DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I Codi 18204112
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Tercer Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Infermeria
Coordinador/a
RICOMÀ MUNTANÉ, MARIA DEL ROSER
Adreça electrònica mariajesus.aguaron@urv.cat
ramon.molina@urv.cat
carmen.tio@urv.cat
roser.ricoma@urv.cat
anamaria.borruel@urv.cat
montserrat.moreno@urv.cat
mcarme.nogues@urv.cat
mariafrancisca.isern@urv.cat
concepcion.grau@urv.cat
mariateresa.sole@urv.cat
olivia.hernandez@urv.cat
inmaculada.demolina@urv.cat
Professors/es
AGUARÓN GARCÍA, MARÍA JESÚS
MOLINA CHUECA, RAMON
TIÓ MOLIST, CARMEN
RICOMÀ MUNTANÉ, MARIA DEL ROSER
BORRUEL LLOVERA, ANA MARIA
MORENO SÁNCHEZ, MONTSERRAT
NOGUÉS DOMINGO, MARIA CARMEN
ISERN CATALÀ, MARIA FRANCISCA
GRAU FARRÚS, IMMACULADA CONCEPCIÓ
SOLÉ BAIGES, MARIA TERESA
HERNANDEZ VILLEN, OLIVIA
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
Web
Informació rellevant L’aprenentatge en les diferents unitats clíniques, va capacitant a l’estudiant a una comprensió progressiva de la complexitat implícita en les situacions de cuidatges. Al llarg de les diferents experiències, mobilitza instruments que li permetin analitzar i comprendre els contextos presents en qualsevol situació de cuidatges: el context de la persona, el context de la professió i el context de la unitat on es desenvolupa l’acció dels cuidatges. La pràctica clínica possibilita a l’estudiant la continuïtat de l’aprenentatge, el qual haurà de donar prova d’allò que aprèn en les fases teòriques, tot esperant ser ajudat a mobilitzar o recrear coneixements, fent una justa adequació de coneixements a la particularitat de cada situació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.
 A2 Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
 A3 Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
 A4 Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
 A6 Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.
 A9 Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant les cures d'infermeria.
 A11 Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
 A12 Habilitats per a mantenir la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
 A13 Habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.
 A14 Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús, indicació i els mecanismes d'acció, avaluant els beneficis, els riscos i efectes derivats de la seva administració o consum. Demostrant habilitat per a administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies. Així com identificar els nutrients que es troben en els aliments; seleccionant les recomanacions dietètiques adequades i identificant els problemes nutricionals i seleccionant/aplicant les cures d'infermeria.
 A15 Habilitat per a identificar situacions de risc, dolor, sofriment, malaltia, incapacitat o mort per a respondre a les necessitats de salut de les persones durant el cicle vital i proporcionar cures que alleugin la situació dels malalts avançats i terminals
 A19 Coneixement rellevant per a aplicar les cures infermers, proporcionant i garantint benestar, qualitat, i la seguretat a l'individu, família i comunitat.
 A21 Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l'equip interdisciplinari.
 A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
 A24 Informar, registrar, documentar i derivar cuidats utilitzant les tecnologies adequades.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
Reflexiona sobre l’ètica de tenir cura en situacions particulars de la pràctica
Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració de tractament
 A2 Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el tenir cura en base a aquella singularitat
Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
 A3 Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
 A4 Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses
Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa
Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria hospitalària
 A6 Es planteja quines són les seves necessitats formatives
Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives
 A9 Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las necessitats bàsiques com persona i com família
Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les
 A11 Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.
Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan les coses
 A12 En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la privacitat, intimitat, del pacient i família
S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació
 A13 Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell medi ambiental.
 A14 Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i d’administració
Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional
 A15 Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia
Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort
Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de l’altre
 A19 Coneix les guies de pràctica clínica i es planteja el mode en que s'utilitzen com recurs de seguretat i recolzament de bones pràctiques
 A21 Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant
Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les situacions
 A22 En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a l’àmbit i situació
Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva pràctica
 A24 Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica
Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Utilitzar la seva experiència i criteri per analitzar les causes d’ un problema i construir una solució més eficient i eficaç
 B4 Es planteja i pren decisions per desenvolupar la capacitat per l’autodisciplina, l’autoavaluació i la confiança en si mateix per treballar de forma independent i per iniciativa pròpia
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
EIX 1: Desenvolupament personal, relacional, ètic social i cultural - El compromís en l’aprenentatge, la socialització i la capacita per treballar en equip de manera tolerant.
-Responsabilitat, Asertivitat, Solidaritat i actitut cooperativa en el grup d’iguals.
- La sensibilitat envers un mateix i cap a altres: Presència, empatia, acceptació, congruència, proximitat, escolta, compromís ètic

EIX 2: Desenvolupament d’un coneixement científic i del pensament crític Es treballa la capacitat de concebre, d’inferir, l'anàlisi, la síntesis, la autoconciencia i el coneixement en relació a les experiències de salut i malaltia. Desenvolupa la comprensió de fenòmens, la creativitat i la inquietut per la pràctica reflexiva.
Cerca d'evidències científiques que donin suport a les situacions de salut- malatia de les persones atesses i el tractaments.


Eix 3: Desenvolupament d’un cuidar integral a l’ésser humà Es treballa la capacitat de conèixer al pacient com a persona. La capacitat de identificar en les intervencions i orientacions de la infermera els principis de cura humana. La comprensió del holisme en la situació particular del pacient i família. La família com part involucrada i activa en el procés de salut-malaltia.
Habilitats per garantir entorns de seguretat i confort. Identifiquen alteracions que poden comprometre la salut i saben actuar en conseqüència.
Ajuden a la persona a identificar les seves capacitats i potencials que li permeten millorar el seu estat de salut o adaptar-se a la nova situació.
Respecte per les persones: intimitat, dignitat, autonomia, els drets, creences i desitjós de la persona.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Pràctiques clíniques
A1
A2
A3
A4
A6
A9
A11
A12
A13
A14
A15
A19
A21
A22
A24
B2
B4
80 90 170
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A6
A9
A11
A24
B2
B4
0 32 32
Seminaris
A1
A6
A9
A22
A24
B2
B4
15 0 15
Atenció personalitzada
A6
5 0 5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ALUMNES, INSTITUCIONS, TUTORS
Explicació del programa, portafoli, centres de pràctiques i serveis. Lliurament de documentació, avaluació i procés de seguiment. Funcions de la professora de pràctiques i tutors
Pràctiques clíniques ESTADA DE PRÀCTIQUES
L’alumne ha de realitzar una estada de 9 crèdits clínics en el lloc de pràctiques corresponent. Es duran a terme al llarg de 6 setmanes, 5 dies per setmana, 7 hores cada dia, en l’horari que s’estableixi en relació amb el de la infermera tutora. L'alumne haurà de proporcionar una atenció personalitzada i integral als malats que li siguin assignats.
L’aprenentatge en les diferents unitats clíniques, va capacitant l’estudiant a una comprensió progressiva de la complexitat implícita en les situacions de cuidatges, a través d'un procés reflexiu i integrant els continguts adquirits a les assignatures teòriques i el seu aprenetatge pràctic.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge S’avaluarà el lliurament puntual i acurat dels diferents elements que componen el portafoli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades, i fonts documentals i la capacitat d’anàlisi i síntesi.
Seminaris S’avaluarà l’assistència a les sessions, l’actitud, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió.

Atenció personalitzada
Descripció
L’estudiant tindrà assignat un tutor acadèmic o professor universitari i un tutor responsable dins la institució on realitza les pràctiques. Ambdós tutors es responsabilitzaran de fixar el pla de treball de cada estudiant, fer un seguiment de les pràctiques efectuades i participar en la valoració de les pràctiques de l’estudiant tot complimentant el full de valoració de pràctiques de l’alumne tenint en conte els objectius pactats amb l’ estudiant. És convenient que l’alumne s’adreci al seu tutor acadèmic abans d’iniciar les pràctiques, especialment una vegada coneix la posició de pràctiques. Igualment durant l’estada de pràctiques és necessari que l’alumne presenti el portafoli de pràctiques complimentat al seu tutor acadèmic al menys dues vegades. També és convenient que l’estudiant contacte amb el seu tutor acadèmic per tal d’orientar el treball. El coordinador del pràcticum atén consultes de forma individualitzada d’aquells alumnes que requereixen d’orientació de pràctiques, o tenen dubtes del tipus d’activitat a realitzar o simplement s’interessen pel desenvolupament de les mateixes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques clíniques
A1
A2
A3
A4
A6
A9
A11
A12
A13
A14
A15
A19
A21
A22
A24
B2
B4
Es farà una avaluació continuada i progressiva on es valorarà la consecució de les competències i objectius d’aprenentatge del programa de l’assignatura per part del tutor i professor de les pràctiques, mitjançant l’observació directa i l’aplicació d’un instrument d’avaluació per mesurar els coneixements habilitat i actituds.
A meitat del cicle de pràctiques l’alumne farà una autoavaluació que servirà per orientar l’alumne en l'evolució del seu aprenentatge. Identificant els punts forts i els aspectes a reforçar
60%
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A6
A9
A11
A24
B2
B4
S’avaluarà el lliurament puntual i acurada dels diferents elements que componen el portafoli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat d’anàlisi i síntesi 20%
Seminaris
A1
A6
A9
A22
A24
B2
B4
La asistencia als seminarís es obligatòria.
S'avaluarà l’actitut, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió.
20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es farà de manera continuada i tindrà com a base

l' autoavaluació de l'alumne, la del tutor i el professor acadèmic de les pràctiques.

A meitat de període es farà una autoavaluació validada pel seu tutor, la qual s'utilitzarà per donar orientacions concretes quant a la manera de procedir.

Un cop finalitzat el període de pràctiques, el professor i el tutor faran una avaluació de l'alumne mitjançant la guia d'avaluació.

La nota final s'estableix a partir dels percentatges assignats en la avaluació, sent necessari que tots estiguin superats per poder realitzar la nota ponderada

Resta a criteri del professor i coordinador com assolirà els objectius no superats.


Fonts d'informació

Bàsica Lewis S M , Enfermería medicoquirúrgica ( 2 vol.). Valoración y cuidados de problemas clínicos , , Elsevier , última edició disponible
Esteve J, Mitjans J , Enfermería técnicas clínicas, Mc Graw-Hill/Interamericana, última edició disponible
Benner Patricia & Wrubel Judith, The Primacy of Caring: Stress and Coping in Health and Illness , Califòrnia: Prentice Hall , 1989
Acebedo, S et all, PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Manual per a l’alumne i el tutor d’infermeria i altres carreres de Ciències de la Salut, Publicacions URV, 2010
Medina J.L, La Pedagogía Del Cuidado: Saberes Y Prácticas En La Formación Universitaria De Enfermeria, Alertes.Barcelona , 1989
Watson J,, Le Caring: philosophie et science des soins infirmiers , Paris:Éditions Seli Arslan , 1998
Chalifour, Jacques, LA RELACION DE AYUDA EN CUIDADOS DE ENFERMERIA. Una perspectiva holísitica y humanista, SG Editores , última edició disponible

Complementària , , ,

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana tenir superades las assignatures: Introducció a les pràctiques clíniques i Pràctiques clíniques I
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent