DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I Codi 18204112
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Tercer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Infermeria
Coordinador/a
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
Adreça electrònica ramon.molina@urv.cat
carmen.tio@urv.cat
africa.fortes@urv.cat
amparo.montoya@urv.cat
montserrat.pie@urv.cat
carmen.ortega@urv.cat
mariafrancisca.isern@urv.cat
concepcion.grau@urv.cat
mariateresa.sole@urv.cat
mariajose.castillo@urv.cat
olivia.hernandez@urv.cat
inmaculada.demolina@urv.cat
montserrat.canadell@urv.cat
Professors/es
MOLINA CHUECA, RAMON
TIÓ MOLIST, CARMEN
FORTES DEL VALLE, MARIA ÁFRICA
MONTOYA ALCOLEA, MARÍA DESAMPARADOS
PIÉ SALVAT, MONTSERRAT
ORTEGA SEGURA, CARMEN
ISERN CATALÀ, MARIA FRANCISCA
GRAU FARRÚS, IMMACULADA CONCEPCIÓ
SOLÉ BAIGES, MARIA TERESA
CASTILLO CEPERO, MARIA JOSE
HERNANDEZ VILLEN, OLIVIA
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
CANADELL OLIVÉ, MONTSERRAT
Web
Informació rellevant L’aprenentatge en les diferents unitats clíniques, va capacitant a l’estudiant a una comprensió progressiva de la complexitat implícita en les situacions de cuidatges. Al llarg de les diferents experiències, mobilitza instruments que li permetin analitzar i comprendre els contextos presents en qualsevol situació de cuidatges: el context de la persona, el context de la professió i el context de la unitat on es desenvolupa l’acció dels cuidatges. La pràctica clínica possibilita a l’estudiant la continuïtat de l’aprenentatge, el qual haurà de donar prova d’allò que aprèn en les fases teòriques, tot esperant ser ajudat a mobilitzar o recrear coneixements, fent una justa adequació de coneixements a la particularitat de cada situació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.
 A2 Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
 A4 Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
 A7 Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.
 A8 Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del cicle vital.
 A11 Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
 A13 Habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.
 A14 Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús, indicació i els mecanismes d'acció, avaluant els beneficis, els riscos i efectes derivats de la seva administració o consum. Demostrant habilitat per a administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies. Així com identificar els nutrients que es troben en els aliments; seleccionant les recomanacions dietètiques adequades i identificant els problemes nutricionals i seleccionant/aplicant les cures d'infermeria.
 A19 Coneixement rellevant per a aplicar les cures infermers, proporcionant i garantint benestar, qualitat, i la seguretat a l'individu, família i comunitat.
 A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
 A23 Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.
 A24 Informar, registrar, documentar i derivar cuidats utilitzant les tecnologies adequades.
 A27 Planificar i gestionar el temps de forma efectiva mentre s'arriben a els estàndards de qualitat.
 A29 Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol, identificar les característiques de la funció directiva dels Serveis d'Infermeria i la gestió de cura.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració de tractament
 A2 Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
 A4 Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents àmbits de pràctiques.
Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat, avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)
 A7 Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones
 A8 Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de malaltia que està vivint.
 A11 Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.
Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.
Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan les coses
 A13 Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat per a les persones
Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...
 A14 Coneix i administra els fàrmacs d'ús habitual en els diferents àmbits de la pràctica
 A19 Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en l'evidència científica, en guies de pràctica clínica actualitzades, en el que per al pacient sigui benestar i en el saber pràctic adquirit per la seva experiència i contrastat amb la seva tutora
 A22 Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva pràctica.
 A23 Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat
 A24 Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació
 A27 Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat
 A29 Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Adapta els objectius proposats pel professor/a a les seves necessitats d'aprenentatge
 B4 Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
EIX 1: Desenvolupament personal, relacional, ètic social i cultural - El compromís en l’aprenentatge, la socialització i la capacita per treballar en equip de manera tolerant.
-Responsabilitat, Asertivitat, Solidaritat i actitut cooperativa en el grup d’iguals.
- La sensibilitat envers un mateix i cap a altres: Presència, empatia, acceptació, congruència, proximitat, escolta, compromís ètic

EIX 2: Desenvolupament d’un coneixement científic i del pensament crític Es treballa la capacitat de concebre, d’inferir, l'anàlisi, la síntesis, la autoconciencia i el coneixement en relació a les experiències de salut i malaltia. Desenvolupa la comprensió de fenòmens, la creativitat i la inquietut per la pràctica reflexiva.
Cerca d'evidències científiques que donin suport a les situacions de salut- malatia de les persones atesses i el tractaments.


Eix 3: Desenvolupament d’un cuidar integral a l’ésser humà Es treballa la capacitat de conèixer al pacient com a persona. La capacitat de identificar en les intervencions i orientacions de la infermera els principis de cura humana. La comprensió del holisme en la situació particular del pacient i família. La família com part involucrada i activa en el procés de salut-malaltia.
Habilitats per garantir entorns de seguretat i confort. Identifiquen alteracions que poden comprometre la salut i saben actuar en conseqüència.
Ajuden a la persona a identificar les seves capacitats i potencials que li permeten millorar el seu estat de salut o adaptar-se a la nova situació.
Respecte per les persones: intimitat, dignitat, autonomia, els drets, creences i desitjós de la persona.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Pràctiques clíniques
A1
A2
A4
A7
A8
A11
A13
A14
A19
A24
A27
A29
B1
B4
B5
170 0 170
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A7
A8
A11
A22
1 32 33
Seminaris
A11
A22
A23
B1
B4
B5
10 5 15
Atenció personalitzada
4 0 4
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ALUMNES, INSTITUCIONS, TUTORS
Explicació del programa, portafoli, centres de pràctiques i serveis. Lliurament de documentació, avaluació i procés de seguiment. Funcions de la professora de pràctiques i tutors
Pràctiques clíniques ESTADA DE PRÀCTIQUES
L’alumne ha de realitzar una estada de 9 crèdits clínics en el lloc de pràctiques corresponent. Es duran a terme al llarg de 6 setmanes, 5 dies per setmana, 7 hores cada dia, en l’horari que s’estableixi en relació amb el de la infermera tutora. L'alumne haurà de proporcionar una atenció personalitzada i integral als malats que li siguin assignats.
L’aprenentatge en les diferents unitats clíniques, va capacitant l’estudiant a una comprensió progressiva de la complexitat implícita en les situacions de cuidatges, a través d'un procés reflexiu i integrant els continguts adquirits a les assignatures teòriques i el seu aprenetatge pràctic.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge S’avaluarà el lliurament puntual i acurat dels diferents elements que componen el portafoli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades, i fonts documentals i la capacitat d’anàlisi i síntesi.
Seminaris S’avaluarà l’assistència a les sessions, l’actitud, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió.
Atenció personalitzada L'alumne tindrà assignat un infermer/a tutor/a que li acompanyarà i guiarà al llarg de les seves pràctiques clíniques.
Així mateix el professor/a acadèmic assignat, donarà suport a l'estudiant per arribar a aconseguir els objectius marcats

Atenció personalitzada
Descripció
L’estudiant tindrà assignat un tutor acadèmic o professor universitari i un tutor responsable dins la institució on realitza les pràctiques. Ambdós tutors es responsabilitzaran de fixar el pla de treball de cada estudiant, fer un seguiment de les pràctiques efectuades i participar en la valoració de les pràctiques de l’estudiant tot complimentant el full de valoració de pràctiques de l’alumne tenint en conte els objectius pactats amb l’ estudiant. És convenient que l’alumne s’adreci al seu tutor acadèmic abans d’iniciar les pràctiques, especialment una vegada coneix la posició de pràctiques. Igualment durant l’estada de pràctiques és necessari que l’alumne presenti el portafoli de pràctiques complimentat al seu tutor acadèmic al menys dues vegades. També és convenient que l’estudiant contacte amb el seu tutor acadèmic per tal d’orientar el treball. El coordinador del pràcticum atén consultes de forma individualitzada d’aquells alumnes que requereixen d’orientació de pràctiques, o tenen dubtes del tipus d’activitat a realitzar o simplement s’interessen pel desenvolupament de les mateixes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques clíniques
A1
A2
A4
A7
A8
A11
A13
A14
A19
A24
A27
A29
B1
B4
B5
Es farà una avaluació continuada i progressiva on es valorarà la consecució de les competències i objectius d’aprenentatge del programa de l’assignatura per part del tutor i professor de les pràctiques, mitjançant l’observació directa i l’aplicació d’un instrument d’avaluació per mesurar els coneixements habilitat i actituds.
A meitat del cicle de pràctiques l’alumne farà una autoavaluació que servirà per orientar l’alumne en l'evolució del seu aprenentatge. Identificant els punts forts i els aspectes a reforçar
60%
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A7
A8
A11
A22
S’avaluarà el lliurament puntual i acurada dels diferents elements que componen el portafoli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat d’anàlisi i síntesi 20%
Seminaris
A11
A22
A23
B1
B4
B5
La assistència als seminarís es obligatòria.
S'avaluarà l’actitut, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió.
20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A meitat de període es farà una avaluació formativa escrita per l'estudiant i validada pel seu professor, la qual cosa s'utilitzarà per donar orientacions concretes quant a la manera de procedir.

L'avaluació del professor un cop finalitzat el període quedarà reflectida en les diferents activitats d'avaluació.

Per aprovar l'assignatura, cal que la categoria Pràctiques clíniques i Portafoli estiguin superades amb un 5 com a mínim.

Resta a criteri del professor i coordinador com assolirà els objectius no superats.

El coordinador del centre estarà pendent de tot el procés avaluatiu: objectius de l'alumne, treballs, sessions clíniques. Intervé també en situacions especials en quan a la presa de decisions.

El professor responsable de l'assignatura rebrà el treball del alumne una vegada avaluat. És el responsable de la qualificació final de l'alumne

L'estudiant podrà recuperar els objectius de les categories "Pràctiques clíniques" i / o "Portafolis" i les faltes d'assistència sempre que sigui possible abans de la qualificació d'actes de l'assignatura. Resta a criteri del professor i coordinador com assolirà els objectius no superats.

La nota final s'estableix a partir dels percentatges assignats en la avaluació, sent necessari que tots estiguin superats per poder realitzar la nota ponderada


Fonts d'informació

Bàsica Lewis S M , Enfermería medicoquirúrgica ( 2 vol.). Valoración y cuidados de problemas clínicos , , Elsevier , última edició disponible
Esteve J, Mitjans J , Enfermería técnicas clínicas, Mc Graw-Hill/Interamericana, última edició disponible
Benner Patricia & Wrubel Judith, The Primacy of Caring: Stress and Coping in Health and Illness , Califòrnia: Prentice Hall , 1989
Acebedo, S et all, PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Manual per a l’alumne i el tutor d’infermeria i altres carreres de Ciències de la Salut, Publicacions URV, 2010
Medina J.L, La Pedagogía Del Cuidado: Saberes Y Prácticas En La Formación Universitaria De Enfermeria, Alertes.Barcelona , 1989
Watson J,, Le Caring: philosophie et science des soins infirmiers , Paris:Éditions Seli Arslan , 1998
Chalifour, Jacques, LA RELACION DE AYUDA EN CUIDADOS DE ENFERMERIA. Una perspectiva holísitica y humanista, SG Editores , última edició disponible

Complementària , , ,

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana tenir superades las assignatures: Introducció a les pràctiques clíniques i Pràctiques clíniques I
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent