DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I Codi 18204111
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Tercer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Infermeria
Coordinador/a
BARCELÓ PRATS, JOSEP
APARICIO CASALS, MARIA ROSA
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant <p> A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura.&nbsp; </p><div><br /></div><div>Es tracta d’una assignatura obligatòria de caràcter pràctic clínic, que té com a objectiu que l’alumne desenvolupi competències en relació a tenir cura de les persones, la família i la Comunitat, tant en situación de salut com de malaltia. L’assignatura pretén que l’alumne mitjançant les estades als diferents centres pugui conèixer quin és el rol de la infermera, quines són les problemàtiques més freqüents i capacitant-se per mobilitzar recursos que li permetin analitzar, comprendre i aplicar cuidatges en qualsevol situació i en els diferents contextos. </div>
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes derivats de la seva administració i consum.
 A5.3 Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
 A6 Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
 A8.1 Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes.
 A8.3 Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
 A12 Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.
 A13 Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses.
 A16.1 Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 A16.2 Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut.
 A16.3 Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.
 A16.4 Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com integrants d'una comunitat.
 A16.5 Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 A16.6 Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
 A16.7 Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 A16.8 Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
 A17.3 Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació.
 A17.4 Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
 A18.1 Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el climateri i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures necessàries en cada etapa.
 A18.2 Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per facilitar l'adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.
 A19.1 Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat.
 A19.2 Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència i els factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament.
 A19.3 Conèixer els problemes de salut més freqüents en la infància i identificar les seves manifestacions.
 A19.4 Analitzar les dades de valoració del nen, identificant els problemes d'infermeria i les complicacions que poden presentar-se.
 A19.5 Aplicar les tècniques que integren la cura d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els nens i els seus cuidadors.
 A19.7 Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental
Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria
Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari, delegant sota supervisió
 A5.3 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
 A6 Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
 A8.1 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les conseqüències de les seves decisions
 A8.3 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
 A12 Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
Identificar la necessitat de la gestió de qualitat en les cures d'infermeria
 A13 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental
Identificar la necessitat de la gestió de qualitat en les cures d'infermeria
 A16.1 Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les conseqüències de les seves decisions
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
 A16.2 Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
 A16.3 Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
 A16.4 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
 A16.5 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria
 A16.6 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
 A16.7 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
 A16.8 Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
 A17.3 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
 A17.4 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
 A18.1 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria
 A18.2 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les conseqüències de les seves decisions
 A19.1 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
 A19.2 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
 A19.3 Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
 A19.4 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
 A19.5 Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
 A19.7 Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
EIX 1: Desenvolupament personal, relacional, ètic social i cultural -El compromís en l’aprenentatge, la socialització i la capacitat per treballar en equip de manera tolerant.
-Responsabilitat, Asertivitat, Solidaritat i actitut cooperativa en el grup d’iguals.
- La sensibilitat envers un mateix i cap a altres: Presència, empatia, acceptació, congruència, proximitat, escolta, compromís ètic

EIX 2: Desenvolupament d’un coneixement científic i del pensament crític -Es treballa la capacitat de concebre, d’inferir, l'anàlisi, la síntesis, la autoconciencia i el coneixement en relació a les experiències de salut i malaltia. -Desenvolupa la comprensió de fenòmens, la creativitat i la inquietut per la pràctica reflexiva.
-Cerca d'evidències científiques que donin suport a les situacions de salut- malatia de les persones atesses i el tractaments.
-Transmetre informació, protecció de la intimitat, autonomia, els drets, creences... --Desenvolupament del compromís ètic, sensibilitat, escolta i empatia.
-Quines són les polítiques i procediments que el centre estableix per protegir la informació necessària per a la continuïtat de les cures. --Realitza valoracions seguin guies de practica clínica.
-Es treballa sobre els fàrmacs de uso freqüent en qualsevol lloc de les pràctiques, les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i d'administració
Eix 3: Desenvolupament d’un cuidar integral a l’ésser humà -Es treballa la capacitat de conèixer el pacient com a persona. La capacitat de identificar en les intervencions i orientacions de la infermera els principis de cura humana. La comprensió del holisme en la situació particular del pacient i família. La família com part involucrada i activa en el procés de salut-malaltia.
-Habilitats per garantir entorns de seguretat i confort. Identifiquen alteracions que poden comprometre la salut i saben actuar en conseqüència.
Ajuden a la persona a identificar les seves capacitats i potencials que li permeten millorar el seu estat de salut o adaptar-se a la nova situació.
-Respecte per les persones: intimitat, dignitat, autonomia, els drets, creences i desitjós de la persona.
-Habilitats per garantir entorns de seguretat i confort. Aplicació de normes d’higiene i asèpsia; Identificar els processos i procediments associats amb el risc d’infecció i implementació d’estratègies per reduir el risc.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5.3
A8.1
A12
A16.1
A16.2
A16.4
A16.5
A16.7
A17.3
A18.1
A19.1
A19.2
A19.3
A19.4
2 0 2
Pràctiques clíniques
A4
A5.3
A6
A8.1
A8.3
A13
A16.2
A16.3
A16.6
A16.7
A16.8
A17.4
A18.2
A19.3
A19.5
A19.7
560 0 560
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A5.3
A8.1
A12
A16.1
A16.2
A16.4
A16.5
A16.7
A17.3
A18.1
A19.1
A19.2
A19.3
A19.4
0 4 4
Sessions clíniques
A5.3
A8.1
A12
A16.1
A16.2
A16.4
A16.5
A16.7
A19.1
A19.2
A19.3
A19.4
0 5 5
Atenció personalitzada
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ALUMNES, INSTITUCIONS, TUTORS
Explicació del programa, portafoli, centres de pràctiques i serveis. Lliurament de documentació, avaluació i procés de seguiment. Funcions de la professora de pràctiques i tutors
Pràctiques clíniques ESTADA DE PRÀCTIQUES
L’alumne ha de realitzar una estada de 18 crèdits clínics en el lloc de pràctiques corresponent. Es duran a terme al llarg de 14 setmanes, 5 dies per setmana, en l’horari que s’estableixi en relació amb el de la infermera tutora.
L'alumne haurà de proporcionar una atenció personalitzada i integral als pacients i usuaris que li siguin assignats.
L’aprenentatge en les diferents centres,(Atenció Primaria, Hospitas) va capacitant l’estudiant a una comprensió progressiva de la complexitat implícita en les situacions de cuidatges tant personals com grupals
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Portafolis/Carpeta d'aprenentatge: On l’estudiant recopila i organitza els documents i evidències que mostren la seva evolució, trajectòria i reflexions envers l’aprenentatge de les practiques clíniques i demostren el seu assoliment de competències. El portafoli està supervisat per la professora.
Sessions clíniques SESSIONS CLÍNIQUES:S’avaluarà l’assistència a les sessions, l’actitud, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió. Es realitzen sessions cíniques.
Atenció personalitzada L’estudiant tindrà assignat un tutor acadèmic o professor universitari i un infermer/ infermera tutor/ tutora responsable dins la institució on realitza les pràctiques clíniques.

Atenció personalitzada
Descripció
L’estudiant tindrà assignat un tutor acadèmic o professor universitari i un tutor responsable dins la institució on realitza les pràctiques. Ambdós tutors es responsabilitzaran de fixar el pla de treball de cada estudiant, fer un seguiment de les pràctiques efectuades i participar en la valoració de les pràctiques de l’estudiant tot complimentant el full de valoració de pràctiques de l’alumne tenint en conte els objectius pactats amb l’ estudiant. És convenient que l’alumne s’adreci al seu tutor acadèmic abans d’iniciar les pràctiques, especialment una vegada coneix el lloc on te assignades les pràctiques. Igualment durant l’estada de pràctiques és necessari que l’alumne presenti el portafoli de pràctiques complimentat al seu tutor acadèmic. El coordinador del pràcticum atén consultes de forma individualitzada d’aquells alumnes que requereixen una atenció especial

Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes. A causa de l’emergència sanitària, l’atenció a l’estudiant es podrà realitzar mitjançant reunions on-line, en horaris concertats ?prèviament per correu electrònic, o mitjançant altres eines virtuals.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques clíniques
A4
A5.3
A6
A8.1
A8.3
A13
A16.2
A16.3
A16.6
A16.7
A16.8
A17.4
A18.2
A19.3
A19.5
A19.7
Es farà una avaluació continuada i progressiva on es valorarà la consecució de les competències i objectius d’aprenentatge del programa de l’assignatura per part del tutor i professor de les pràctiques, mitjançant l’observació directa i l’aplicació d’un instrument d’avaluació per mesurar els coneixements habilitat i actituds.

A meitat del cicle de pràctiques el tutor farà una avaluació que servirà per orientar l’alumne en l'evolució del seu aprenentatge. Identificant els punts forts i els aspectes a reforçar coneixements habilitat i actituds.


Al finalitzar el període de pràctiques clíniques s'avaluarà la consecució de les competències i objectius d'aprenentatge del programa de la assignatura, mitjançant l'observació directa, i l'aplicació d'un instrument d'avaluació per mesurar els coneixements, les habilitats i les actituds.

60% -Valoració del desenvolupament de les practiques per part del tutor de practiques i del professor/a URV

20% -S’avaluarà el lliurament puntual i acurat dels diferents elements que componen el porta-foli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat d’anàlisi i síntesi

15% Assistència i participació a les sessions clíniques

5% Autoavaluació a meitat de període
100%
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A5.3
A8.1
A12
A16.1
A16.2
A16.4
A16.5
A16.7
A17.3
A18.1
A19.1
A19.2
A19.3
A19.4
S’avaluarà el lliurament puntual i acurat dels diferents elements que componen el porta-foli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat d’anàlisi i síntesi.
Aquesta avaluació serà ponderada amb un 20% en l´apartat Practiques Clíniques
0%
Sessions clíniques
A5.3
A8.1
A12
A16.1
A16.2
A16.4
A16.5
A16.7
A19.1
A19.2
A19.3
A19.4
La assistència a les sessions clíniques es obligatòria. S'avaluarà actitud, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió.
Aquesta avaluació serà ponderada amb un 15% en l´apartat Practiques Clíniques
0%
Altres   Autoavaluació a meitat de període:
Autoavaluació de l'alumne:
A meitat del període de pràctiques és un bon moment per reflexionar sobre el desenvolupament i consecució d'objectius de pràctiques.
Fer una autoavaluació que es comentarà amb la tutora i la professora de pràctiques.
Aquesta avaluació ha de servir per comprovar con va l'aprenentatge, i si cal proposar millores o nous objectius per a que al final de les pràctiques assoleixis amb escreix els objectius i competències marcades amb l'assignatura.

Avaluació del tutor a meitat de període:
Els professors de pràctiques faran una petita avaluació de meitat de període que -juntament amb l'autoavaluació- ajudi a a valorar els punts forts i punts febles per treure el màxim profit de les pràctiques.
Aquesta avaluació serà ponderada amb un 5% en l´apartat Practiques Clíniques
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es farà de manera continuada i tindrà com a base l'avaluació de la tutora/tutor i professora/or acadèmic de les pràctiques clíniques.

 A meitat del període es farà una autoavaluació validada pel la /el seu tutora/or, la qual s'utilitzarà per donar orientacions concretes que ajudin a assolir els objectius d’aprenentatge.

 Un cop finalitzat el període de pràctiques, la  professora/or  i la tutora/or  faran una avaluació de l’alumne mitjançant la guia d'avaluació.

La nota final s'estableix a partir dels percentatges assignats en l'avaluació, sent necessari que tots estiguin superats per poder fer la mitjana ponderada.

És obligatori complir totes les hores de pràctiques, regulades per les directrius europees de l'ensenyament d'infermeria (directiva 2013/55UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Noviembre de 2013).

 La segona convocatòria de pràctiques serà per l’alumnat que no hagi assolit algun dels objectius o tinguin faltes d'assistència a les pràctiques clíniques (malaltia, etc.). La recuperació d'aquestes pràctiques es realitzarà en un període ad-hoc que estableixi la facultat i sempre que sigui possible.

 Degut a la situació de la COVID-19, el programa previst pot estar subjecte a possibles modificacions de les que s'informarà prèviament a través de la plataforma Moodle. Per poder realitzar les pràctiques clíniques és obligatori complimentar el document Declaració de l’estudiant envers la COVID-19.”

 D'acord a l'article 21 de la normativa acadèmica, durant les activitats avaluatives estarà limitat l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i serà d'obligat compliment per part de l'estudiant". Els telèfons mòbils, tabletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

En cas de detectar-se situacions de plagi o suplantació de personalitat s’obrirà el corresponent expedient disciplinari.


Fonts d'informació

Bàsica Lewis SM, Enfermeria medicoquirurgica (2 vol). Valoracion y cuidados de roblemas clínicos, última edicion disponible, Elsevier
Esteve J, Mitjans J, Enfermeria técnicas clínicas, última edicion disponible, Mc Graw-Hill/Interamericana
Acebedo S, et al, PRÀCTICAS CLÍNIQUES Manual per a l'alum d'infermeria i altres carreres de Ciències de la Salutne i el tutor, 2010, Publicacions URV
Chalifour Jaques,, La RELACIÓN DE AYUDA EN CUIDADOS DE ENFERMERIA. Una perspectiva holistica y humanista,, última edicion disponible, SG editores
Fisterra.com, Atención primaria en la red. Directorio de guia clinicas en Español [Consultada 27 de juny del 2018], , https://www.fisterra.com/
Jovell, AJ; Navarro-Rubio, MD; Aymerich, M; Serra-Prat, M, Metodología de diseño y elaboración de guías de práctica clínica en atención primaria. [Consultada 21 de juny del 2018], Elsevier, http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primari
Generalitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Canal Salut. Guies de practica clínica. [Consultada 21 de juny del 2018], , http://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/recu
Generalitat de Catalunya, 3 Clics. Atenció Primària basada en l'evidència, , https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php

Fisterra.com: Atención primaria en la red. Directorio de guia clinicas en Español [Consultada 21 de juny del 2012]. Disponible a: http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.asp#Medicina%20Preventiva Jovell, AJ; Navarro-Rubio, MD; Aymerich, M; Serra-Prat, M. Metodología de diseño y elaboración de guías de práctica clínica en atención primaria. [Consultada 21 de juny del 2012]. Disponible a: http://www.elsevier.es/en/node/2001503 Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Guies de practica clínica. [Consultada 21 de juny del 2012]. Disponible a: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2094/index.html

Complementària


Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I/18234111

 
Altres comentaris
Aquesta guia és orientativa i pot estar subjecta a modificacions per causes excepcionals de les que s'informaran, si s'escau, mitjançant el Fòrum de notícies del campus virtual
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent