DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA Codi 18204201
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Infermeria
Coordinador/a
MARTORELL POVEDA, MARIA ANTONIA
Adreça electrònica mariaantonia.martorell@urv.cat
Professors/es
MARTORELL POVEDA, MARIA ANTONIA
Web
Informació rellevant Aquesta és una assignatura optativa que vol ser una introducció a la metodologia cualitativa d’investigació aplicada a l’àmbit específic de la infermeria. Es persegueix que les sessions combinin classes amb un caire teòric i amb d’altres de signe pràctic o metodològic, orientades al debat i l’exposició sobre experiències específiques en aquest camp.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A20 Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A20 Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi
Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació
Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema d’estudi
Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si s’escau, els resultats preliminars de la investigació
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Demostrar de forma oral i escrita tenir capacitat de síntesi i crítica.
 B6 Mostra capacitat per presentar, d’acord al seu nivell, la difusió i divulgació d’un projecte de recerca qualitaiva i, si s’escau, dels seus resultats
 B8 Adquirir la destresa suficient, d’acord al seu nivell, per a plantejar un projecte utilitzant la metodologia qualitativa aplicada a infermeria
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1.- Introducció: qüestions conceptuals en l´ús de la metodologia cualitativa. Teoria, metodología, técniques. Mètodes científics i aproximacions teòriques i metodológiques en infermeria. Positivisme i naturalisme. Quantitativisme vs Qualitativisme. Experiències d’investigació qualitativa em infermeria.
2.- Aspectes bàsics sobre els métodes. El métode etnogràfic, la teoría fundamentada, la fenomenologia i el interaccionisme simbòlic.
3.- Programar la investigació. Disseny, projecte i pla de recerca. Seleció del tema i formulació del problema. Objectius i hipótesis. Metodologia i selecció de tècniques i instruments cualitatius (observación participant, entrevistes etnogràfiques en profunditat, entrevistes amb orientació biogràfica, grups focals, etc.). Treball de camp. Les etnografies ràpides.
4.- Organitzar la informació. Fitxes i anotacions. Clasificació, categorització i codificació de dades.
5.- L’anàlisi de les dades. De lo empíric a lo teòric: la construcció de coneixement. Comprensió, descripció i interpretació.
6.- Comunicació i difusió de resultats. L’art d’escriure: estils i tècnica. La comunicació oral: parlar i callar. La informació necessària i la indispensable.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A20
18 18 36
Presentacions / exposicions
B3
B6
B8
C2
C3
C4
10 20 30
Atenció personalitzada
8 0 8
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Dirigides a la presentació general de l'assignatura i a prendre contacte amb els interessos dels estudiants
Sessió Magistral Exposició interactiva i participativa dels principals continguts e l'assignatura
Presentacions / exposicions Presentació dels aspectes més rellevants del projecte de recerca dissenyat
Atenció personalitzada Assessorament presencial o virtual, individual o en grup, sobre l'elaboració del projecte de recerca i altres aspectes relatius a l'assignatura

Atenció personalitzada
Descripció
Assessorament presencial o virtual, individual o en grup, sobre l'elaboració del projecte de recerca i altres aspectes relatius a l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A20
Disseny d’un projecte d’investigació qualitatiu, que com a mínim comptarà amb els següents apartats: objecte d’estudi i antecedents, objectius de recerca, hipòtesi, metodologia i bibliografia 65%
Presentacions / exposicions
B3
B6
B8
C2
C3
C4
Consistirà en la presentació oral del projecte d’investigació 20%
Altres  

Participació a l'aula, tant en les sessions magistrals, però especialment en les presentacions/exposicions

15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es requisit per aprovar l'assignatura superar satisfactòriament el disseny del projecte i la seva presentació oral.

Es seguirà modalitat d'avaluació continuada. L'alumne que no superi alguna de les proves a la primera convocatòria recuperarà l'activitat suspesa seguint la mateixa modalitat de prova i avaluació en la data assenyalada a l'inici del curs.

D'acord a l'article 21 de la Normativa Acadèmica durant les activitats avaluatives està limitat l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.


Fonts d'informació

Bàsica

Comas, D.; Pujadas, J.J. y Roca, J. (2004) Etnografía. Editorial UOC: Barcelona.

 

Gerrish, k. Y Lacey, A. (2008) Investigación en enfermería. McGraw-Hill Interamericana: Madrid.

 

Hammersley, M. y Atkinson, P. (2005) Etnografía Métodos de investigación.   Paidós: Barcelona.

 

Martínez Miguélez, M. (2006) Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Editorial Trillas: Sevilla.

 

Mercado F J, Gastaldo D y Calderón C (2002) Paradigmas y diseños de la investigación cualitativa en salud. Universidad de Guadalajara: Guadalajara, México.

 

Mercado FJ; Torres TM. (2000) Análisis cualitativo en salud.  Teoría método y práctica.  Plaza y Valdés: Guadalajara, México. 

 

Strauss, A y Corbin, J. (2003) Bases de la Investigación cualitativa. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

 

Taylor, S. J. y Bogdan R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós: Barcelona.

 

Vázquez Navarrete, M.L. (coord.) (2006) Introducción a las técnicas cualitativas de investigación aplicadas en salud. Universitat Autònoma de Barcelona: Bellaterra.

Complementària

Hi haurà una bibliografia complementària per a cada tema, i d'acord a les necessitats individuals dels alumnes

Recomanacions


 
Altres comentaris
Aquesta guia és orientativa i pot estar subjecta a modificacions que seran informades prèviament a l'aula D'acord a l'article 21 de la Normativa Acadèmica durant les activitats avaluatives està limitat l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent