DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA Codi 18204108
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Infermeria
Coordinador/a
OSANZ MUR, ANA CRISTINA
Adreça electrònica ana.osanz@urv.cat
mariadolores.faiges@urv.cat
Professors/es
OSANZ MUR, ANA CRISTINA
FAIGES REDO, MARIA DOLORES
Web
Informació rellevant Conèixer la importància que té un bon estat nutricional en relació amb el manteniment de la salut i la prevenció de la malaltia. Així com la manera en què un aport nutritiu adequat col.labora en el procés de millora d'algunes patologies. L'estudi introductori dels aliments, l'alimentació equilibrada, els factors socials i culturals que l'acompanyen. La consecució del consell dietètic més adequat en el marc de les cures integrades d'infermeria.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
 A8 Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del cicle vital.
 A14 Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús, indicació i els mecanismes d'acció, avaluant els beneficis, els riscos i efectes derivats de la seva administració o consum. Demostrant habilitat per a administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies. Així com identificar els nutrients que es troben en els aliments; seleccionant les recomanacions dietètiques adequades i identificant els problemes nutricionals i seleccionant/aplicant les cures d'infermeria.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
 A8 Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.
Realitzar valoracions de l'estat nutricional.
 A14 Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.
Conèixer l'equilibri alimentari.
Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica 1: Introducció Es defineixen el següents conceptes: nutrient, aliment, nutrició, alimentació, dietètica i dietoteràpia.
Relació entre salut i alimentació.
Breu repàs de la història de l'alimentació humana. Factors que incideixen en l'alimentació humana.
Unitat temàtica 2: Energia i nutrients En aquest apartat s'estudia el valor energètic dels nutrients, les necessitats energètiques de l'home i els factors que influeixen.
Es descriuen els diversos nutrients i elements que es troben en els aliments: glúcids, lípids, proteïnes, elements químics essencials, vitamines, aigua i electròlits, fibra vegetal.
Unitat temàtica 3: Els aliments Comprén la classificació dels diferents aliments segons el seu contingut nutritiu en grups d'aliments. S'estudien els aliments funcionals. Es fa referència també als antioxidants i els seus efectes sobre la salut
Unitat temàtica 4: Digestió i absorció dels constituents bàsics de la nutrició Macronutrients. Transport epitelial. Absorció d'aminoàcids, lípids i glúcids. Metabolisme dels àcids biliars.
Micronutrients. Vitamines hidrosolubles i liposolubles. Macrominerals (Ca, Mg) i oligoelements (Fe, Zn, Cu, Cr, Se, I, Mn)
Unitat temàtica 5: Malalties d’origen alimentari Per causes microbiològiques, biològiques i per altres causes.
Unitat temàtica 6: Interrelacions metabòliques Cicle dejú-alimentació. Interrelacions metabòliques dels teixits en diversos estats nutricionals i hormonals
Unitat temàtica 7: Alteracions de la ingesta Indicadors de malnutrició. Malnutrició per defecte (desnutrició) i per excés (sobrepès i obesitat). S’estudien també els diferents aspectes que permeten valorar l’estat nutricional de la persona.
Unitat temàtica 8: Equilibri alimentari Es descriuen les característiques de l'equilibri nutricional, el concepte de ració i racions recomanades.
Es contemplen les variacions de l'alimentació en les diferents etapes de la vida. L’activitat física i l’alimentació equilibrada.
Unitat temàtica 9: Higiene alimentaria Manipulació i conservació d’aliments.
Unitat temàtica 10: Conceptes bàsics sobre dietoteràpia. Valoració de l'estat nutritiu. Es descriuen les generalitats de la dietoteràpia: objectius de les dietes terapèutiques, dietes quantitatives i qualitatives, paràmetres nutricionals a modificar en les dietes terapèutiques, dietes progressives.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
A8
A14
15 19 34
Pràctiques a laboratoris
A2
A8
B1
C4
12 14 26
Treballs
A2
B1
C4
2 8 10
Presentacions / exposicions
C4
1 1 2
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de tipus test
A2
A8
A14
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura. Pressa de contacte i recollida d'informació dels alumnes.
Sessió Magistral Exposició interactiva dels continguts de l'assignatura.
Pràctiques a laboratoris Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat. Tallers participatius i interactius amb posades en comú en grup reduït d'aspectes reballats, bé a través de l'observació, l'anàlisi o de la interrelació dels continguts aplicats.
S'organitzaran diferents activitats (exercicis, expressió en debats d'opinió reflexiva, lectures crítiques)i realització de tasques proposades.
Treballs Treball que realitza l'alumne en equip (grup aleatori petit) i l'exposició oral en classe.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes del treball realitzar en equip (prèvia presentació escrita)

Atenció personalitzada
Descripció
Es faran tutories de seguiment del aprenentatge de l'alumne, presencials amb cita prèvia o en l'espai moodle.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A2
A8
B1
C4
S’avaluarà l’assistència, les intervencions orals, la realització i participació activa en les activitats proposades. Es valoraran el contingut dels treballs en petit grup, la qualitat de les aportacions, el treball col·laboratiu, els exercicis, les reflexions i l’estudi dels supòsits de casos pràctics proposats. 35%
Treballs
A2
B1
C4
Presentació escrita i exposició oral del treball en petit grup. Es valorarà el contingut i l’estructura del treball, la capacitat de síntesis, les fonts bibliogràfiques utilitzades, l’ús d’una terminologia adequada, la redacció comprensible, així como la qualitat de presentació i la puntualitat en l'entrega. 15%
Proves objectives de tipus test
A2
A8
A14
S’avaluarà l’assimilació de conceptes a partir d’una prova objectiva tipus test multi-ítems sobre els continguts de les classes magistrals. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació és continuada: per poder obtenir la nota final caldrà aprovar les diferents parts de l'assignatura.

En la segona convocatòria se seguiran els mateixos criteris. Cas de que l'alumne no hagi assistit a les pràctiques i altres espais participatius es dissenyaran diverses proves que integren els treballs realitzats durant els curs i les activitats que es considerin necessàries per l'aprenentatge. A la nota que s'obtingui es reflectirà la falta d'assistència o participació.


Fonts d'informació

Bàsica R M Blasco, Nutrición y dietética., Masson, 2003
Henri Dupin, La alimentación humana, Ediciones Bellaterra, 1997
C. Martí Salinas, et al., Nutrición y dietética, Ediciones Difusión y Avances en Enfermería. Siglo XXI, 2002
Pascual Anderson, Enfermedades de origen alimentario, su prevención, Diaz de Santos, 2005
Thompson, Manore y Baughan, Nutrición, Pearson Educación , 2008
Larrañaga, et al., Control e higiene de los alimentos, McGraw Hill/Interamericana, 1999
Rodriguez Santos, et al., Psicologia y Nutrición, Masson, 2008
Ortega, et al., Alimentos funcionales probióticos, Panamericana, 2002
Roach, Lo esencial en el metabolismo y nutrición, Elsevier, 2004
Departament de Salut, Protocols dietètics per a l’atenció primària, , 1992
TP Coultate, Química i Bioquímica de los alimentos, Acribia, 1998
Arenas, M, Nutrición enteral y parenteral, MCGRAW-HILL/Interamericana, 2007
Mahan LK i Escott-Stump, S., Krause Dietoterapia, Masson, 2008
Aranceta, J, Clínicas españolas de nutrición (vol. III) Alimentación en el embarazo, la lactancia y la edad infantil), Masson, 2008
Amigo, P. et al., Nutrició humana i dietética, Universitat Rovira i Virgili , 1010
Mataix Verdú, J, Serra Majem, LL y Aranceta, J., Nutrición y salud pública: Métodos, bases científicas y aplicaciones, Masson, 2006

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent