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.
Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la prevenció
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
Infertilitat FIV
Problemes en l'embaràs Hipertensió
Diabetes
Hemorragies
Altres
Atenció d'infermeria.
Problemes durant el part Alteracions abans, durant i després del part.
Atenció d'infermeria.
Alteracions en el puerperi Problemes més freqüents.
Depressió puerperal.
Actuació en sala de parts Lesions i malformacions
Reanimació del nadó
Exploració del neonat
Manifestacions de problemes en l'etapa de la làctancia Alteracions nutricionals
Regurgitació
Dolor abdominal
Alteracions en la primera infància Problemes d'audició i visió
La por en el nen
La son en la infància
La conjuntivitis
Alteracions en l´etapa escolar Mononucleosi infecciosa
Enuresis i encopresis
Activitats esportives
Patologies més freqüents en pediatria Respiratòries
Gastrointestinals
Neurològiques

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Sessió Magistral
A1
A9
A19
15 15 30
Seminaris
A1
A3
A9
A19
27 27 54
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
A1
A9
A19
C5
15 30 45
Presentacions / exposicions
A1
A3
C5
7 9 16
Atenció personalitzada
1 1 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Presentació de l'assignatura i exposició teòrica dels continguts
Pressa de contacte i recollida d'expectatives dels alumnes.
Sessió Magistral Classes magistrals participatives amb els continguts teòrics
Seminaris Exercicis en grup a l'aula de temes rellevants d'actualitat complementaris a la teoria.
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes Estudis de situacions pràctiques per aprofundir en les alteracions de la salut i els cuidatges d'infermeria.
Presentacions / exposicions Exposició oral a l'aula, d'un tema treballat.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Es faran tutories personalitzades de recolçament i resolució de problemes de l'alumne.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1
A9
A19
Es valorarà a partir d'una prova objectiva tipus test. 40%
Seminaris
A1
A3
A9
A19
Es valorarà la participació i les aportacions al grup als treballs realitzats a l'aula. Els continguts teòrics es valoraran a la prova objectiva tipus test 20%
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
A1
A9
A19
C5
Es valorarà el compromís, participació i aportacions al grup; l'aprofundiment dels continguts i l'assoliment dels objectius planificats en el grup de treball. Els continguts teòrics es valoraran a la prova objectiva tipus test 20%
Presentacions / exposicions
A1
A3
C5
Realització d'un treball escrit en grup d'aprofundiment sobre un tema específic a triar per l'alumnat.
Exposició a l'aula mitjançant mètodes audiovisuals.

20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Avaluació continuada. Per superar l'assignatura l'alumne haurà de superar el 50% en cada una de les proves. Els treballs lliurats fora de termini tindràn penalització. Si alguna de les parts no s'ha assolit o no s'ha lliurat algun dels treballs avaluables, l'alumne te l'oportuniat de presentar en segona convocatòria a la prova objectiva tipus test i haurà de lliurar els treballs que li manquin en el mateix moment.


Fonts d'informació

Bàsica

Aguilar Cordero, M.J. Tratado de enfermería infantil cuidados pediátricos. Madrid. Elsevier.2003
Didona, N A.; Marks MG.; Kumm, R.: Enfermería Maternal. México: McGraw-Hill Interamericana 1997

Garcés, B. Manual de procediments i tècniques d’infermeria pediàtrica. Tarragona. Servei de publicacions Universitat Rovira i Virgili. 1998

Mompart García, M.P. la enfermería viva. Actualizaciones. Madrid. DAE. 2006

Olds, S.; London,M.; Ladewing, P.;  Enfermeria Maternal I y II. Madrid: 2000

Pritchard, A.; Maldonald, P.; Williams Obstetricia. Barcelona: Salvat 2002
Seguranyes, G.; Enfermería maternal. Barcelona: Masson Salvat 2000
Behrman, KliegmaN, Jenson. Nelson Tratado de pediatría I y II. Madrid: McGraw-Hill- Interamericana: 2000
Waechter, E.H. Enfermería pediátrica I y II. Méjico: McGraw-Hill-Interamericana 1993
Wong, D.L. Enfermeria pediátrica. Madrid: Mosby/Doyma. 1995

 

Complementària

Es proporcionarà bibliografia específica.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent